Yüksekokul Müdürü

Görev Tanımı

  2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirilmesini,

Belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaların yapılmasını, planlanmasını, yönlendirilmesini, koordine edilmesini, denetlenmesini sağlar.

Yetkileri

Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokulu bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

Yüksekokulunun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

Harcama yetkilisi görevini yürütmektir.

Sorumlulukları

İlgili kurullar ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri için gerekli koşulları sağlamak,

Yüksekokulun öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasını, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,

Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

İş sağlığı ve güvenliği esaslarına uyulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

 Diğer Bilgiler

Rektör tarafından atanır.

Yüksekokul Müdürünün görev süresi 3 yıldır.

Görev süresi biten müdür yeniden atanabilir.

Yüksekokul Müdürü, Rektör’e karşı sorumludur.

Yüksekokul Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.