PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesinde güz ve bahar eğitim-öğretim yılı dönemi dışındaki, yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b)Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencisinin Üniversitede iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin yaz döneminde almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,
ç) Haftalık ders saati: Bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının üç katını, (Değişik:RG-21/08/2013-28742)
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yan dal programı: Lisans programı öğrencisinin, kendi programı dışında kredili ders alarak başka bir alanın temellerini öğrendiği programı,
g) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu
ifade eder.

 

Devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...