Menü

  1. Makale ve Kitap   2. Sunum   3. Proje ve Destekler   4. Tezler   5.Organizasyonlar

  MAKALE ve KİTAP

   

  2018

  Sarı A, Demir H. "Gümrük İşlemlerine Giriş", Boy Yayınları. İkinci Baskı, Denizli. , 2018

  2017

  Sarı A, , "Denizyolunda Dış Ticaret İşlemleri ve Operasyon", Boy Yayınları. İkinci Baskı, Denizli. , 2017

  Yağcıbaşı, Ö. F. ve Yıldırım, M. O. (2017). Welfare Implications of Alternative Monetary Policy Rules: A New Keynesian DSGE Model for Turkey. Review of Economic Perspectives. 17 (4). ), ss. 363-379. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/revecp.2017.17.issue-4/revecp-2017-0019/revecp-2017-0019.pdf

   Durusu-Ciftci, D., İspir, S. and Yetkiner, H. (Yayında) Financial Development and Economic Growth: Some Theory and More Evidence, Journal of Policy Modeling

  Yıldırım, M. O. ve İvrendi, M. (2017). House Prices and the Macroeconomic Environment in Turkey: The Examination of a Dynamic Relationship. Economic Annals, Vol 62, No. 215. ss. 81-110.  https://www.researchgate.net/publication/322682625_house_prices_and_the_macroeconomic_environment_in_turkey_the_examination_of_a_dynamic_relationship

  Yıldırım, M. O. and Yıldırım, A.E. (2017). The Influence of Consumption and Investment on Unemployment in Turkey: A SVAR Approach. Ekonomika, Vol 96 (1). http://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/10665/8701

  Orhan, S.S. (2017) Büyük İtidal Heterodoks Krizler, İktisadi Düşünceler Gurubu, İletişim Yay. Basım Aşaması.

  Demir, C. and Yıldırım, M. O. (2017). Convergence in House Prices Across OECD Countries : A Panel Data Analysis. Central European Review of Economic Issues, Vol 20 (1). https://www.er-cerei.cz/download/archive/convergence-in-house-prices-across-oecd-countries-a-panel-data-analysis.pdf

  Yesilyurt, M. E. and Elhorst, J. P (Yayında) The Impact of Neighboring Countries on Military Expenditure: A Dynamic Spatial Panel Approach, Journal of Peace Research

  Yolcu-Karadam, D., Yildirim, J. ve Öcal, N. (Yayında) Military Expenditure and Economic Growth in Middle Eastern Countries and Turkey: A Non-linear Panel Data Approach, Defence and Peace Economics

  2016

  Avcı, M. Ali, Sulak, H. Ve Altay, N.O. (2016), “Finansal Krizlerin Öngörüsünde Markov Rejim Değişimi Modeli: Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), ss.463-475.

  Uyar-Kangallı, S.G., Yayla,N. (2016) Konut Piyasalarının İktisadi Değeri ve Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makroekonomik Konular, (Editörler: GÜNEŞ,S., KARAALP ORHAN, H.S.), Akademi Yayıncılık, ISBN 978-975-6885-30-7.

  Avcı, M. Ali, (2016), Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makro Ekonomik Konular, Bölüm Adı:Finansal Krizler, Öncü Göstergeleri ve Sonuçları, Akademi Yayıncılık,

  Tunca, H., Yeşilyurt, F. ve Yeşilyurt, M. E. (2016) Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Yakınsaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 12: 54-69

  Orhan, S.S. (2016) Godot’yu Beklerken, John Maynard Keynes (Ed. Kılınçoğlu, D, ve Özçelik E: John Maynard Keynes… Yine, Yeniden), İletişim Yay.2295, Araştırma-İnceleme Dizisi 378, ISBN-13: 978-975-05-1916-1. İstanbul.

  Altuntaş, Ö. (2016). Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve T.C. Merkez Bankası Bağımsızlığı, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makro İktisadi Konular içinde (ed. Güneş, S. ve Karaalp, S. H.).  Akademi Yayınevi, Ankara.

