Menü

  1. Makale ve Kitap   2. Sunum   3. Proje ve Destekler   4. Tezler   5.Organizasyonlar

  SUNUMLAR

  2017

  Sari A, Demir H.,” E-Commerce and air cargo potential between Turkey and Romania” European Economy And Digital Society In The Current Geopolitical Context (Eeds) Romania, 2017.

  Sari A, Alptekin E,. “Türkiye’de Çerezlik Ayçiçeği Dış Ticareti: Çivril Örneği”, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, 2017

  Orhan, S.S. (2017) İktisatta Çoğulculuk Arayışı: Yerleşik İktisatta ve Politikada Yöntemsel Monizm, İktisadi Düşünceler Gurubu 10. Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniv., İİBF, İktisatta Çoğulcu Yaklaşımlar.

  Erasa, İ. ve Altuntaş, Ö. (2017), Relationship between Democracy and Taxation, International Humanities and Social Sciences Conference Charles University, 19-22 May Parague, Czech Republic

  2016

  Orhan, S.S. (2016) Büyük İtidal Heterodoks Krizler, İktisadi Düşünceler Gurubu 9. Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Ünv. İİBF, Kriz Kuramları, 14-15 Mayıs 2016

  Yeşilyurt, F., Koçak, H. ve Yeşilyurt, M. E. (2016) Öğrenci Başarısının Belirleyicileri: Mekânsal Modellerin Öğrenci Başarısına Uygulanması, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016

  Koçak, H., Yeşilyurt, F. ve Yeşilyurt, M.E. (2016), Coğrafi, Ekonomik ve Demografik Değişkenlerin İlçe Hasılası Üzerindeki Etkileri, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016

  Yeşilyurt, F., Karadeniz, H., Kangallı-Uyar, S. G., Karadeniz, O. ve Yeşilyurt, M. E. (2016) Ekonomik Gelişmişlik ile Coğrafi Faktörler Arasindaki İlişkinin Coğrafi Ağirliklandirilmiş Regresyon Modeli İle İncelenmesi, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2-4 June 2016, Sivas, TURKEY

  Çağlar, A., Gülel, F. E., Kangallı-Uyar, S. G., Karadeniz, O. ve Yeşilyurt, M. E. (2016) İllere Göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksinin Yeniden İncelenmesi, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2-4 June 2016, Sivas, TURKEY

  Yolcu Karadam, D ve Gürel P.  (2016) An Investigation of Nonlinear Effects of Debt on Growth, 5. Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Konferansı, 20-22 Kasım 2016, Muğla, Türkiye.

  Sarı, A. (2016) Alternative Transportation For Turkey: Romania, Information Society and Sustainable Development, ISSD, Polovragi, Romania April 14-15, 2016

  Güneş, S. and Polat,F. (2016) Tax Culture In The Context Of Development And Democratic Freedoms, PROCEEDINGS: 4th Eurasian Multidisciplinary Forum (4, 2016; Vienna), ISBN 608-4642-50-0

  Günes, S., Polat,F. ve Akın,T. (2016) Kalkınma Bağlamında Büyüme,Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi, 7.International Conference of Political Economy (ICOPEC2016), İstanbul, 1-12

  2015

  Sarı M, Sarı A, Popescu K., “Sustainable Development And Green Transport In Australia”, Information society and sustainable development, 2015

  Kangallı-Uyar, S.G. ve Yayla,N., (2015) An Estimation Model for Hedonic Real Estate Pricing Using Geographically Weighted Regression Model: Istanbul Real Estate Market , 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, May 07-12, Trakya University.

  Kangallı Uyar, S.G., Yayla,N. Ve Güloğlu,B., (2015) Estimation of Hedonic House Pricing Model Through Non-parametric Methods: Istanbul Real Estate Market, European Real Estate Society 22nd Annual Conference, 24-27 June 2015, İstanbul.

  Orhan, S.S. (2015) Yerleşik İktisat, Politik İktisat, İktisadi Düşünceler Gurubu 8. Çalıştayı, Gazi Antep Üniv. Islahiye Kampüsü İİBF, İktisat ve Diğer Bilimler, 8 Mayıs 2015, Gaziantep.

  Orhan, SS. (2015) Institution, The Visible Hand of Economics: Pover and Governance”, 2nd World Keynes Conference, “New Economic Thinking-A Better way forward” In Memoriam Fred Lee, In September 09.12. 2015, Denizli.

