Menü

  1. Makale ve Kitap   2. Sunum   3. Proje ve Destekler   4. Tezler   5.Organizasyonlar

  Bölümümüzde Hazırlanan Tezler

  2016

  Tezli Yüksek Lisans

  Felek, Şencan. “Türkiye’de AB Doğrudan Yatırımları, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi”, PAÜ-SBE Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2016.

   

  2015

  Doktora

  Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller İle Karşılaştırmalı Analizi, Sinem Güler Kangallı, Danışman:  Nihal Yayla (Türkiye Ekonomi Kurumu Tez Ödülü)

  Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Genişletilmiş Solow Büyüme Modeli Denemesi ve Ampirik Uygulama, Dilek Durusu Çiftçi, Danışman: Serdar İspir

   

  Tezli Yüksek Lisans

  Küreselleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde Yerel Ekonomiler: Denizli İli Örneği - Madencilik Sektörü, Nil Aycan, Danışman: Nihat Batmaz

  Türkiye’de Para Talebi: Basit ve Divisia Ölçümlerle Ampirik Bir Analiz, Erdal Berk, Danışman:  Mehmet İvrendi

  Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Kırılgan Beşli Örneği, İbrahim Uz, Danışman:Reşat Ceylan

  Perakende Sektöründe Yoğunlaşma Analizi: Denizli İlinde Bir Firma Örneği, Alper Ulubağ, Danışman: İsmail Çeviş

  2014

  Tezli Yüksek Lisans

  Devlet Yardımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Gülhizar Alata, Danışman: İsmail Çeviş

  Silahlı Çatışma ve Büyüme: Bir Meta Analizi, Burak Doğangün, Danışman:  M. Ensar Yeşilyurt

  Tezsiz Yüksek Lisans

  Ertelenmiş Vergi ve Ertelenen Verginin Finansal Tablolarda Raporlanması, Fatih Sarıkaya, Danışman: Serdar İspir

   

  2013                                                                                         

  Tezli Yüksek Lisans

  Finansal Serbestleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği, Seda Başer, Danışman: Reşat Ceylan

  Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Modeli Karşılaştırması: Türkiye Örneği, Fatma Busem Hatipoğlu, Danışman:  Celal Naci Küçüker

  Liselerde Sınav Performansı ve Belirleyicileri Denizli’de Bir Uygulama, Doğan Say, Danışman:  M. Ensar Yeşilyurt

   

  2012

  Tezli Yüksek Lisans

  Avrupa Borç Krizi ve Küresel Yansımaları, Selin Yayan, Danışman:  İsmail Çeviş

  Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri Türkiye Ekonomisine Etkileri, Bülent Sönmez, Danışman:  Aydın Sarı

  Küresel Finansal Kriz ve Sermaye Hareketleri Analizi: Türkiye Örneği, Övgü Irmak Şahin, Danışman: İsmail Çeviş

   

  2011

  Tezli Yüksek Lisans

  Para Politikasının Finansal Yatırım Araçları Üzerine Etkileri, Metin Tetik, Danışman: Mehmet İvrendi

  Küresel Mali Krizin Denizli Ekonomisi Üzerindeki Etkisi (2007-2008), Hatice Çelebi, Danışman:  Nihat Batmaz

   

  2010

  Tezli Yüksek Lisans

  Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon ve Output Volatilitesi Üzerindeki Etkisi, Uğur Çapar, Danışman: Mehmet İvrendi

  Hane Halkı Elektrik Talebi, Emre Akın, Danışman: Bülent Güloğlu

  1980 Yılından Sonra Türkiye’de Ortaya Çıkan Krizlerin Finansal Piyasalara Etkileri, Emine Sıla Mengü, Danışman:

   

  2008

  Tezli Yüksek Lisans

  ‘Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Kerem Berkman, Danışman: Mehmet İvrendi

   

  2007

  Tezli Yüksek Lisans

  Obezitenin İktisadi Belirleyecileri,  Melike Çetin, Danışman: Özcan Uzun

  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkiye Örneği (1996-2006), Sevinç Tekeli, Danışman: Nihat Batmaz

  Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitesinin Swarch Yöntemiyle Analizi, Ayşe Akman, Danışman: Bülent Güloğlu

  Enflasyon Hedeflenmesinin Etkinliği ve Ekonomik Gelişmişlik, Duygu Yolcu, Danışman: Mehmet İvrendi

  Futbol Liglerinde Rekabet ve Türkiye 1. Futbol Liginde Rekabetçi Denge Analizi, Sinem Pınar Gürel, Danışman: Celal Küçüker

  İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Denizli’de Bir Firma Örneği, Kenan Karagül, Danışman:  Nazım Kadri Ekinci

  Tezsiz Yüksek Lisans

  Avrupa Birliği’ne Uyum  Sürecinde  Türkiye’de  Bankacılık Sektörünün Basel  - Iı Kriterlerine Göre Analizi, Derya  Özpınar, Danışman: Sevinç Orhan

