Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 04 Eylül 2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt Yenileme Ve Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İLE ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT YENİLEME VE KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Üniversitemizi kazanıp yerleşen öğrenciler ile öğrenimine devam eden Birinci Öğretim öğrencileri (normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

07.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/12007 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını 07-15 Eylül tarihleri arasında ödeyeceklerdir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerininHalk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir. Katkı payı/öğrenim ücretleri için bkz. (Tablo-1)

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

Üniversitemizde kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenime devam etmek isteyen İkinci Öğretim öğrencileri, Birinci Öğretim öğrencisi olup normal öğretim süresini aşan (NÖSA) öğrenciler ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. (Yüzde ona giren öğrenciler, fakülte/yüksekokullardan alınan yönetim kurulu kararlarına göre sisteme tanımlanmıştır. Ödeme sırasında,  miktarlar öğrenim ücreti değil katkı payı olarak görülecektir.)

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN; 

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 2.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler; Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için Türk öğrencilerin ödediği oranda ikinci öğretime ait öğrenim ücreti, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden ise birinci öğretim ücretinin dört katı tutarında ücret alınacaktır. Üniversitemize kayıtlı Yurtdışı uyruklu öğrencilerimiz tablo-1’de belirtilen Öğrenim Ücretlerini ödeyeceklerdir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ: 

Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz. 

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

b) Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

ÜÇ DERS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER

02-04 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan üç ders sınavına girmek isteyen öğrenciler; Pamukkale Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5 nci maddesinin 1 ve 2. Fıkralarına göre işlem yapılmaktadır. Şöyle ki ilgili maddelere göre;

MADDE 5 – (1) Öğrenci, ders almak veya sınav hakları ile diğer koşulları yerine getirmek istediği her yarıyıl başında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini güz ve bahar yarıyıllarından (Bakanlar Kurulu kararı ile harç ödeme istisnası tanınan öğrenciler hariç) önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öder. (2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı yapılmaz/yarıyıl kaydı yenilenmez ve o yarıyıla ait öğrencilik haklarından yararlanamaz denildiğinden, üç ders sınavına girecek olan öğrenciler, bu hizmetten faydalanabilmek için 2018-2019 bahar dönemi katkı/öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler 02-04 Eylül 2019 tarihleri arasındaki üç ders sınavına giremeyeceklerinden dolayı, 2019-2020 Eğitim öğretim Yılı Güz dönemi sonunda (23-25 Ocak 2020 tarihleri arasında) yapılacak olan üç ders sınavına katılabilmek için 07-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olan ders kayıt yenileme sürecinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.