  Orhan, SS. (2015) Freudian Keynes: Spending Man and Spending State, 2nd World Keynes Conference, “New Economic Thinking-A Better way forward” In Memoriam Fred Lee, In September 09.12. 2015, Denizli.

  Orhan, SS. (2015) Pulurality Approach Oppourtanities In Economics: R.Coase and Law, D.North and Social Psychology Context, 2nd World Keynes Conference, “New Economic Thinking-A Better way forward” In Memoriam Fred Lee, In September 09.12. 2015, Denizli.

  Huizinga, A. B., Yesilyurt, M. E. and Elhort, J. P. (2015) Spatial Interaction Effects and Military Expenditure: A Spatial Panel Approach, 14th International Workshop On Spatial Econometrics and Statistics Paris, May 27-28, 2015

  Yeşilyurt, M. E. (2015) Türkiye’de Sektörler İtibariyle Kadın İstihdamı ve Verimlilik, Çalışma Hayatı ve Verimlilik Sempozyumu, 13 Mayıs 2015, Denizli.

  Yeşilyurt, F. ve Yeşilyurt, M. E. (2015) Avrupa Birliğinde Yakınsama, International Research Congress on Social Sciences, 02-05 May 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  Yeşilyurt, M. E ve Yeşilyurt, F. (2015) Öğrenci Başarısını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Denizli Örneği, International Research Congress on Social Sciences, 02-05 May 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  İvrendi, M. (2015) The Monetary Policy Transmission Mechanism and Policy Instruments: Empirical Evidence,  3rd International Conference on Trade, Business, Economics and Law, in Edinburgh, United Kingdom, June 15-17

  2014

  Yeşilyurt, M. E. ve Yeşilyurt, F. (2014) Meta Analizi: Savunma Ekonomisine Uygulama, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2014 Hopa Yerleşkesi Artvin 15-17 Ekim 2014

  Orhan, S.S. and Sarı, M. (2014) Methodological Consensus in Mainstream Economics:  DSGE Models, Taylor Rule, Information Society and Sustainable Development, 4- 5 April 2014 Ranca, Garj Romania.

  Orhan, S.S. (2014) Türkiye’de Toplum Mühendisliği Olarak İktisat Kurumu ve İktisadi Düşünce, İktisadi Düşünceler Gurubu 7. Çalıştayı, Dokuz Eylül Ünviversitesi İsletme Fakültesi, Türkiye’de İktisadi Düşünce, 8-9 Mayıs İzmir.

  Orhan, S. ve Sarı, M. (2014) Methodological Consencus in Mainstream Economics; DSGE Models, Taylor Rule, Information Society and Sustainable Development 4-5 April 20114 Ranca, Garj Romania.

  Ciftci, C. ve Ulucan H. (2014) The Role of the University Department in Wage Inequality among the University Graduates in Turkey, International Conference in Economics, Prague, Czech Republic, 03-05 September.

  Yeşilyurt, F. (2014) OECD Ülkelerinde Yakınsama, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2014 Hopa Yerleşkesi Artvin 15-17 Ekim 2014

  Ulucan H. ve Ciftci, C. (2014) Isgücünün Sektörel Bazda İstihdamı Kapsamında Egitim-Gelir İliskisinin Analizi Does the Return of Education Change in respect to Sectoral Employment? Empirical Evidence from Turkey. Turkish Economic Association 4. International Conference on Economics, Antalya, 18-20 October.

  2013

  Avcı, M. A., Altay, N. O. ve Sulak H. (2013) Predictability of Financial Crisis in Developing Countries: Turkey, Argentina and Thailand, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13), 10-11 May, 2013,  Sarajevo.

  İvrendi, M. and Sari, M. (2013) The Effects of Monetary Policy Shock on Macroeconomic Variables in Turkey and Romania, International workshop: Education and Sustainable Development Within EU’28, Petroleum-Gas University, Ploiesti, November 8.

  İvrendi, M. (2013) The Relationship Between Monetary Policy and Fundamental Macroeconomic Variables in the BRICS Economies, Anadolu International Conference In economics III, June 19-21, Eskişehir, Turkey

  İvrendi, M., Guloglu, B. and Yetkiner, H. (2013) A Neo Classical Approach to the Determinants of Real Wages Across Countries, International Conference on Business, Economics and Finance, EMU-SSEM EuroConference, 11-13 May, Famagusta, North Cyprus

  Orhan, S.S. (2013) J. M. Keynes, Keynesyenler ve Diğerleri, İktisadi Düşünceler Gurubu 6. Çalıştayı, Kıbrıs, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Üniversitesi İİBF, John Maynard Keynes, 7-8 Mayıs 2013, Kıbrıs.

