Duyurular

Tümünü Gör

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  1. YARI YIL DERSLERİ

 

ATI 101 :ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – I : İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.

BANS 101:MİKRO EKONOMİ : İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı Ürün arzı ve belirleyen değişkenler Talep ve talebi belirleyen değişkenler Piyasa çeşitleri Tüketim fayda teorisi Tüketici dengesi GSMH, MG-Para talebi, arzı ve para piyasası dengeleri (Piyasa çeşitleri:Tekel piyasası, oligopol piyasası v.b.) İşsizlik türleri.

BANS 103  MUHASEBE  Muhasebenin niteliği, kapsamı Muhasebe temel denklemi Bilançonun nitelikleri ve türleri Gelir türleri Hesabın nitelikleri ve kayıt yöntemleri Ticari işlemlerin hesaplarda izlenmesi Muhasebe akım şeması Mal hesabı, sabit değerler .

BANS 105  TEMEL HUKUK: Hukuk kavramı modern hukuk sisteminin dayanağı hukukun genel prensipleri Hukukun kaynakları: yazılı kaynaklar örf ve adet mahkeme kararları ve bilimsel içtihatlar hukuki işlemler hakların ve hakkın kaynakları hukukun dalları Özel hukuk Kamu hukuku

BANS 107  BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ: Banka ve bankacılığın tanımlanması Temel kavramlar Bankacılığın doğuşu ve gelişimi Bankacılık sistemi ve ekonomideki yeri Bankaların özellikleri ve fonksiyonları Banka ürün ve hizmetleri Kredi ve kredilendirme süreci Mevduat ve hesap işlemleri.

BANS 109  MESLEKİ MATEMATİK : Yüzde hesapları oran ve orantı basit faiz ve bileşik faiz hesaplamaları iskonto hesaplamaları amortisman ve kar hesapları alaşım hesapları faiz hesapları ve yöntemleri dış iskonto iç iskonto denk bonolar bono değiştirme cari hesaplar ve türleri direkt yöntem endirekt yöntem hamburg yöntemi bugünkü değer hesapları gelecek değer hesapları .

BANS 111  GENEL İŞLETME : İşletme ekonomisi biliminin kapsamı İşletme ekonomisine ilişkin temel kavramlar İşletmenin tanımı ve özellikleri İşletmelerin sınıflandırılması İşletme birlikleri İşletme fonksiyonları Yönetim Üretim Pazarlama İşletmenin kuruluşu Proje planlama teknikleri CPM PERT Ekonomi politikalarının işletme politikalarına etkisi.

BANS 113  SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ: Sigortacılığın temel kavramları Sigortanın temel prensipleri Sigorta çeşitleri Yangın sigortaları Nakliyat sigortaları Kaza sigortaları Mühendislik sigortaları Tarım sigortaları

BANS 115  OFİS PROGRAMLARI – I : Kelime işlem programı, Çalışma Tablosu hazırlama, İnternet ve elektronik posta

TKD 101  TÜRK DİLİ - I   : Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri.

ING103 İNGİLİZCE – I : Kendini tanıtma, Ülkeleri tanıma ve tanıtma, Günlük yaşam, Boş zaman, Aile, Şehir, Ev ve bölümleri, Saatler, tarih, Aylar, günler, İşyeri, Tatilde gidilecek yerler, Okul, Vücudumuz ve hastalıklar      TO BE fiili İyelik sıfatları ve zamirleri Geniş Zaman, there is, there are, some / any / much / many / a lot of, countable and uncountable nouns Rica cümleleri ‘Could I / Could you / Can I / Can you ’ Geçmiş Zaman.

 

  1. YARI YIL DERSLERİ :

 ATI 102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II  : Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.

