TARİHÇE

Enstitümüz, 29/02/2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü olma özelliğini taşımaktadır.

GENEL YAPI

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüzde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, enstitü sekreteri ve 4 memur görev yapmaktadır. Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nün lisansüstü düzeydeki akademik çalışmaları, Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı olmak üzere iki program ve dokuz bilim dalında Tezli Yüksek Lisans Programı ile eğitime devam etmektedir.

İslami İlimler Enstitüsünün ana hedefi İlahiyat Fakültelerinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bilim insanları yetiştirmek; bu alanlarda araştırma yapacak olanları desteklemek, araştırmayı kolaylaştıracak imkânları sunmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz; üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesi’nin kurumsal kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve İslam dünyası ile işbirliğinin sağlandığı, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleştiği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitelerini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektedir.

İslami İlimler Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır.

MİSYON

Misyonumuz; yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmasını desteklemek için, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretici biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmektedir. İslami İlimler Enstitüsü’nün misyonu bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde, fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş, İslami ilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen, milli ve evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen, gerçekleştirdiği projeleri toplumun hizmetine sunabilen araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

AMAÇ

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi, onlara, medeniyetimizin bilgi ve kültür birikimini kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve beceriler kazandırmayı, İslâm’ın temel kaynaklarını, kadîm ve modern yorumlarını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe ve din bilimleri  gibi ana disiplinleri sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışma becerisi kazandırmayı, dünyamızda giderek artan İslami İlimler öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek lisans programları tezli olarak Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dallarından ibarettir. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı kendi içerisinde Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Arap Dili ve Belagati olmak üzere yedi bilim dalından oluşur. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ise İslam Felsefesi ve Din Bilimleri bilim dallarından oluşur. İslam Felsefesi bilim dalı altında İslam Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık alt bilim dalları; Din Bilimleri bilim dalı altında ise Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Din Felsefesi ve Dinler Tarihi alt bilim dalları bulunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne bağlı Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programında eğitim süresi en fazla 3 yıl olup, 2 yarıyıl derslere 2 yarıyıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Ders ya da tez döneminde kullanılabilecek ek 2 yarıyıl ile birlikte toplamda 6 dönemden oluşur. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans mezunu olmak, ALES’in ilgili puan türünden veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak, tez aşamasına geçmek için YDS ve eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal Arapça sınavlardan en az 40 ve üstü bir puan almak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik ders ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.