İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Etkinlik Takvimi

<Nisan 2020>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Tümünü Gör

9 Haziran 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (PİMER): Pamukkale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede iletişim çalışmaları ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerini gerçekleştirmek.

b) Etkinlik alanları ile ilgili konularda kurumlara danışmanlık hizmeti vermek, bu kurumların iletişim bilimleri temelindeki araştırma-geliştirme etkinliklerini yürütmek ve/veya desteklemek.

c) Merkez çalışmalarının sürdürülebilmesi için döner sermaye kapsamında etkinlikler düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bir disiplin olarak iletişim ve medya alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.

b) İletişim araştırmalarında, iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda seminer, kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek, öğretim elemanlarına danışmanlık hizmeti sunmak.

c) Yapılan tüm faaliyetlerin ve geliştirilen dokümanların elektronik ortamda yayımlanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili donanım ve yazılımların satın alınarak, uyarlanarak ya da geliştirilerek uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iletişim sektöründe hizmet veren reklam, halkla ilişkiler, medya planlama, kalkınma ajansları ve bölgesel alanda etkinlik gösteren kuruluşlarla ortak projeler üreterek işbirliği yapmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim alanındaki çalışmalarına destek olmak veya danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İletişim ve medya çalışmalarında Üniversitenin Teknoloji Transfer Merkezi ve Teknokent kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan da yerine başka bir öğretim üyesi görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, istediğinde aynı şekilde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplamak ve toplantılara başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer altı üyeden en az üçü öğretim üyesi olmak kaydıyla Müdürün önereceği Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi sona ermeden boşalan üyelikler için aynı usulle görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak çalışma, hedef ve planlar ile yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak.

c) Merkeze gelen proje ve talepleri değerlendirerek karara bağlamak.

ç) Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma-geliştirme ve uygulama kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.