BANS 102  OFİS PROGRAMLARI - II  : Ms Excel programının temel özellikleri. Ms Excel programında dosya oluşturma, dosya açma ve kaydetme. Ms Excell programında çalışma kitaplarıyla ve çalışma sayfalarıyla çalışma. Hücreleri Seçme, veri girme ve veri doldurma. Çalışma Kitabında Seçme ve Gezinme, Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme. Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme. Hücre ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma. Ms Excel’de Formül Oluşturma, Formül Girme ve Grafiklerle Çalışma. Listeleri Yönetme. Yazdırma

BANS 104  TİCARİ MATEMATİK   : yüzde hesapları oran ve orantı basit faiz ve bileşik faiz hesaplamaları iskonto hesaplamaları amortisman ve kar hesapları alaşım hesapları faiz hesapları ve yöntemleri dış iskonto iç iskonto denk bonolar bono değiştirme cari hesaplar ve türleri direkt yöntem endirekt yöntem hamburg yöntemi bugünkü değer hesapları gelecek değer hesapları .

BANS 106  MAKRO EKONOMİ  : iktisat teorisi ve politikası iktisat politikasının amaçları ve araçları amaçlar arası çatışmalar amaç-araç dengesi iktisadi ekollerin temel yaklaşımları piyasa çeşitleri gayri safi milli hasıla oluşumu ve hesaplanışı milli gelir basit makro model çerçevesinde piyasaların işleyişi kamu kesimi ve finansmanı para teorisi ve politikası kalkınma ekonomisi.

BANS 108  TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU   : borç kavramı borç ve sorumluluk borç kaynakları sözleşmeler icap ve kabul haksız fiiller nedensiz zenginleşme ticari işletme tüccar ticaret sicili marka ve ticaret ünvanı haksız rekabet ticaret ortaklıkları kıymatli evraklar kambiyo senetleri rekabet hukuku tüketicinin korunması.

BANS 110  İSTATİSTİK  : istatistiğin tanımı veri verilerin toplanması sınıflanması gruplanması seriler grafikler ortalamalar değişkenlik ve bölünme şekilleri oranlar endeksler.

BANS 112  BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ  : banka muhasebesinin özellikleri şubeler muhasebesi bankalarda kullanılan hesapların çeşitleri hesap planı işlem kayıt akışı bankalara kaynak sağlanan işlemler kredi verme işlemleri ve muhasebesi nakdi krediler senet, iskonto açık krediler teminatlı krediler nakdi olmayan krediler teminat mektupları kefalet kredileri kambiyo işlemleri ve muhasebesi bankalarda yıl sonu işlemleri ve muhasebesi.Sigorta kayıtlarının özellikleri sigorta işlemlerinde hesap planı hesap açıklamaları vaarlık ve özkaynak hesabı cari hesap prim ihtiyatları çeşitli karşılıklar gelir gider hesabı teknik kar zarar hesabı genel giderler hesabı teknik karşılık hesabı döner riskler karşılığı reasürans ile ilgili muhasebe işlemleri bilanço kar zarar hesabının düzenlenmesi.

BANS 150  STAJ – 1 (15 İŞ GÜNÜ) : İşletmelerde, Mesleki becerilerle ilgili konularda uygulamalar

TKD 102  TÜRK DİLİ - II  : Dilbilgisinin bölümleri, Kelime grupları,  Cümle ve cümle türleri, cümle tahlili, Anlatım

bozukluklarının giderilmesi, Yazılı anlatım, Kompozisyonda plan, Paragraf, Metin tahlili,  Yazılı anlatım türleri, Biçimsel yazılar, Öğretici metinler. Edebî Türler;

Bilimsel yazılarda uyulacak kurallar, Makale yazma, not alma ve özetleme teknik ve

yöntemleri. Sözlü anlatımın ( Güzel Konuşma becerisinin) temel özellikleri, Etkili iletişimde dilin önemi, Diksiyon, beden dilini kullanma, Güzel konuşma ilkeleri, İyi bir konuşmacının özellikleri, Konuşma türleri, hazırlıklı, planlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar, Sözlü anlatım uygulamaları, dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme, retorik uygulamaları.

