Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında lisans programını başlatmıştır. Bölümde, dört yıllık lisans programı verilmektedir; disiplinler arası bir yüksek lisans programı da mevcuttur. Bölümün çalışma alanı halk bilimi, dilbilimi, tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, sanat tarihi, tarih, coğrafya gibi bilimlerle disiplinlerarası çalışmalar yapmaya uygundur. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde, Türkiye Türkçesi, tarihî Türk lehçeleri ve konuşma, anlama ve yazma düzeyinde çağdaş Türk yazı dilleri (Azerbaycan , Türkmen, Kazak, Kırgız, Başkurt, Tatar, Özbek, Uygur, Hakas, Tuva, Altay, Saha) ile bunların edebiyatları öğretilir ve bu alanlarda uzman yetiştirilir. Bunun için Türk dili tarihinden ve çağdaş Türk yazı dillerine ait metinlerden yararlanır. Metinler, Türkiye Türkçesinin ve çağdaş Türk yazı dillerinin Türk halk edebiyatı, eski Türk dili, Osmanlı (Divan) edebiyatı ve çağdaş/yeni Türk edebiyatı gibi farklı dönemlerinin ve farklı toplumsal kesimlerin ürünüdür. Bölüm kontenjanı 60 kişidir. Bölüm bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Bölümden mezun olanlar kendi alanlarında akademisyen, öğretmen, lehçeler arasında aktarma yapmak üzere tercüman ya da Türk toplulukları ile ilgili kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilirler.

Amaçlar
Günümüz Türk dünyasında özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal kültürel ve ekonomik açıdan istenen düzeye ulaşabilmesi için alanın ihtiyaç duyduğu alanlarda görev yapabilecek Türkologlara/lehçe bilimcilere ihtiyaç vardır. Lehçe bilimciler, bölümde edinecekleri sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan karşılıklı olarak birbirini tanıma ve anlaşmayı en üst düzeye çıkarma yetenekleriyle birlikteliği kuvvetlendirerek bir köprü vazifesi görürler. Lisans programının amaçlarından birisi de yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi Avrupa Birliği uyum sürecinde yerleşen kavramları desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrenmeye ve araştırmaya yöneltmek, kolektif ve bireysel çalışabilme becerisi kazandırmak ve kişilik gelişimini destekleyen etkinliklerin desteklenmesi de amaçlardan birkaçıdır.


Kabul Koşulları
LİSANS

Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Birinci Öğretim programında eğitim-öğretim süresi, 4 yıldır (8 yarıyıl). Mezun olmak için EK-1’de verilen ders planında belirtildiği gibi, toplam 153 yerel kredinin kazanılması ve derslerden toplam 240 AKTS sağlanması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümden mezun öğrencilerimiz için geniş bir iş alanı mevcuttur. Mezunlar, Türk cumhuriyetleri ile iş yapan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında, üniversitelerde alan uzmanı olarak da çalışabileceklerdir. Mezunlar gerekli pedagojik şartları yerine getirerek örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe öğretmenliği de yapma hakkına sahip olacaklardır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesinin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Birinci Öğretim programında eğitim-öğretim süresi, 4 yıldır (8 yarıyıl). Mezun olmak için EK-1’de verilen ders planında belirtildiği gibi, toplam 153 yerel kredinin kazanılması ve derslerden toplam 240 AKTS sağlanması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
Görevi Adı Soyadı Tel Faks E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. NERGİS BİRAY     nbiray@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Doç. Dr. SONER SAĞLAM     soners@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi SEMA EYNEL     seynel@pau.edu.tr