BEKİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

KOMİTEDEKİ ROLÜ

ÜYELİK DURUMU

1

ALİ KAYA

DOÇ. DR.

BAŞKAN

ASIL

2

SIDIKA ÖZLEN

ÖĞR. GÖR.

ÜYE

ASIL

3

MUSTAFA SAVAŞ

ÖĞR. GÖR.

ÜYE

ASIL

4

RAMAZAN BALIM

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ÜYE

DOĞAL

5

TUNCAY ULUBELİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM SORUMLUSU

ÜYE

DOĞAL

6

RIZA YILMAZ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

ÜYE

DOĞAL


ORGANİZASYON ŞEMASI

 1. Birim Program Değerlendirme Komitesi’nin başkanlığını ilgili akademik birimin yöneticisi (Dekanı/Müdürü) ve/veya yöneticisi tarafından atanan ilgili yardımcısı yapar.

 2. Birim Program Değerlendirme Komitesi üyeleri, ilgili akademik birimin yöneticisi tarafından belirlenen üyelerden oluşur. Komite üyeleri arasında akademik birim sekreteri, birim öğrenci işleri sorumlusu, öğrenci temsilcisi doğal üye olarak bulunur. Üye sayısı, ilgili kurullar tarafından belirlenir ve her bir üye (öğrenci temsilcisi hariç) üç yıl süreyle atanır.

 3. Birimde yer alan bölüm ve eğitim programı sayısı dikkate alınarak Birim Yöneticisi, Birim Kalite Komitesi üyelerini aynı zamanda Birim Program Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak atayabilir.

 4. Birim Yöneticisi, akreditasyona sahip olan birim ve ilgili eğitim programlarında görev yapan komisyon ve/veya komite üyelerini aynı zamanda Birim Program Değerlendirme Komitesi üyeleri olarak atayabilir.

GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Üniversitemizde eğitim programlarında kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik olarak Birim Program Değerlendirme Komitelerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gerektiğinde düzenlemeler yapmak,

 2.  Eğitim programının işleyişini değerlendirmeye yönelik bilgi sağlamak,

 3. Öz Değerlendirme Raporu hazırlanması konusunda gereken yöntemleri ve çalışma takvimini belirlemek,

 4. Akredite olan birimlerde yeniden belgelendirme çalışmalarını koordine etmek,

 5. Akreditasyon amaçlı tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına katılmak,

 6. Paydaşlara etkin bilgilendirme yapmak ve sürece katılımlarını sağlamak,

 7. Akreditasyon süreçleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve öz değerlendirme sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak,

 8. Eğitim Programları Değerlendirme Komisyonunda alınan kararların, birime bağlı bölümlerde ve eğitim programlarında gereklerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,

 9. Bir önceki öz değerlendirmede tespit edilen ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmaları izlemek, yerinde denetlemek ve değerlendirmektir.

ÇALIŞMA ESASLARI

Birim Program Değerlendirme Komiteleri, birim yöneticisinin çağrısı üzerine toplanır, akademik yılın güz ve bahar dönemlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki olağan toplantı yapar.

Program Öz Değerlendirme Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlanmış olan öz değerlendirme raporlarını, Pamukkale Üniversitesi Program Öz Değerlendirme Rapor Formatı ve/veya ilgili yönetim bilgi sistemi yazılımı gereklilikleri doğrultusunda uygunluğunu kontrol eder, komite değerlendirme görüş raporunu hazırlar ve ilgili kurulun onayına sunar.

Onaylanan Raporları Eğitim Programları Değerlendirme Komisyonuna sunar.