BANS 114 MESLEK ETİĞİ  : Etik tanımı, etik felsefesi, bankacılıkta etik, sigortacılıkta etik

BANS 116 İKNA EDİCİ İLETİŞİM : İletişimin tarifi ve çeşitleri Sözlü iletişim Yazılı iletişim Meslek hayatında iletişim

ING 104 İNGİLİZCE - II  : Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, İletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler      Şimdiki zaman, soru biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

 

  1. YARI YIL DERSLERİ

                    BANS 201  TEMEL KREDİ BİLGİLERİ  : Kredi ve kredilendirme tanımı ve önemi, kredilendirmede risk analizi, bireysel krediler, kurumsal krediler

BANS 203  TÜRK VERGİ SİSTEMİ  : türk vergi sisteminin genel yapısı gelir vergisi kurumlar vergisi veraset ve intikal vergisi damga vergisi .

BANS 205  FİNANSAL YÖNETİM: finansman tanımı finansmanın bankacılıkta ve sigortacılıkta önemi finansal tablolar analizi karşılaştırmalı bilanço bilançoların yüzde metodu ile analizi eğitim yüzdeleri oranlar yoluyla analiz bankalarda finansal yönetim ve stratejiler sigortacılıkta finansal amaçlar ve fonksiyonlar sigorta şirketlerinde finansal analiz ve kontrol likidite oranları finansal yapı oranları faaliyet oranları karlılık oranları karşılama oranları finansal planlama süreci finansal planlamada tahmin yöntemleri sigorta fonlarının kullanımı. 

BANS 207  BANKA VE SİGORTA HUKUKU  : şahıs hukuku miras hukuku sözleşmeler kredi sözleşmeleri kefalet sözleşmesi garanti sözleşmesi vekalet sözleşmesi havale sözleşmesi kıymetli evrak kambiyo senetleri türk bankacılık mevzuatı bankacılıkla ilgili diğer mevzuatlar türk bankacılık sisteminin değerlendirilmesi. SİGORTACILIKTA GENEL HÜKÜMLER SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HUKUKLARI TÜRK SİGORTA HUKUKUNDA TÜM BRANŞLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ULUSLARARASI SİGORTA HUKUKUNUN TÜRK SİGORTA HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI.

BANS 209  BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ  : bireysel krediler, kredi kartları, vadeli ve vadesiz mevduat uygulamaları

BANS 211  MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARI  : Mali Piyasalar, Halka Açık Şirketler, Menkul Kıymetlerin Özellikleri, Tahvil, Hisse Senetleri, Menkul Kıymetlerin Borsa Koduna Alınması ve Çıkarılması ile İlgili Esaslar, Pazar Türleri, Müşteri Emirleri Ve Fiyatların Oluşması Türk Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Karşılaştığı Sorunlar.

 

BANS 213  FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR  : : Merkez bankacılığı-Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları-Merkez bankasının özelliği, kurulması ve gelişimi-Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar-Mevduat kabul eden ve etmeyen banka finansal kurumlar-Banka dışı kurumlar ve ürünler-Faktorig-Forvaiting-Leasing-Döviz işlemleri ve yönetimi-Sermaye piyasası kurulu-Sermaye Piyasası yardımcı kuruluşlar-Sermaye piyasasında vergilendirme.

BANS 215 SAĞLIK-HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTASI  : Sağlık sigortaları kavramı, Batıda ve Türkiye de ki gelişimi, Tarife prensipleri, Uygulama ve örnekler.. Hayat sigortaları tanım ve özellikleri, tarife sistemi, Hayat sigortası çeşitleri ve hayat sigortası poliçesi … Ferdi kaza sigortaları tanım ve özellikleri , , tarife sistemi, Hayat sigortası çeşitleri ve hayat sigortası poliçesi

BANS 217 HAYAT DIŞI SİGORTALAR - I TARIM HAYVANCILIK, SORUMLULUK, DASK VE KONUT SİGORTASI: Tarım sigortalarının tanımı, amacı, önemi ve sorunları; tarım sigortası uygulamaları: dolu sigortası, hayvan hayat sigortası, hasar ödemeleri; tarım sigortalarında kıymet takdiri; Türkiye’de tarım sigortaları uygulamaları. Sorumluluk Sigortaları'na giriş , içerik , uygulama . İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası , konusu , kapsamı , teminatları, Diğer Sorumluluk Sigortaları,Sorumluluk Sigortalarının diger sigorta türlerinden farklı yönleri, DASK ve konut sigortaları tanım ve özellikleri ve uygulamaları. Dask ve konut sigortalarında dikkat edilecek hususlar