  Orhan, S.S. (2016) DSGE Modelleri: Optimal Parasal Uzlaşı, Sobider, Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (6):  110-128.

  Orhan, S.S. (2016) 2008 Küresel Krizi Ardından Post-Walrasyan Yeni Neoklasik Makro Uzlaşı İktisadı, Çalışma İlişkileri Dergisi, 7 (1): 65-84.

  Orhan, S.S. (2016) Modern Makroiktisadi Uzlaşının Kayıp Ekonomi Politiği: Yerleşik Formalist, Yerleşik Kuramsal ve Yerleşik Politik Uzlaşı, Sosyoekonomi,  ISSN: 1305-5577, 24 (27), 139-160.

  Orhan, S.S. (2016) In the New Institutional Economics Approach R. Coase and Law, D. North and Social Psychology Context: Pluralist Approach Opportunities in Economics,  Sosyoekonomi, ISSN: 1305-5577, 24 (28): 189-208.

  Orhan, S.S. (2016) The Visible Hand of Economics: Institutional Chance Performance and Sustainable Institutional Development,  Sosyoekonomi, ISSN: 1305-5577, 24 (29), 73-92.

  Sarı, A. ve Demir, H. (2016) Gümrük İşlemlerine Giriş, Gökçe Yayınevi, DENİZLİ

  Gürel, P. ve Yolcu-Karadam, D. (2016) Ekonomik Büyümenin Değişen Dinamikleri: Türkiye Analizi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makro İktisadi Konular içinde (ed. Güneş, S. ve Karaalp, S. H.).  Akademi Yayınevi, Ankara.

  Kangallı-Uyar, S.G. ve Yayla, N. (2016) Konut Fiyatlarının Hedonik Fiyatlama Yaklaşımına Göre Mekânsal Ekonometrik Modeller ile Tahmini: İstanbul Konut Piyasası Örneği, NWSA Social Sciences, 11(4): 326-342. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.4.3C0153.

  Cambazoğlu,B. and Güneş, S. (2016) The Relationship between Foreign Exchange Rate and Foreign Direct Investment in Turkey, Economics, Management, and Financial Markets 11 (1): 284–293.

  Güneş, S. (2016) Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma Göstergeleri, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makro İktisadi Konular içinde (ed. Güneş, S. ve Karaalp, S. H.) Akademi Yayınevi, Ankara

  Günes, S. ve Karaalp-Orhan, H. S. (2016) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Makroiktisadi Konular, Akademi Yayınları,

  Yeşilyurt, M. E., Karadeniz, O., Gülel, F. E., Çağlar, A. ve Kangallı-Uyar, S. G. (2016) Türkiye’de İllere Göre Ortalama ve Beklenen Okullaşma Yılı, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, 3 (1): 1-7

  Yesilyurt, M. E. and Say, D. (2016) Factors Affecting Success of High School Students in Turkey, Ege Academic Review, 16 (3): 541-554

  Sarı, A, (2016) Avustralya’da Denizyolu ile Canlı Hayvan Taşımacılığı ve Mevzuat Düzenlemeleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 1-13

  Sarı, A, (2016) Proje Yük Taşımacılığında Yol İzin Belgeleri ve Kuralları, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (3): 545-552

  Güneş, S. and Karul, Ç. (2016) The Exchange Rate The Exchange Rate Overshooting in Turkey, Pamukkale Journal of Euroasian Socioeconomic Studies, 3 (1): 27-35

  Karaalp, H. S. and Güneş S. (2016) The Effect of Foreign Trade on Real Wages: The Case of Turkey, Prague Economic Papers, 25 (4): 411-426

  Cambazoğlu,B. and Güneş, S (2016) Marshall Lerner Condition Analysis: Turkey Case, Economics, Management, and Financial Markets 11 (1): 272–283

   

  2015

  Çeviş, İ. ve Ceylan, R. (2015) Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi, e-Journal of Yasar University, 10 (37): 6381-6477

  Sarı, A,  (2015) Döviz Kuru, Sermaye Malları, Ara Malı Ve Tüketim Malı İthalatı Arasındaki Uzun Dönemli Nedensellik Analizi: 2000-2013 Dönemi, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Journal of Economic Policy Researches, 2 (1): 32-38.