   

  2006

  Tezsiz Yüksek Lisans

  AB - Türkiye İlişkilerinin Tekstil  Sektörü  Üzerindeki Etkileri ve Denizli Örneği, Demet Özkan Sarıkaya, Danışman:  Muhammet Akdiş

   

  2005

  Tezli Yüksek Lisans

  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği: Bir Zaman Serisi Analizi Uygulaması” (1992-2003), Halil Tunca, Danışman: Nihat Batmaz

  Varlık Fiyatlama Modelleri ve İMKB Uygulaması, Birsel Sabuncu, Danışman:  Celal  Naci Küçüker

  Toplumsal Sağlık ve Kamu Kesiminin Sağlık Üretimine Katkısı: Türkiye Örneği, Necmi Gündüz, Danışman: Muhammet Akdiş

  Tezsiz Yüksek Lisans

  Türkiye’de İkiz Açıklar ve Analizi, Habibe Naza Şensan, Danışman: Nihal Kargı

   

  2004

  Tezli Yüksek Lisans

  Küreselleşmenin Emek Piyasaları Üzerine Etkisi: Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Emek Talebi Esnekliğinin Hesaplanması, Necip Özgür İyilikçi, Danışman: Nihal Kargı

  Sanayileşmeye Etki Eden Faktörler ve Denizli Sanayinin Yerleşimi, Hacer Simay Karaalp, Danışman: Aydın Sarı

  Finansal Krizler ve IMF Destekli İstikrar Programlarının Türk Bankacılık Sistemin etkileri:1980-2003 Dönemi, Sevcan Güneş, Danışman:  A. İhsan Karaalp

  Avrupa Birliği Sürecinde İmalat Sanayii İşletmelerinin Verimlilik Düzey ve Rekabet Gücü İle Denizli Alt Bölge Çalışması, Harun Sulak, Danışman:  Ferhat Erarı

  1980 Sonrasında Türkiye’de Uygulanan İstikrar Programları, Filiz Yeşilyurt, Danışman: Aydın Sarı

   

  2003

  Tezli Yüksek Lisans

  Döviz Kuru Politikalarının Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: 1990-2001, Muhammet Ali Avcı, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

   

  2002

  Tezli Yüksek Lisans

  Türkiye’de Kredi Kartlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Atilla Çakır, Danışman: Ferhat Erarı

  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Yapısı ve Mevduata Verilen Sınırsız Güvencenin Sistemde Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Umut Bulut, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Türkiyede 1900-2000 Yılları Arasındaki Borçlanma Politikasının Ekonomik Etkileri, Recai Tokat, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Avrupa Birliği Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomideki Yeri İle Finansman Sorunları ve Denizli Örneği, Beytullah Yılmaz, Danışman:  Ferhat Erarı

  Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Uygulanabilir Vergi Politikaları, Özay Özpençe, Danışman: Muhammet Akdiş

   

  2000

  Tezli Yüksek Lisans

  Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve Yargı Denetimi (Denizli İl Özel İdaresi Örneği), Enver Kaya, Danışman: Muhammet Akdiş

  Tezsiz Yüksek Lisans

  Leasing ve Factoring İşlemlerinin Ekonomik Reaksiyonları, Gülçin Atalay, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

   

  1999

  Tezsiz Yüksek Lisans

  İnsangücü Planlaması Türkiye’de İstihdamın Yapısal Analizi ve Denizli Örneği, Naciye Akyıldız, Danışman: Ferhat Erarı

  Tezli Yüksek Lisans

  Avrupa Birliğinde Parasal Birliğin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, M. Serdar İspir, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Belediye Gelirleri ve Yapılan Devlet Yardımlarının Bu İdarelerin Mali Yapıları,  Ali Partal,  Ali İhsan Karaalp

  Türk Tarımının AB Tarımıyla Rekabet Gücü, Murat Konur, Danışman:  Muhammet Akdiş

   

  1998

  Tezli Yüksek Lisans

  Gümrük Birliği Sürecinde Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü ve Sorunları, Güzide Cilasın, Danışman:  Ferhat Erarı

  1980 Sonrası Türkiye’de İthalatın Yapısı ve Gelişimi, Ali Rıza Tekin,  Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tekstil Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi,  Abdulvahap Özcan, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Türkiye’de Uygulanan Teşvik Politikaları ve Denizli Örneği, İbrahim Organ, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

  Bütçe (Fonksiyonları, Prensipleri, Harcama Sınıflandırmaları, Politikaları, Sistemleri ve Etkileri Açısından), Bülent Okumuş, Danışman:  Nihat Batmaz

   

  1996

  Tezli Yüksek Lisans

  Türkiye’de KİT’ler ve Özelleştirmenin Sorunları, A. Can Bakkalcı, Danışman:  Ali İhsan Karaalp