Menü

Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2020

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav ve Ek Süre Hakkı Duyurusu

Azami öğrenim sürelerini dolduran (2016 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan öğrenciler için) son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini 02.09.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar danışmanlarına vermeleri gerekmektedir. (Ekte verilen başvuru dilekçesini doldurarak cmyo@pau.edu.tr e-posta adresine veya 0 258 713 55 78 fax numaramıza veya danışmanınıza gönderebilirsiniz.)

Ek sınav hakkından, azami öğrenim süresini dolduran 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan ve henüz mezun olmayan öğrenciler yararlanabilecektir.

Yönetmenlik gereği, azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç alamadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.)

Ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ek Sınav Tarihleri: 14-16 Eylül 2020 

2. Ek Sınav Tarihleri: 05-07 Ekim 2020 

ÖNEMLİ UYARILAR:

1 ) Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler; ek sınavdan faydalanacakları döneme ait katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.

2) Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 7 iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birimlerine dilekçe ile bildirmek ve başvuru yapmak zorundadırlar.

 

Pamukkale Üniversitesi Ek Sınav Uygulama Esasları için Tıklayınız.

 

 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde  Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlara ilişkin ilgili mevzuat şu şekildedir:

Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 39 –  (Başlığı ile birlikte değişik :RG-19/5/2015-29360)

 (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç yedi yıldır. Beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç sekiz yıldır. Altı yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Hazırlık eğitiminde geçen süre ile Dil ve Bilimsel Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil değildir.

(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı,

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl,

c) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı,

tanınır.

(3) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(4) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.