  Yolcu-Karadam, D. ve Özmen, E. (2015) Teknolojik Yetkinlik ve Türkiye Dış Ticareti, İktisat, İşletme ve Finans, 30 (357): 9-28.

  Kangallı-Uyar, S.G. ve Yayla, N. (2015) Türkiye’de Konut Fiyatları Dinamiklerinin Dalgalanma Etkisi Hipotezi Çerçevesinde Analizi, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 52 (601): 39-57.

  Avcı, M. A. ve Sulak H. (2015) Finansal Krizlerin Regresyon Ağaçları Modeli ile öngörülmesi: Gelişmiş Ülkelere Yönelik Bir Analiz, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7 (1): 49-58

  Aygören, H., Yesilyurt, M. E., Güloğlu, B. and Küçükkaplan, İ. (2015) The Relationship between Stock Performance and the Efficiency in Turkish Banking Sector, Dogus University Journal, 16 (2): 203-215

  Orhan, S.S. (2015) Freudian Keynes: Spending Man and Spending State, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2): 145-158

  Çiftçi, C. ve Kangallı, S. G. (2015) Eğitim ve Gelir, Ege Akademik Bakış, 15(1): 141-152

  Özmen, E. ve Yolcu-Karadam, D.  (2015) Structural Change in Turkish External Trade: Evidence From BEC Sectors, Ekonomik Yaklaşım, 27 (100): 207-221.

  Yolcu-Karadam, D. (2015) Feldstein-Horioka Puzzle Under Common Global Shocks: A Heterogenous Panel Data Approach,  Ekonomik Yaklaşım, 26 (97): 73-89

  Yolcu-Karadam, D.  (2015) Reel Exchange Rates and Economic Growth: A-Cross-Country Emprical Analysis, Pamukkale Journal of Euroasian Socioeconomic Studies, 2 (1): 20-38.

  Sarı, M., Sarı, A. and Popescu C. (2015) Sustainable Development and Green Transport In Australia, Annals of the Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue/2015- Information Society and Sustainable Development

  2014

  Sari M, Sari A, Popescu C.,(2014) “Effect of Intermediate Goods, Capital Goods and Consumer Goods on Export and Import of Turkey” Information Society And Sustainable Development 4-5 April 2014, Ranca, Gorj Romania

  Sari M, Sari A, Popescu C.,(2014) “ Effects Of Imported Goods On Export And Import Of Turkey” ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 - 7007

  Sari A, Sari M, Popescu C (2014) “Effects of Various Economic Factors on Turkish Imports" Economic Insights-Trends and Challenges, Volume:LXIV, Issue:1, Year: 2014, 1-11.

  Ivrendi, M. and Pearce, D. (2014) Assets Prices and Expected Monetary Policy: Evidence from Daily Data, Applied Economics, 46 (9): 985-995

  Çiftçi, C. and Çağlar, A. (2014) Ailelerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Öğrenci Başarı Üzerindeki Etkisi: Fakirlik Kader Midir?, International Journal of Human Sciences, 11 (2): 155-175

  Orhan, S.S. (2014) Türkiye’de Toplum Mühendisliği Olarak İktisat Kurumu ve İktisadi Düşünce, İktisadi Düşünceler Gurubu, İletişim Yay.

  Ulucan, H., Çeviş, İ. ve Ceylan, R. (2014) Türkiye’de Endüstri-içi Ticaretin Gelişimi, e-Journal of New World Sciences Academy, 9 (3)

  Yeşilyurt, F. (2014) Yakınsama Hipotezinin OECD Ülkelerinde İkili Yaklaşımla Test Edilmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 27: 349-358

  Yesilyurt, F. and Elhorst, P. (2014) A Regional Analysis of Inflation Dynamics in Turkey, The Annals of Regional Science, 52 (1): 1-17.

  Yesilyurt, F. (2014) Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Türkiye Örneği, Ege Akademik Bakış, 14 (2): 305-314.      

  Yesilyurt, F., Aygören, H. and Yesilyurt, M. E. (2014) Estimating Systematic Risk: Case for Borsa Istanbul, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31: 185-192

  Yesilyurt, M. E. and Yesilyurt, F. (2014) Introducing the Literaturematic.com: Survey of Defence Economics, Defence and Peace Economics, 25 (3): 329-330   

  Yesilyurt, F., Guloglu, B., Yesilyurt, M. E. and Sezgin, Ş. (2014) The Determinants of Arms Production, Defence and Peace Economics, 25 (2): 205-211

  Yesilyurt, M. E., Basturk, R., Yesilyurt, F. and Kara, I. (2014) The Effect of Technological Devices on Student’s Academic Success, Journal of Internet Applications and Management, 5 (1): 39-47.

  Yesilyurt, M. E. (2014) Determining the Players’ Efficiency in NBA, International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 13 (1): 1-19

  Çiftçi, C. (2014) Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Bazında Kârlılık ve Temel Giderler İlişkisi: 1998-2009 Dönemi, Sosyoekonomi, Sayı:22, 2014-2, s.229-252.

  Çiftçi, C. ve Özcan, A. (2014) The Socio-Economic Positions of Teachers and the Effects of Teacher Characteristics on Student Achievement, Journal of Economics, Finance and Accounting, 1 (4): 372-384

  Pindyck, R. ve Rubinfeld, D. (2014) Mikroiktisat, Çeviri Editörü: Ertuğrul Deliktaş ve Metin Karadağ (M. Ensar Yesilyurt Bölüm Çevirisi), Palme Yayınları

  Ivrendi, M., Guloglu, B. and Yetkiner, H. (2014) The Neoclassical Determinants of Real Wage, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1): 2-11

  2013

  Yayla, N. (2013) Uluslararası Ticaret ve Finans Konuları, Ekonominin Temelleri (William Boyes-Michael Melvin), Çev. Editörü: Erdinç Telatar, Nobel Yayınevi.

  Yayla, N. (2013) Küreselleşme,  Ekonominin Temelleri (William Boyes-Michael Melvin), Çev. Editörü: Erdinç Telatar, Nobel Yayınevi.

  Yayla, N. (2013) Asya-Pasifik’teki Bölgeselleşme Hareketleri, Ekonomik Entegrasyon : Küresel ve Bölgesel Yaklaşım,(Ed. Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu), Ekin Yayınevi, Bursa.

  Avcı, M. A. ve Altay, N. O. (2013) Finansal Krizlerin Belirleyenleri ve Öngörülebilirliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13 (1)

  Avcı, M. A. ve Altay, N. O. (2013) Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımı İle Öngörülmesi: Türkiye, Arjantin, Tayland ve İngiltere İçin Bir Analiz, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Tetik, M. ve Ivrendi, M. (2013) Para Politikası Beklentilerinin Finansal Yatırım Araçları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği, İktisat İşletme ve Finans, 28 (333): 89-120

  Ivrendi, M. and Yildirim, Z. (2013) Monetary Policy Shocks and Macroeconomic Variables: Evidence from Fast Growing Emerging Economies, Economics Discussion Papers, No 2013-61, Kiel Institute for the World Economy.

  Güneş, S., Yeşilyurt, F. and Karaalp, H. S. (2013) Does Trade Flow between Turkey and Germany Justifies Ricardian Theory?, Journal of Economics, Business and Management, 1 (1): 16-20

  Gürel, S. P., Ekmekçi, D.Y.A. and Küçükkaplan İ. (2013) Measuring Intellectual Capital for Football Clubs: Evidence from Turkish First Division Football Leagues, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4 (1): 36-47.

  Güneş, S., Gürel, S.P. ve Cambazoğlu, B. (2013) Dış Ticaret Hadleri, Dünya Petrol Fiyatlari ve Döviz Kuru İlişkisi, Yapısal Var Analizi: Türkiye Örneği, Int. Journal of Management Economics and Business, 9 (20)

  Güneş, S. (2013) Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi: Türkiye Örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi

  Kök, D., Coşkun, E. ve İspir, M. S. (2013) Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme  Eğilimi, Business and Economics Research Journal, (4) 4: 49-70.

