Güncellenme Tarihi: 11 Eylül 2021

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav ve Ek Süre Hakkı Duyurusu

ÖNEMLİ NOT: 21 - 23.09.2021 tarihleri arasında yapılacak olan 1. Ek Sınavlar ve 25 - 28.09.2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2. Ek Sınavlar  YÜZ YÜZE yapılacaktır.

Azami öğrenim sürelerini dolduran (2017 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan öğrenciler için) son sınıf öğrencilerinin ek sınav / ek süre haklarını kullanmak için dilekçelerini 09 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar danışmanlarına vermeleri gerekmektedir. (Ekte verilen başvuru dilekçesini doldurarak cmyo@pau.edu.tr e-posta adresine veya 0 258 713 55 78 fax numaramıza veya danışmanınıza gönderebilirsiniz.)

Ek sınav hakkından, azami öğrenim süresini dolduran 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan ve henüz mezun olmayan öğrenciler yararlanabilecektir.

 

Ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Ek Sınav Tarihleri: 21-23 Eylül 2021 

2. Ek Sınav Tarihleri: 25-28 Eylül 2021 

Daha önce sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler için Sınırsız Sınavlar 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

ÖNEMLİ UYARILAR:

Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler; ek sınavdan faydalanacakları döneme ait katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.

2) Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 7 iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birimlerine dilekçe ile bildirmek ve başvuru yapmak zorundadırlar.

3) Yönetmelik gereği, Azami öğrenim süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4) Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

5) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.)


Pamukkale Üniversitesi Ek Sınav Uygulama Esasları için Tıklayınız.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde  Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlara ilişkin ilgili mevzuat şu şekildedir:

Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 39 –  (Başlığı ile birlikte değişik :RG-19/5/2015-29360)

(1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç yedi yıldır. Beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç sekiz yıldır. Altı yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Hazırlık eğitiminde geçen süre ile Dil ve Bilimsel Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil değildir.

(2) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-Mükerrer-02/07/2021-31529) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Azami öğrenim süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek sınavlarda alınan not başarı notu yerine geçer.

(5) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ek süreler sonunda mezun olabilmek için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Ek süre kullanmadan ya da ek süreler sonunda bir dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler bu haklarını akademik takvimde belirtilen birinci ek sınav tarihlerinde kullanır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) (Ek:RG-27/9/2018-30548) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler takip eden eğitim öğretim yılı başında talepleri doğrultusunda dil yeterlik sınavına girebilirler.  Başarılı olanlar ilgili bölüme ders kaydı yaptırabilirler. Başarılı olamayanların ise ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler; Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, takip eden eğitim öğretim yılının başında ilgili birime dilekçe ile başvurarak kayıt yaptırabilirler.

(10) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.