Menü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesi gereğince, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi, I. yarıyıl sonu klinik gözlem,  ikinci ve üçüncü yıl yaz dönemi stajlarının uygulama esaslarının düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirlemektir.

 

Staj çalışmalarının zorunluğu

MADDE 2- (1)Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. 

 

Staj dönemleri

MADDE 3- (1)Öğrencilerin yarıyıl içi staj süreleri eğitim-öğretim programlarında gösterilir. I. Yarıyıl sonunda 15 saatlik Klinik Gözlem, IV ve VI. yarıyılları bitiminde Yaz Stajları yapılır. Yaz stajlarını alamayan veya devam edip başarısız olan öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun göreceği dönemlerde stajını yapmak veya tekrarlamak zorundadır.

 

Stajlar/ klinik gözlem

MADDE 4- (1)Stajlar; Vaka Sunumu dersi kapsamında 15 saatlik Klinik Gözlem Stajı, II. sınıf Klinik Yaz Stajı, III. sınıf Klinik Yaz Stajı ile IV. sınıf Klinik Uygulama- I ve Klinik Uygulama- II stajlarından oluşur.

 

Staj yapabilme koşulları

MADDE 5- (1)Her öğrenci Yüksekokulun eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajını yapmak zorundadır.

Öğrencinin II. sınıf Klinik Yaz Stajını alabilmesi için aşağıda belirtilen dersleri almış ve başarmış olması gerekir:

-Isı-Işık

-Fizyoterapi’de Değerlendirme ve Analiz

-Tedavi Hareketleri Prensipleri

-Elektro Fiziksel Ajanlar-I

-Elektro Fiziksel Ajanlar-II

-Manipulatif Tedavi Teknikleri-I

III. sınıf Klinik Yaz Stajının alınabilmesi için aşağıda belirtilen dersleri almış ve başarmış olması gerekir:

-II. Sınıf Klinik Yaz Stajı-I

-Manipulatif Tedavi Teknikleri-II

-Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I *

-Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II *

-Kardiyak Rehabilitasyon

-Pulmoner Rehabilitasyon

-Ortopedik rehabilitasyon

-Pediatrik Rehabilitasyon

-Nörolojik Rehabilitasyon

IV. sınıf Klinik Uygulama-I ve II derslerinin alınabilmesi için III. sınıf Klinik Yaz Stajı- II’yi almış ve başarmış olması şarttır.

 

Stajlara devam zorunluluğu

MADDE 6- (1)Stajlara devam zorunludur. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilere telafi hakkı verilir.

(2) Stajlarda günlük çalışma süresi en az 6 saat olup, öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma günleri ve saatlerine uymak zorundadır.

(3) I. sınıf Klinik Gözlem Stajı 15 saat, II. sınıf Klinik Yaz Stajı 3 hafta (15 iş günü), III. Sınıf Klinik Yaz Stajı 4 hafta (20 iş günü) süreyle yapılır. *

 

Stajların yapılacağı kurumlar

MADDE 7- (1)Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin stajları, Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde ve Yüksekokul Müdürlüğü'nce uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında fizyoterapist kontrolünde yapılır.

 

Staj yapan öğrencinin sorumluluğu

MADDE 8- (1)Öğrenciler stajda kullanacakları staj defterlerini staj sonunda Yüksekokulun belirlediği tarihlerde teslim etmek zorundadırlar. Belirlenen tarihte teslim etmeyen öğrenciler staj defteri notundan 0 (sıfır) almış sayılırlar.

(2)Öğrenci Yüksekokul tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Yüksekokul Müdürlüğü'nün onayını alınmadan staj dönemi ve staj yeri değiştirilmez.

(3)Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

(4)Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

Staj sorumluları ve görevleri

MADDE 9- (1)Staj sorumluları ve görevleri aşağıda belirtildiği gibidir;

a) Yüksekokul Müdürü: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Müdür Yardımcısına veya Kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.

Yüksekokul Müdürünün görevleri:

-Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak

-Staj eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmek

b) Staj Sorumlusu: Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilen ve eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri o programın "Staj Sorumlusu" olarak görevlendirilir.

Staj Sorumlusunun Görevleri:

 -Akademik Takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Yüksekokul Müdürlüğü'nün onayına sunmak

-Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj kurumlarına göndermek

-Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

c) Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapist o öğrencinin "Staj Yürütücüsü" dür.

 

 

Staj Yürütücüsünün Görevleri:

-Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek

-Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak

-Öğrencinin staj çalışması değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu staj değerlendirme formunda belirterek staj sorumlusuna göndermek.           

Staj değerlendirilmesi

MADDE 10- (1)Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun staj eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

a) II. ve III. sınıf Klinik Yaz Stajlarında öğrencinin staj çalışmaları staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formları”ndaki staj notu ve staj defterinden alınan not dikkate alınarak tam not 100 üzerinden olmak üzere bir staj notu verilir. Staj başarı notu “Staj Değerlendirme Formları”nın %70’i ve Staj Defterinin %30’u alınarak hesaplanır. Bu notun %60'dan az olması halinde öğrenci başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorundadır.

b) Son sınıfta yapılan yıl içi stajlardan başarılı olan öğrenciler her dönemin sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava girmek zorundadır. Son sınıf stajları için Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sınav Yönetmeliği doğrultusunda Ara ve Bitirme ve Bütünleme sınavları düzenlenir.

 

Genel hükümler

MADDE 11- (1)Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine Yüksekokulun ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.

 

Özel hükümler

MADDE 12- (1)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun ders programında yer alan Klinik Uygulama-I ve II dersleri kapsamındaki stajlarda devamsızlık yapan öğrenci staj sorumlusunun belirlediği ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün uygun gördüğü süre kadar telafi stajı yapmak zorundadır.

(2)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun ders programında yer alan stajlarda 5 iş günü ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci o stajdan devamsızlıktan kalmış sayılır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 13- (1)13.01.2011 tarih ve 1/1-a sayılı Pamukkale Üniversitesi Senato Kararı ile kabul edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1)Bu yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1)Bu yönerge hükümlerini, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

* Üniversitemiz Senatosunun 10/12/2015 tarih ve 15/4 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.