  2012

  Ceylan, R. ve Çeviş, İ. (2012) Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Öncesi ve Sonrasında Türkiye’de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği, e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4)

  Altuntaş, Ö. (2012). Merkez Bankası Bağımsızlığı: Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Karşılaştırması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

  Altuntaş, Ö. (2012). Tam Korumalı Mevduat Sigorta Sisteminde Ahlaki Rizikonun Ekonomik Krizlerle İlişkisi, Gazi Kitabevi

  Gürel, S. P. and Tiryakioğlu, M. (2012) Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Industrıal Series, Business and Economics Research Journal, 3 (4): 77-89.

  Gürel, S. P.  and Gökçe, H. (2012) The Competitive Balance Levels in Turkish Basketball and Football Leagues, Choregia, 8 (1): 25-42 .

  Çiftçi, C. ve Durusu-Çiftçi, D. (2013) The Interrelationship Between Domestic  Sales and Export: The Case of Turkish Manufacturing Sector 1996-2010, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 13 (27): 77-98.

  Özcan, A. (2012) Türkiye'de Ticari Bankacılık Sektöründe Rekabet Düzeyinin Belirlenmesi (2002-2009), Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

  Avcı, M. A. ve Altay, N. O. (2012) Finansal Krizlerin Öngörüsünde Regresyon Ağaçları Modeli: Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 12

  Çiftçi, D. ve Çeviş, İ. (2012) Küresel Finansal Kriz Işığında Avrupa Borç Krizi ve Kredi Temerrüt Swapları İlişkisi, İktisat İşletme ve Finans, 27 (321): 57-84

  Güneş, S., Görmüş, S., Yesilyurt, F. ve Tuzcu, G. (2012) ÖSYS Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11): 71- 81

  Çeviş, İ. ve Yayan, S. (2012) Finansal Krizler ve Para Politikası (Ed. Doğan ve Parlaktuna: Para teorisi ve Politikası), Lisans Yay., İstanbul

  Krugman, P. ve Wells, R. (2012) Microeconomics. (Çev. Ed. Sayım Işık ve Diğerleri, Mikro İktisat) (İsmail Çeviş, Çev. Bölüm 12, “Arz Eğrisinin Arka Planı: Girdiler ve Maliyetler”), Palme Yayıncılık, Ankara.

  Güneş, S. ve Karaalp, H.S. (2012) Exports And Economic Growth: A Sectoral Analysis for Turkey, International Journal of Economics and Finance Studies, 4 (2)

  Güneş, S. (2012) Rekabet Düzeyi ile Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Analizi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4 (7)

  Fair, R. C., Case, K. F ve Oster, A. M. (2012) Ekonominin İlkeleri, Çeviri Editörü: Ertuğrul Deliktaş (M. Ensar Yesilyurt Bölüm Çevirisi), Palme Yayınları

  Ivrendi, M. and Guloglu, B. (2012) Changes in Stock Price Volatility and Monetary Policy Regimes: Evidence from Asian Countries, Emerging Markets Finance and Trade, 48 (4): 54-70.

  2011

  Orhan, S.S. (2011) Yerleşik İktisatta Heterodoksi: Yeni Kurumsal İktisat, (Ed. Eren, E.. ve Sarfati M. E: İktisatta Yeni Yaklaşımlar, İletişim Yay.1685, Araştırma-İnceleme Dizisi 279, ISBN-13: 9789750509780. İstanbul.

  Çiftci, C. ve Aykaç, G. (2011) İçsel Büyüme Modelleri ve Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Konumları, Sosyoekonomi, 7 (14): 159-180. 

  Bardakcı, A. ve Kargı,N. (2011) El Dokumaları Sektöründe Niş Pazar Potansiyeli, 2008 Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, 281-287, Kızılcabölük Belediyesi Yayınları, Denizli.

