21 Ağustos 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28742
YÖNETMELİK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans eğitim ve öğretimini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Çift ana dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eşzamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) Danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili konularda rehberlik yapmak üzere bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,
d) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İsteğe bağlı ders: Bir program müfredatında yer alan ancak öğrencilerin almak zorunda olmadıkları dersi,
ğ) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,
h) Kullanıcı adı: İnternet ve otomasyon uygulamalarında kişinin kimliğini doğrulamayı sağlayan Üniversite tarafından her bir öğrenci ve personelin kullanımı için verilen adı,
ı) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,
i) Ortak seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersleri,
j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Merkezi öğrenci işlemlerinin yürütüldüğü Rektörlük birimini,
l) Öğretim elemanları: Üniversitede tam ya da yarı zamanlı çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,
m) Ön koşullu ders: Daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu ile alınabilen dersi,
n) Program: Bölümde yürütülen önlisans ve lisans düzeylerinde diploma derecesine yönelik, tanımlı bir müfredata göre uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerini,
o) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Seçmeli ders: Bir program müfredatında, öğrencilerin seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,
p) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
r) Sistem: Üniversite bünyesinde kullanılan öğrenci ve personel işlemlerinin yürütüldüğü yazılımları,
s) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
ş) Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Rektör tarafından seçilecek bir rektör yardımcısının başkanlığında; ilgili meslek yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi işbirliğini sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşan Kurulu,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
2
u) Yan dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra, başka bir
alanın temellerini öğrenmek için takip ettiği programı,
ü) Yan koşullu ders: Bir veya birkaç dersin önceki yarıyıllarda başarılması ya da aynı yarıyılda
beraber alınması koşulu ile alınabilen dersi,
v) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz veya bahar yarıyıllarını,
y) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,
z) Zorunlu ders: Bir program müfredatında, öğrencilerin mezun olabilmek için almak zorunda
olduğu dersi,
ifade eder.

Devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...