  Smith, R., Yesilyurt, F. and Yesilyurt, M. E. (2013) Meta-Analysis and Military Expenditure, 17th Annual International Conference on Economics and Security, 14-15 June 2013, Stockholm

  2012

  Çeviş İ. Ve Uzun Ö. (2012) Kaledavaz Tütün Ekonomisi, Pamukkale Üniversitesi ve Kale Belediyesi, Kaledavaz Sempozyumu, 2-3 Nisan 2012 Denizli.

  Orhan, S.S.  (2012) Frank McCourt’un Angela’nın Külleri, İktisadi Düşünceler Gurubu 5. İktisat ve Edebiyat Çalıştayı, 3-4 Mayıs 2012, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Ankara.

  Avcı, M. A. ve Sulak, H. (2012) An Analysis Of Relationship Between Economic Growth And Selected Economic Indicators With Regression Trees and Ols: 1990-2009 Period In Turkey, 3. International Symposium on Sustainable Development, May 31-June 1 2012 Sarajevo- Bosnia and Herzegovina.

  Yeşilyurt, M. E., Güloglu, B., Yesilyurt, F. and Sezgin, Ş. (2012) A Literature Survey Based on the Literature Software, The Sixteenth Annual International Conference on Economics and Security, June 20-21, Cairo, Egypt.

  Yenipazarli, A. and Güneş, S. (2012) The Bilateral J Curve: Turkey Versus EU 27,EBES 2012 Conference, Warsaw, Poland, EBES Anthology, 1-9

  2011

  Özcan, A. ve Coşkun, E. (2011) AR-GE Yatırımlarının Firma Değeri Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir İnceleme, 9.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bosna Hersek-Saray Bosna

  Battal, P. Ve Altuntaş Ö.(2011), Futbol Maçlarının Talebini Etkileyen Faktörlerin LOGİT Yöntemi ile Analizi: Türkiye 1. Futbol Ligi Örneği, 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu; Denizli, 2011

  Orhan, S.S. (2011) Hoşçakal Makro Konsensus Merhaba?, İktisat Cemiyeti Mezunları, İstanbul Ünv. Mezunları Cemiyeti, İstanbul.

  Orhan, S.S. (2011) Modern Makro Konsensus Nereye?, Zor Zamanlarda İktisat Qou Vadis Oeconomia? Hacettepe Ünv. İngilizce İktisat ve İzmir Ekonomi Ünv. İşbirliği, Ankara.

  Orhan, S.S.  (2011) 2008 Krizi Marks, J.Keynes ve H.Minsky, İktisadi Düşünceler Gurubu 4. Çalıştay, Pamukkale Ünv. İİBF, K.Marx ve İktisat, 28-29 Nisan 2011, Denizli.

  Yesilyurt, F. ve Önder, Ö. (2011) Dayanıklı Tahmin Yöntemi ile Türkiye’de Bölgesel Yakınsama, 12. Uluslararasi Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, (EYI), 26-29 Mayıs, Denizli, Türkiye.

  Karaalp, H.S. ve Güneş S. (2011) İşgücü Verimliliği ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and  Operations Resarch (EYİ), 26-29 Mayıs 2011

  Uygur, E., Ivrendi, M. Güloğlu, B. (2011) Where Does Inflation Targeting Stand? International Economic Association 16th World Economic Congress, July 4-8, Beijing, China

  Balcılar M., Ivrendi M., Güloğlu B. and İspir, M. S. (2011) An Indivudual Specific Panel Threshold Autoregressive Unit Root Test 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, May 26-29, Denizli, Turkey

  Ivrendi, M. and Güloğlu, B. (2011) Regime Changes in Stock Price Volatility and Monetary Policy: Evidence from Asian Countries, EuroConference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, June 27-30, Izmir, Turkey

  2010

  Güloglu, B., Yesilyurt, M. E., Yesilyurt, F. and Sezgin, S. (2010) Stability of Long Run Military Expenditures: Evidence from Panel Cointegration Tests with Multiple Breaks, Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, June 17-18, Izmir, Turkey.