  Görmüş, S., Güloğlu, B. ve Güneş, S. (2011) Determinant of Stock Market Correlation: An Extended Gravity Model Approach, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1 (4)

  Cambazoğlu, B and Güneş, S. (2011) Did Credit Crunch Cause A Collapse in Private Investment?: Turkey Case, International  Journal of Economics and Finance Studies, 3 (2)

  Cambazoğlu, B. and Güneş, S. (2011) Monetary Transmission Mechanism in Turkey and Argentina, International Journal Of Economics and Finance Studies, 3 (2)

  Aykaç, G, ve Çiftçi, C. (2011) OECD Ülkelerinde İşgücü Piyasası Regülasyonları ve Regülasyonlarındaki Eğilimler, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 22 (78): 91-118.

  Yılmaz, Ş., Akalın, Ş.H., Konukman, A., Narin, M., Öztürk, F., Ardor, H.N., Akdemir, S. ve Çiftçi, C. (2011) İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

  Özcan, A. (2011), Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği ve Beşeri Sermaye İlişkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

  Aygören, H. and Yesilyurt, M. E. (2011) Impact of Firm Attributes on the Efficiency of Brokerage Houses, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 5 (2): 155-177. 7

  Güloğlu, B., İspir, M. S. and Okat, D. (2011) Testing the Validity of Quasi PPP Hypothesis: Evidence from a Recent Panel Unit Root Test with Structural Breaks, Applied Economics Letters, 18 (18)

  Güloğlu, B. ve İspir, M. S. (2011) Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi, Ege Akademik Bakış, 11 (2): 205-215

  2010

  Ivrendi, M. and Guloglu, M. (2010) Monetary Shocks, Exchange Rates and Trade Balances: Evidence from Inflation Targeting Countries, Economic Modelling, 27 (5): 1144-1155.

  Kargı,N. (2010) Bilgi Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2006.

  Yayla, N. (2010) Prof. Dr. Ferhat ERARI’nın Anısına, Ekonomi Yazıları, Pamukkale Üniversitesi Yayınları 22, Ankara.

  Bardakcı, A. Ve Yayla, N. (2010) Türkiye’nin İhracat Potansiyelini Artırmaya Yönelik Bazı Öneriler, Prof. Dr. Ferhat ERARI’nın Anısına, Ekonomi Yazıları, (Ed. Nihal Yayla), Pamukkale Üniversitesi Yayınları  22, Ankara.

  Özcan, A. (2010) Türkiye'de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet Etkinliği (2003-2007), Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47-61

  Görmüş, Ş. ve Güneş, S. (2010) Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey, Applied Econometrics and International Development, 10 (2)

  Güloğlu, B., İspir, M.S. ve Seymen, D. (2010) Türkiye’de Cari Açıkların Sürdürülebilirliğini Etkileyen Temel Makroekonomik Göstergeler, Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı, Editörler: Turan SUBAŞAT ve Hakan YETKİNER, Efil Yayınevi, Ankara.

  Ivrendi, M. (2010) Dıs Ticarette Hedging, C, Bestenci ve M, Canıtez’de, 8. Baskı, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Ankara

  2009

  Çeviş, İ., Çamurdan, B. and Kadılar, C. (2009) The Interaction among Interest Rate, Inflation and Output in Inflation Targeting Regimes, International Journal of Emerging and Transition Economies, 2 (1), 99-116

  Karayılmazlar, E. ve Kargı,N. (2009) Türkiye’de Yükseköğretimin Sosyal Getirileri, Journal of New World Sciences Academy, 4 (2).

  Kargı, N. ve Karayılmazlar, E. (2009) Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkinsizlik Etkisi, SDÜ-İİBF Dergisi, 14 (3).

  Kargı, N. ve Karayılmazlar, E. (2009) Küresel Probleme Küresel Çözüm: Tobin Vergisi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1).

  Kargı, N. (2009) Bölgesel Kalkınma Yaklaşımlarındaki Gelişmeler ve AB Perspektifi Altında Türkiye’nin Bölgesel Politika Analizi, İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2 (1).

  Kargı, N. (2009) Bilgi Toplumunda Talebin Değişen Yüzü ve Müşteri Odaklı Üretime Geçiş: Niş Pazarlar, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 46 (531).

  Kargı, N. (2009) Denizli’de Göç Sorunlarına STK Yaklaşımı, Ekol, Denizli Sanayi Odası, 23.

