Announcements

View All

Menu

  Graduate Thesis

  Yıldırım, T. (2014) Simetrik Gezgin Satıcı Problemi İçin Yeni Bir Meta-sezgisel:Kör Fare Algoritması [A New Meta-heuristic For Symmetric Traveling Salesman Problem: Blind Mole-rat Algorithm], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Kara, B. (2013) Tedarikçi Seçiminde Sistem Güvenliği Kriterlerine Dayalı Bir Karar Modeli Önerisi ve Modelin Uygulanması [A proposed model for balanced scorecard and system safety based supplier selection and its application], Tez Danışmanı: Coşkun, S., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Çapraz, O. (2013) E-Atık Geri Kazanım Sistemlerinde Demontaj Tesis Yerleşim Planlaması [Disassembly Layout Planning in E-Waste Recovery Systems], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Hancılar, A. (2013) Yapay arı kolonisi algoritması ile bulanık ortamda demontaj hat dengeleme [Disassembly line balancing with artificial bees colony algorithm on fuzzy environment], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Korhan, E. (2013) Çok dönemli markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonu ile en uygun yatırım vadelerinin belirlenmesi: BIST 30 endeks hisseleri üzerine bir uygulama [Determining the most suitable investment period of time with many cycled markowitz mean variance portfolio optimization: an application on BIST-30 index shares], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Koyuncuoğlu, M.U. (2012) Bir konteyner terminalinde istif vinçlerinin meta sezgisel yöntemler kullanarak çizelgelenmesi [Yard crane scheduling in a container terminal using meta heuristic methods], Tez Danışmanı: Kulak, O., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Durak, Z.T. (2012) Şehir içi ulaşımın iyileştirilmesi için esnek çalışma saati yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen matematiksel model ve değişken komşu arama algoritması [A mathematical model and variable neighborhood search algorithm based on flexible work hour approach in order to improve city transportation], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Taner, M.E. (2012) Konteynır terminallerinde yerleşim düzenlemelerinin simülasyon ile analizi [Layout arrengments analysis with simulation in container terminals], Tez Danışmanı: Kulak, O., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  İşli, D.Ö. (2011) Aydın ilinde yapı kimyasallarının üretilebilirliği; Bir fizibilite etüdü [Producing of the plasticizer in Aydin; A feasibility study], Tez Danışmanı: Coşkun, S., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Çetişli, H. (2009) Doğaltaş imalatı tesislerinde çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için AHP tekniğinin kullanılması ve bu teknikte geliştirilen farklı öncelik vektörü türetme modellerinin kıyaslanması [Using AHP technique to evaluate performances of workers in natural stone manufacturing facilities and comparison of priority vector developing models in AHP], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Şahin, Y. (2009) Depo operasyonlarının planlanması için genetik algoritma esaslı bir model [A genetic algorithm based approach for planning warehouse operations], Tez Danışmanı: Kulak, O., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Kalaycı, C. B. (2008) Öğrenci başarısına odaklı sınav çizelgeleme modeli ve yazılım uygulaması [Examination scheduling model and its software implementation focusing on students' success], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Polat, O. (2008) Montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemlerinin genetik algoritmalarla çözülmesi [A genetic algorithm for the assembly line worker assignment and balancing problem], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Özgörmüş, E. (2007) Ergonomik koşullar altında montaj hattı dengeleme [Assembly line balancing considering ergonomic factors], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Çörekçioğlu, M. (2006) Dokuma tezgahlarında çizelgeleme yaklaşımının iş süreçleri modelleme notasyonu (Business Process Modeling Notation - BPMN) ile gösterimi [Representing loom scheduling approach using business process modeling notation (BPMN)], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Kordon, E. (2006) Yetkinliklere dayalı kariyer planlama ve endüstri mühendisliği öğrencileri için bir uygulama [Competency based career planning and an application on industrial engineering students], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Gören, H.G. (2005) Bulanık AHP ve bir işletme için tedarikçi seçimi problemine uygulanması [Fuzzy AHP and the application for a company's supplier selection problem], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Ekren B.Y. (2004) Evsel katı atık toplama araçlarının rotalanması: Denizli ilinde bir pilot çalışma [Routing the solid waste collection vehicles: A case study in Denizli], Tez Danışmanı: Güngör, A., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli

  Demir, L. (2004) İstatistiksel deney tasarımı yöntemi ve bir tekstil işletmesinde uygulanması [Statistical design of experiment technique, application in a textile firm], Tez Danışmanı: Mutlu, Ö., Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Estitüsü, Endüstri Mühendisliği A.B.D., Denizli