BANS 219 HAYAT DIŞI SİGORTALAR - II OTO KAZA SİGORTALARI OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI VE NAKLİYAT SİGORTASI  : oto kaza sigortaları, kasko sigortaları, karayolu motorlu araçlar trafik sigortaları, ihtiyari trafik Sigortaları. Tanımları, özellikleri, teminata alınan riskler . Oto dışı kaza sigortaları tanımları,özellikleri, teminata alınan riskler … Nakliyat sigortaları tanımı, özellikleri Nakliyatla İlgili Temel Kavramlar, Nakliyat Sigortacılığının Gelişimi, Satış ve Navlun Sözleşmesi, Nakliyatta Sigorta Türleri, .

BANS 221 KİŞİSEL GELİŞİM  : Kişisel Gelişim Nedir? Neden Önemlidir? Yetenek ve Zaman Planlama Becerileri, Sosyal Davranış Kuralları, Nezaket, Zarafet ve Görgü. İş yaşamında sosyal davranış, Sosyal, kültürel ve sanatsal farkındalık. Kendi alanlarında saygın kişilerin görüşlerinin öğrenilmesi, Kişisel Para Yönetimi, Sosyal İlişki Yönetimi Nedir? Yarıyıl boyunca işlediğimiz konularla ilgili öğrencinin tercihine bağlı olarak bir çalışma yapılması ve sunum yapılması

BANS 223 REASÜRANS İŞLEMLERİ: REASÜRANSIN GENEL ÖZELLİKLERİ TANIMI VE YASAL TEMELLERİ REASÜRANS ÇEŞİTLERİ TRETE BÖLÜŞMELİ REASÜRANS BÖLÜŞMESİZ REASÜRANS RETRESYON POOL HAYAT REASÜRANSI HAYAT DIŞI BRANŞLARDA REASÜRANS FİNANSAL REASÜRANS ÇEŞİTLİ SİGORTA DALLARINDA REASÜRANS UYGULAMALARI

BANS 225 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER – I:  öğrencinin eksiğinin olduğu teorik ve pratik bilgilerin hızlı ve verimli bir şekilde öğrenciye verilmesi mesleki kuruluş uzmanlarının çalışmalarını aktarması teknolojik yeniliklerin araştırılması ve projelendirilmei meslek igeziler sosyal aktiviteler planlanması

BANS 227 ULUSLAR ARASI İKTİSAT  : uluslarararası ekonominin tanımı, ihracat, ithalat,kambiyo, develüasyon

  1. YARIYIL DERSLERİ

BANS 202  BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ (YABANCI PARA KREDİLER DAHİL: Krediler ile ilgili temel kavramlar—Kredilerde Genel sınır ve kısıtlamalar—Kredilerin sınıflandırılması—Kredi istihbarat süreci ve istihbarat kaynakları—Kredi komitesi oluşumu ve işleyişi—‘’Kredi Teklif Formu’’ düzenlenmesi – Kredilerde ‘’Teminat’’ uygulaması ve Teminat çeşitleri—Nakit ve Gayrinakit kredi çeşitleri, özelliklerİ.

BANS 204  TÜRKİYE EKONOMİSİ : Türkiye ekonomisi ve ekonomideki sorumlu kuruluşlar, Türkiye ekonomisine tarihsel bakış, ekonomide devletin rolü ve diğer ekonomik kurumlar arasındaki ilişki, dönemsel olarak ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dış ilişkileri, makro ekonomik dinamikler, farklı döviz kuru rejimleri, sermaye akımları, ekonomik performans ve büyüme, para ikamesi ve kur istikrarı.

BANS 206  BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ : Kambiyo işlemlerinin kapsamı ve türleri-Kambiyo mevzuatı-Dış Ticaretin nedenleri teorileri-Kambiyo ve dış ticaret kavramları-Uluslar arası tepki şekilleri-Dış ticarette kullanılan belgeler-Uluslar arası ödeme şekilleri.