  Çamurdan, B., Çevis, İ. and Kadılar, C. (2009) The Interaction of The Current Account with its Determinants and The Effects of Inflation Targetig on Current Account Balance: The Case Of Turkey, e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (2): 154-169

  Güneş, S. ve Görmüş, S. (2009) IMF Anlaşmalarının Güvenilirliği Artırmadaki Rolü: Türkiye Örneği, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, 12.

  İspir, M. S., Ersoy, B.A. ve Yılmazer, M. (2009) Türkiye’nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin?, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (1): 59-72.

  2008

  Yesilyurt, M. E. (2008) Eğitim Sektöründe Etkinlik ve Mekansal İlişkiler, -Girdi Tıkanıklığı, Aylak Girdi ve Gizli İşsizlik-, İktisat işletme Finans, 263: 53-69  

  Karayılmazlar, E. ve Kargı,N. (2008) Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi: Küresel Ekonomide Rekabet Gücü, TİSK Akademi Dergisi, 3 (6).

  Çeviş, İ. and Çamurdan, B. (2008) The Determinants of the Current Account Balance in Inflation Targeting Countries, İktisat İşletme ve Finans, 23 (270): 111-131

  Yesilyurt, M. E. and Yesilyurt, F. (2008) Efficiency Analysis of Turkish Preparation and Spinning of Textile Fibres; Weaving of Textiles Industry: The Cases of Firm-Based and Cumulative Data, Topics in Middle Eastern and North African Economies-2008 Proceedings of the Middle East Economic Association, 10

  Yesilyurt, M. E. (2008) İmalat Sanayinde Sektörel Dönüşüm Oranları, Ege Akademik Bakış, 8 (1): 341-356

  Yesilyurt, M. E. and Yesilyurt, F. (2008) Sectoral Externalities in Turkey-The Spatial Analysis, Yapi Kredi Economic Review, 19 (1): 85-92

  Avcı, M. A. ve Kaya, A. A. (2008) Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992-2004), Ege Akademik Bakış Dergisi, 8 (2): 843-860

  Konukman, A. ve Çiftçi, C. (2008) Küreselleşmenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 19: 59-83.

  Güneş, S. (2008) İklim Değişikliği ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomileri, Editör. E. Karakaya, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, Bağlam Yayınevi, Ankara, 245-264

  Yeşilyurt, M. E. (2008) Denizli İmalat Sanayi Etkinliği, Denizli Ticaret Odası

  İspir, M. S.ve KÖK, D. (2008) Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde İhracat Yoğunluğu-Finansal Performans İlişkisi: Sektör ve Alt Bölge Temelli Karşılaştırmalar, Organize Sanayi Bölgelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri Kitabı, Editörler: Recep KÖK, Nevzat ŞİMŞEK ve Ethem DUYGULU, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 1.Baskı, İZMİR

  Açıkgöz, B., Kök, R. ve İspir, M. S. (2008) Küresellesme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003), SDÜ İİBF Dergisi, 13(1): 351-376.

  Guloglu, B. and Ivrendi, M. (2008) Output Fluctuations: Transitory or Permanent? The Case of Latin America, Applied Economics Letters, 17 (4): 381-386

  2007

  Batmaz, N. ve Özcan, A. (2007) Yeniliği Etkileyen Unsurlar ve Toplumsal Refah İlişkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1)

  Erkan, H ve Özcan, A. (2007) Ağ Ekonomisine Dönüşümde Rekabet Politikasında Yaşanan Değişimler, TİSK Akademi.

  Çeviş, İ. and Çamurdan, B. (2007) The Economical Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in Developing Countries and Transition Economies, The Pakistan Development Review, 46 (3): 285-299 

  Güneş, S. (2007) Uluslararası Sermaye Hareketlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği, Sosyo-Ekonomi, 3, (5)

  Ivrendi, M. (2007) Analyzing Monetary Policy, Stock Prices and Exchange Rate, VDM, Verlag Dr. Müller Berlin

  2006

  İvrendi, M. and Güloğlu, B. (2006) Stock Market and Its Fair Value: Identificatıon of Permanent and Transitory Components With SVAR, Proc. Second International Conference on Business, Management and Economics, 2: 223-237

  Kargı, N. (2006) Bilgi Ekonomisi ve Finansmanı, Bilgi Ekonomisi, (Ed. Nihal Kargı), Ekin Yayınevi, Bursa.