  Yesilyurt, M. E., Güloglu, B., Sezgin, S. and Yesilyurt, F. (2010) Determinants of Defence Production: Panel Data Analysis, Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, June 17-18, Izmir, Turkey.

  Yeşilyurt, F., Güloglu, B., Yesilyurt, M. E. and Sezgin, Ş. (2010) Defence Economy: A Detailed Survey of the Literature, Fourteenth Annual International Conference on Economics and Security, June 17-18, Izmir, Turkey.

  2008

  Kök, R. ve Özcan, A. (2008) Ağ Ekonomisinde Teknolojik Etkileşim Modeli: Türk Otomotiv Sanayi Örneği, 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir, 20-22 Şubat 2008.

  Batmaz, N. ve Özcan, A. (2008) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Polonya Örneği 1996-2006, International Symposium on International Capital Flows and Emerging Markets, April 24-27 2008.

  Yesilyurt, M. E. and Yesilyurt, F. (2008) Efficiency Analysis of Turkish Preparation and Spinning of Textile Fibres; Weaving of Textiles Industry: The Cases of Firm-Based and Cumulative Data, 28th Annual Conference of The MEEA, New Orleans, 2-7 January, https://netfiles.uiuc.edu/skarimi2/www/MEEA/Paper%20by%20yesilyurt%20&% 20yesilyurt.doc.

  Güloğlu, B. ve İspir, M. S, (2008) Yükselen Piyasalarda Cari Açık Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Ve Panel Birim Kök Testleri, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, 28-30 Mayıs, 2008.

  İvrendi, M and Guloglu, B. (2008) Regime Changes in the Relationship between Stock Prices and Monetary Policy, 15th World Congress of the International Economic Association, June 25-29, Istanbul, Turkey

  2007

  Batmaz, N. ve Özcan, A. (2007) Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri: Finansal Krizler, IV. Uluslararası STK Kongresi Bildiriler Kitabı-Küresel Yoksulluk, 19-21 Ekim Çanakkale, 2007.

  Özcan, A. (2007) Yenilik Eksenli Rekabette Kalkınma Ajansları ve Ulusal Yenilik Sistemi, AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Mersin-Yenice, 1-17

  Çeviş İ. ve Özcan U. (2007) Denizli Sanayisi’nin Dış Rekabet Gücü, Küresel Gelişmeler Işığında Denizli Ekonomisinde Tehditler ve Fırsatlar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli.

  Yesilyurt, M. E. and Yesilyurt, F. (2007) Leontief Inverse Matrix in 2 and 3 Digits”, International Input-Output Conferences, 2-6 July, Istanbul, http://iibf.ege.edu.tr/economics/papers/wp07-08.pdf or http://www.iioa.org/pdf/16th%20 Conf/ Papers/yesilyurt-io.congress.doc.

  İvrendi, M. and Güloğlu, B. (2007) Monetary Policy and Stock Market Volatility, Proc. Third International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Vol. 1, 153-168

  2006

  İspir, M. S., Kurt, A. S., Kahyaoğlu, H. and Utkulu, U. (2006) Does a Reliable Leading Inflation Indicator for the European Central Bank Really Exist? Some Panel Evidence, ICBME Advances in Economics: Theory and Applications, Edited by Coskun Can AKTAN, Selected Proceedings of the Second International Conference on Business, Management & Economics, Organized by Yaşar University, Çeşme- İzmir, Turkey, 15-18 June, 2006.

  Kök, R., İspir, M. S.ve Arı, A. (2006) Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme, Türkiye Ekonomi Kurumu International Conference on Economics, Ankara, 11-13 Eylül, 2006.

  Güloğlu, B. and İvrendi, M. (2006) The Effects Of Monetary Policy Shocks on Exchange Rate: A Structural Vecm With Long-Run Restrictions, Proc. International Conference on Economics, Turkish Economic Association, Ankara, 1-17

  2005

  Ivrendi,M and Uzun, O. (2005) The Economic Relationship among Turkey, Balkans and Germany: Yesterday, Today and Tomorrow, German-Turkish Conference by Turkish Foreign Policy Institute and Pamukkale University, Denizli, November 11-13

  1997

  Batmaz, N. ve Özcan, A. (1997) Denizli Sanayinin Yapısal Özellikleri, 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli, 302-313

  Kargı, N. ve Terzi, H. (1997) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Para ve Maliye Politikalarına Göre Etkinliği: VAR Analizi, ODTÜ İktisat Kongresi, Ankara.