BANS 208  MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ  :  Müşteri hakkında önaraştırma yapılması ve istihbarat sürecinde gerekli olan belgeler,   istihbarat kaynaklarının bilinmesi ve kullanımı ile istihbarat raporunun hazırlanması,Kurumsal müşterilerin borç ödeme gücünün araştırılması noktasında Mali Analiz Raporunun hazırlnması 

BANS 210  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ  : Bireysel emeklilik sisteminin genel özellikleri, ekonominin genel kavramları, sermaye piyasaları ve temel sermaye piyasası araçları, Türk Sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri, sosyal güvenliğin finansmanı, BES in temel unsurları, gözetim ve denetim unsurları.. Müşteri odaklı satış yöntemleri , ve satış sürecinin yönetimi.

BANS 212  SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR  :  Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelikler, Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı, Halka Arzı ve Satışı, Halka açık şirketler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları, Sermaye Piyasası Kurulu Denetim ve Cezai Sorumluluk, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Suç Gelirleri ve Aklanmasının Önlenmesi, Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası ile İlgili Bölümleri, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Statüsü, TSPAKB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.

bans 214 HASAR VE RİSK YÖNETİMİ : Hasar İhbarı, Hasarda Koruma ve kurtarma masraflar, Sigorta Eksperi, Ekspertiz çalışmaları, Tehlike ve Risk, Yangın Riskinin Belirlenmesi, Sorumluluk Riski Değerlemesi, Mühendislik Riski Değerlemesi İnşaat Montaj Riski Değerlemesi, Motor Risklerinin İncelenmesi, İşçi Kazaları Riski Değerlemesi, Nakliyat Riskleri Değerlemesi, İşyeri Güvenliği, İşçi Sağlığı, Yangın Güvenlik Kavramları

BANS 216  FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASI:  banka hizmetlerinde pazarlama pazar analizi banka hizmetlerinde pazarlama değişkenleri bireysel bankacılıkta pazarlama sigorta sektöründe pazarlamanın rolü ve önemi ürün ve fiyat geliştirme tutundurma politikaları dağıtım kanalları acenteler brokerlar.

BANS 250  STAJ – 2 (15 İŞ GÜNÜ): İşletmelerde, Mesleki becerilerle ilgili konularda uygulamalar

BANS 218 HAYAT DIŞI SİGORTALAR - III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASI   : İnşaat, Montaj Bütün Riskler Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası, Makine kırılması Sigortası, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması Hasar İncelemeleri, Özel Teminat ve Riskler, Poliçe Türleri…Yangın sigortaları tanım ve özellikleri. Yangın Çıkış nedenleri, Büyük Sayılar Kanunu, Risk İnceleme Örnekleri, Standart Yangın Poliçesi Genel Şartları, Ek Teminatlar, Fiyatlandırma Örnekleri

BANS 220 FİNANSMAN TEKNİKLERİ : Finansman Fonksiyonu-Finansal yöneticinin özellikleri-Finansal yönetimim diğer disiplinlerle ilişkisi-Finansal planlama- Fon kaynakları-Kısa ve uzun vadeli kredilerle finansman-Otofinansman-Döner varlıklara yatırım, kasa ve bankaya yatırım-Menkul kıymetlerin analizi ve sermaye piyasası

BANS 222 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER - II  : öğrencinin eksiğinin olduğu teorik ve pratik bilgilerin hızlı ve verimli bir şekilde öğrenciye verilmesi mesleki kuruluş uzmanlarının çalışmalarını aktarması teknolojik yeniliklerin araştırılması ve projelendirilmei meslek igeziler sosyal aktiviteler planlanması

BANS 224 PORTFÖY YÖNETİMİ  : Portföyün tanımı, portföy yönetimi kavramı, portföy yönetiminin içerdiği riskler, risk minimizasyonu, portföy yönetimi teorileri

 BANS 226 YATIRIM BANKACILĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI : -Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar-Mevduat kabul eden ve etmeyen banka finansal kurumlar-Banka dışı kurumlar ve ürünler

bans228 uluslararası bankaCILIK : dış ticaret uygulamaları, ödeme şekilleri, para transferleri, uluslararası bankacılık işlemleri

BANS 230 KAMU MALİYESİ  : Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar,Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi,Devlet Borçları,Maliye Politikası.