  Kök, R. ve Yesilyurt, M. E. (2006) İlk Beş Yüz Imalat Sanayi Kuruluşunun Etkinlik Analizi ve Sigma Yakınsamasi-Türkiye Örneği: 1993-2000, İktisat İşletme Finans, 249: 46-61.

  Şanlısoy, S. ve Özcan, A. (2006) Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı, Ekonomi, Toplum ve Siyaset Çalışmaları Dergisi-SİYASA , 99-132

  Ivrendi, M. (2006) The Reaction of Monetary Policy to Exchange, Iktisat İsletme ve Finans Dergisi, 240: 81-97

  Narin, M. ve Çiftçi, C. (2006), Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye Tarımında Kadının Konumu, 1: 360-370, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya.

  2005

  Kargı, N. ve Karayılmazlar E. (2005) Asya-Pasifik’teki Bölgeselleşme Hareketleri : ABD ve Japonya’nın Bölgedeki Rolü ve Etkileri, Ekonomik Entegrasyon : Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, (Ed. Osman Küçükahmetoğlu), Ekin Yayınevi, Bursa.

  Kargı, N. ve Çakır, M. (2005) Türkiye’de AB doğrudan Yatırımları: Sektörel-Bölgesel Analizi ve Tam Üyelik Durumunun Etkileri, AB Üzerine Notlar, (Ed. Oğuz Kaymakçı), Sakarya Üniversitesi İİBF, Nobel Yayınevi, Ankara.

  Kargı, N. (2005) An Economic Analysis of Turkish Travertine Sector,  Proceedings of 1st International Symposium on Travertine,  385-390, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

  Çeviş, İ. (2005) Para Krizlerine Ampirik Bir Yaklaşım, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 187, Ankara.

  Ivrendi, M., Akbal, I. ve Canıtez, M. (2005) Osmanlı Imparatorlugu’nun Son Yıllarında Gazete Reklamcılıgı ve Uygulamalar,  Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13: 237-257

  2001

  Çeviş, İ. and Cem, K. (2001) The Analysis of the Short-term Capital Movements by Using the VAR Model: The Case Of Turkey, The Pakistan Development Review, 40 (3): 187-201

  1999

  Kargı,N. ve Terzi, H. (1999) Türkiye’de Paketli Çay Dağıtım Sistemine Alternatif Çözüm: Lineer Programlama Yaklaşımı, İktisat, İşletme ve Finans, 14 (154).

  1998

  Kargı, N. (1998) Ekonomik Kalkınma, Tasarruf ve Sermaye Piyasası İlişkileri: Türkiye Örneği, SPK Yayınları, 115.

  Kargı, N. (1998) Türkiye’de Hisse Senedi Piyasasının Finansal Yatırım Sistemindeki Yeri: Bir VAR Analizi, İktisat, İşletme ve Finans, 13 (143).

  1997

  Kargı, N. ve Terzi, H. (1997) Causal Relations Among ISE, Inflation, Interest Rates and Real Activity in Turkey: A VAR Analysis, The ISE Review, 1 (4).

  Kargı, N. ve Terzi, H. (1997) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Para ve Maliye Politikalarına Göre Etkinliği: VAR Analizi, ODTÜ İktisat Kongresi, Ankara.

  1996

  Kargı, N. (1996) Türkiye’de Hisse Senetleri ve Alternatif Yatırım Araçları Arasındaki İkamenin VAR Yöntemi ile Belirlenmesi, DİE Araştırma Sempozyumu 1996 Bildiriler Kitabı, 1976: 86-92.

  Çıkrıkçı, M. ve Kargı, N. (1996) Dünya Menkul Kıymet Borsaları ve İMKB, Uzman Gözüyle Bankacılık, 5 (17).