• Kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
  • Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını incelemek
  • Üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek
  • Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak
  • Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak
  • Harcamaların, kararların; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans programına uygunluğunu denetlemek
  • Soruşturma açılması gereken durumu idarenin en üst amirine bildirmek
  • Suç teşkil eden durumları üst yöneticiye bildirmek
  • Performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek
  • Denetim sonucunda iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek