Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

DOKTORA EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

8 Yarıyıl (4 Yarıyıl Tez)

Azami 12 Yarıyıl (8 Yarıyıl Tez)


Danışman Atanması

En geç 2. yarıyılın sonuna kadar atanır.

Ders Yükü

En az 7 Ders+2 Seminer = En az 90 AKTS

Yeterlik Sınavına Hazırlık = 20 AKTS

Tez Önerisi Hazırlama = 10 AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (10 AKTS)+Tez Çalışması (20 AKTS) = 120 AKTS

Toplam = En az 240 AKTS


Dersler + Seminerlerin azami tamamlama süresi

4. yarıyılı sonuna kadar


Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az B2 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,30

Seminerleri tamamlama süresi

1. yarıyılından sonra yeterlik sınavına kadar

Seminerleri değerlendirme

Öğrencinin seminerini danışmanı ile birlikte en az 3 öğretim üyesinin bulunduğu ortamda sunması ve “Başarılı” olarak tamamlaması gerekmektedir.

Yeterlik Sınavına başvuru

Derslerini ve seminerlerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,30 olan öğrenci başvurabilir.

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

Yeterlik Sınavı süresi

En erken 4. yarıyılın

En geç 5. yarıyılın sonuna kadar

Yeterlik Sınav jürisi

Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Tez İzleme Komitesi oluşturma

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için 1 ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi danışmandan başka, üyelerden biri anabilim/anasanat dalı içinden, diğer üye anabilim/anasanat dalı dışından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Oluşturulan Komite EABD kurul kararı ile enstitüye bildirilir.

Tez Önerisi savunma süreleri

Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Yazılı raporu savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi süreleri

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar.

Tez Savunma jürisi oluşturma

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dahil, beş öğretim üyesinden oluşur. Ayca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçilir.

Tez Savunma süreleri

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

Mezuniyet öncesi

Enstitü Yazı işlerine;

  • 9 adet ciltli tez

teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

Enstitü Öğrenci İşlerine;

  • 2 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu

  • 2 adet Cd

teslim edilir.

Diploma

Tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezini enstitüye teslim eden öğrenciye Doktora diploması verilir.