Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı

Karar Tarihi: 12.12.2022

Toplantı Sayısı: 2022/1

 

12.12.2022 tarihinde saat: 19.00’da Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı Google Meet uygulamasıyla çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Kurul Üyelerinin görüş ve önerileri gündem olarak belirlenmiş, bir eylem planı taslağı üzerinde anlaşmaya varılmış ve bu kapsamda kararlar alınmıştır.

Danışma Kurulu Üyelerinin Görüş ve Önerileri:

Denizli Ticaret Odası Akreditasyon Sorumlusu Mutlu Sözen, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümünün fakülte bazında en çok talep ve iş olanakları bakımından kabul gören bölümlerden biri olmasının, iyi bir akademik kadroya sahip olmasının, paydaşlarıyla kurduğu iletişimin bölümümün güçlü yönleri arasında olduğunu belirtmiştir. Bölüm bazında gerçekleştirilen panel, eğitim vb. etkinliklere yönelik faaliyetlerin ve bölüm tanıtımın iletişim bültenleri aracılığıyla ikili iletişimi kuvvetlendireceğini ifade etmiştir.

Denizli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Daşçı eğitim kalitesi ve Denizli’nin coğrafi konumunun bölümün güçlü yönleri arasında olduğunu belirtmiştir. İşverenler, İŞKUR ve ÇEEİ bölümü arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, işverenlerin işbirliklerine daha fazla dahil edilmesi, yapılan çalışmaların sonucunun alınması ve takibinin yapılmasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

Deniz Tekstil İK Müdürü Zehra Er Sezer mezunları ile olan iletişiminin ve teorik düzeyde devam eden fikir alışverişinin ÇEEİ bölümün güçlü yanlarından olduğunu belirtmiştir. Şirketlerin belirli departmanlarında işe alımlarda bölüm mezunlarına öncelik verilmesi ve bu anlamda sanayicilere ÇEEİ bölüm mezunlarının çalışma alanları ve almış oldukları eğitimlerine ilişkin bilgi verilmesi ve bölümün tanıtılması, marka yönetimi, sürdürülebilirlik, insan kaynakları vb. alanlarda mezunların istihdamının geliştirilmesi ve bölüm buluşmalarının daha da arttırılması önerilerinde bulunmuştur.

Denizli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sarıgöl İŞKUR, mali müşavirler odası ve akademinin takım olarak kısa çalışma ödeneği vb. çalışmalarının hem alana hem de istihdama katkı sunmasının güçlü yönler olduğunu belirmiştir. Staj uygulaması, pratikle teoriyi uyumlaştırıcı ve ihtiyaçlarını ortaya koyacak sektör-üniversite işbirliğinin arttırılması ve bu bağlamda yeni buluşmaların gerçekleştirilmesi önerilerinde bulunmuştur. Kamu denetçiliği ve kamu etik kurumun gibi sosyal sorumluluğu fazla olan kurumlarla iletişimin geliştirilmesi, istihdamda engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik politikaları geliştirecek uygulama ve işbirliklerinin kurulmasının, ihtiyaç analizlerinin belirlenip firmalara rehberlik edilmesinin gelişime açık alanlardan olduğunu ifade etmiştir.

ÇEEİ öğrencisi Fatma Yörümez bölümün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde de son yıllarda giderek yayılan, adını duyuran ve önemi artan multidisipliner yanına değinerek, hem teori hem sahda karşılığının olması ve bölüm hocalarıyla olan iletişimin bölümün güçlü yanları arasında olduğuna değinmiştir. ÇEEİ mezunlarının sürdürülebilirlik departmanları gibi farklı istihdam alanları hakkında bilgi sahibi olmasının, niteliklerine uygun iş fırsatlarına erişmesinin, iş imkanlarının arttırılmasının ve zorunlu stajın uygulamasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

ÇEEİ Bölüm başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz kentle bütünleşme, sosyal politikanın hemen hemen her alanında saha çalışmaları ve proje ortaklıkları aracılığıyla Türkiye genelinde sesini duyurması, pek çok alanda ilişkin multi disipliner katkı sağlaması, akademik yayınlarının kapsamı, isteğe bağlı staj imkanı, uygulamaya yönelik derslerin müfredatta yer alması, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği, mezunlar ve bölüm içinde araştırmacılar arasındaki uyumun bölümün güçlü yanlarından olduğunu belirtmiştir. PAÜ haber bültenleri üzerinden bölümde gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulması ve sonuçlarının paylaşılması, üniversite-sanayi işbirliği adına staj anlamında imkanların arttırılması, mikro ölçekte işletmelerin sürdürebilirlik gibi yeni uygulama örneklerinin Denizli ve Türkiye’ye duyurulması, dış paydaşlarla ilişkilerin sistematik hale getirilip etki analizlerinin yapılması, çocuk işçiliği ile mücadele, işletmelerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi vb. çalışmaların izleme ve değerlendirme faaliyetlerin arttırılması, hem öğrenci hem öğretim elemanların Erasmus gibi uluslararası hareketliliklerden faydalanması, öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi, bu kapsamda bazı derslerin %30 İngilizce olarak verilmesi, işyerleri ve mezunlardan daha sıkı geribildirimler alınmasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

ÇEEİ öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan eğitim müfredatı kapsamında başta insan kaynaklarına ilişkin Endüstri ve Çalışma Psikoloji derslerinin arttırılmasının öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etmiştir.

ÇEEİ bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Türkmen Taşer Akbaş mezunların daha donanımlı olması ve istihdam edilebilmesine yönelik yönetim bilimlerine yönelik derslerin arttırılmasının, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi anabilim dalı olarak tezli veya tezsiz yüksek lisans programının açılmasının, ortak projelerin yürütülmesinin, öğrencilerin özgüven ve cesaretlerin arttırılmasının faydalı olacağını ifade etmiştir.

ÇEEİ bölümü öğretim üyesi Arş. Gör. Dr. Asiye Kamber Kıvcı öğrencilerin projeler, bitirme ödevleri ve saha araştırmaları alanında deneyim kazanmaları, ÇEEİ bölümünün yaşlanma, dijitalleşme, kuşaklararası dayanışma vb. gibi müfredeta yeni derslerin eklenmesi ve öğrencilerin yeni çalışma alanlarına yönlendirilmesinin faydalı olacağını belirtmiştir.

Toplantıda Alınan Kararlar:

Toplantıda kentle bütünleşmeye yönelik akademik faaliyetlerin devam ettirilmesi ve sosyal politika geliştirilmesine yönelik akademik faaliyetlerle birlikte alandaki ilgili kurum ve kuruluşlarla destekleyici işbirliklerinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, sosyal politika alanındaki sorunlarla ilgili olarak çözüm önerileri geliştirilmeye devam edilecek olup, sosyal politika alanında görüş ve öneriler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Toplantıda ayrıca öğrencilerimize yönelik üniversitenin haber ve iletişim kanalları daha etkin kullanılması, öğrencilerin ve akademik personelin Erasmus gibi uluslararası hareketliliklerden faydalanmasına yönelik teşvik ve desteklerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.  

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Kamil ORHAN
Öğretim Üyesi

ÜYE

Ali DAŞÇI

Denizli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı

ÜYE

Mehmet SARIGÖL

Denizli SMMMO Genel Sekreteri

ÜYE

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Bölüm Başkanı

ÜYE

Mutlu SÖZGEN

Denizli Ticaret Odası Akreditasyon Sorumlusu

ÜYE

Zehra Er SEZER

Mezun (Deniz Tekstil İK Müdürü)

ÜYE

Fatma YÖRÜMEZ

Öğrenci

ÜYE

Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ

Öğretim Elemanı

ÜYE

Arş. Gör. Dr. Asiye KAMBER KIVCI

Öğretim Elemanı

Menü