1. Yelli Medresesi

          Ören yerinin dış kısmında şehri çevreleyen surların yaklaşık 1,5 km doğusunda yer alan Yelli Medresesi'nde kazı ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 2010 ve 2011 yılı kazı dönemlerinde yapılan çalışmalar sonucunda medresenin röleve, konservasyon ve koruma projeleri hazırlanmıştır. Medresenin duvarlarının statik problemlerini çözmek ve yıkılmasını engellemek için hazırlanan çelik konstrüksiyonlarla destekleme projesi Bölge Koruma Kurulundan geçirildikten sonra 2012 Ekim ayında uygulamaya geçilmiştir. Bu proje kapsamında ana eyvanın güney ve batı duvarı ile kuzey eyvanının doğu duvarlarıyla, doğu ve batıdaki mekânların sağlam kalan tonozları çelik konstrüksiyonlarla desteklenmiştir. Bu sayede tonozlara binen yüklerin bir kısmının alınması sağlanmıştır. Duvarlar sağlama alındıktan sonra yapıda konservasyon çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında medresenin daha iyi algılanabilmesi için temel seviyesine kadar yıkılmış olan duvarlar belirli bir seviyeye kadar yükseltilmiştir. Ayrıca duvarlarda görülen çatlak ve oyulmaların yeniden örülerek kapatılması amacıyla yapının doğal haliyle uyumlu taş ve harç kullanılmıştır.

          2. Ahmet Gazi Çeşmesi

Beçin Kalesi Kazısı 2012 yılı çalışmaları kapsamında, Ahmed Gazi Medresesi’nin kuzeydoğu köşesinde, duvara bitişik olarak inşa edilmiş çeşmenin kazısı yapılmıştır. Söz konusu çeşme, medresenin son yıllarda yapılan restorasyonu sırasında yapılan düzenlemede toprak altında kalmıştır. Çeşmenin bundan öncesinde çok zarar gördüğü, duvarlar ile kemer nişinin bir bölümünün yıkıldığı tespit edilmiştir.

Seviye indirme şeklinde başlayan çalışmalar sırasında, ilk etapta dolgu toprağı kaldırılarak 20 cm derinlikte çeşmenin ayna taşına ulaşılmıştır. Çeşmenin, kemer içindeki cephenin taş örgüsü içine yerleştirilmiş olan yekpare taştan oyma, iki lüleli taşın ölçüleri 76x46 cm’dir. Ayna taşının lüleleri kazı sırasında ortaya çıkmamıştır.Devam eden kazılar sonucunda 80 cm derinlikte çeşmenin ön kısmında, ayna taşının altında yalak bulunmuştur. Genişliği 87 cm olan yalak kırık halde ele geçmiştir. Yalağın güney tarafındaki kırığın, bir yapışkan yardımı ile yapıştırılmaya çalışılmış olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız araştırmada, Medresenin restorasyonu sırasında kırıldığı ve kırık bölümün yapıştırıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Çeşmenin güneyinde medrese ile arasında kalan 1.53 cm’lik alanda 40 cm derinlikte moloz taş sıralı duvar izi ortaya çıkarılmıştır. Duvarın yüksekliği 25 cm, genişliği de 85 cm olarak ölçülmüştür. Çalışmalar sırasında çeşme ile medrese duvarı arasında su haznesi bulunmuştur. Bu hazneye, Kubbeli Çeşme ve Bey Konağının güney batısında bulunan kaynaktan gelen suyun, Ahmed Gazi Medresesinin arka cephesindeki kanaldan dolanarak buraya ulaştığını tahmin etmekteyiz. Haznenin önünden bir çatal yapan kanalın Büyük Hamam ve Kale önündeki çeşmeye de su taşıdığı düşünülmektedir.

Çalışmalar çeşmenin kuzey duvarının dışında bulunan suyolu çevresinde devam edilmiştir. Üst toprak seviyesinde 25 cm derinliğe inildi. Suyolu belli bir süre devam ettikten sonra kesintiye uğrayarak taş öbeklerinde oluşan kalıntıya rastlanıldı. Kazı çalışmaları çeşmeyle havuz arasında kalan alanda devam etti. Çeşme ile havuz arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya yönelik yapılan kazı çalışması sonucunda her hangi bir ize rastlanılmadı. Kazılar sonucunda 110 cm derinliğe inilmiş olup ana kayaya ulaşılmıştır. Bunun sonucunda herhangi bir zemin döşemesine ulaşılmamıştır.

Sivri kemerli, sade bir görünüşe sahip olan çeşmenin, mimari tezyinatı, bugün yerinde olmayan ancak kaynaklardan görebildiğimiz, cephedeki iki lüleli su haznesinin iki yanına yerleştirilmiş olan aslan figürlü taş bloklardır. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra çeşmenin önemli bir bölümü mevcut olduğundan restorasyon projesinin hazırlanarak tamamlanmasına karar verilmiştir.

          3. Kızıl Han

          Bu yapıdaki çalışmalar mevcut restorasyon projesinin aksaklıklarının tespiti ve hanın çevresi ile ilişkisini çözmeye yönelik yapılmıştır. Han bulunduğu konum itibari ile çevresinden daha alt kotta yer almaktadır. Bu da zamanla yağmur sularının getirdiği toprağın hanın çevresinde dolgu meydana getirmesine sebep olmuştur. Hanın dış cephede zemin kotunu bulabilmek için kazı çalışmaları yapılmıştır. 

          Yapılan kazılar sırasında çok sayıda sırlı sırsız seramik parçası ve sikke bulunmuştur. Seramik buluntularının çoğu giriş cephesindeki kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca hanın kazısı sırasında ortaya çıkan toprağın tümünün elenmesi tamamlanmıştır. Elek çalışması sonucunda çok sayıda sikke ve farklı küçük buluntu ele geçmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fotoğraf ve çizimleri yapıldıktan sonra yağmur sularının temele zarar vermesini engellemek için açılan kısımlar koruma amaçlı kapatılmıştır. 

          4.Menteşe Mezarlığı        

         Menteşe Mezarlığında bu yılki çalışmalarımız daha önceki dönemlerde kazısına başladığımız mevcut mezarlığın kuzey doğu kenarındaki alanda yürütülmüştür. Daha önceden kazısına başladığımız alanın öncelikle temizliği yapılmıştır. Yeni çıkan makiler kaldırılmış ot ve moloz taş temizliği yapılarak moloz malzemeyle yapılmış ihata duvarı belirginleştirilmiştir. Parselin iç kısmında da seviye indirme çalışmaları yapılmış mezarların bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu yılki çalışmalarımız bu parselin içerisinde yer alan, iç kısmında yoğunlaştırılmıştır. Yabani ot temizliği yapıldıktan sonra çizim ve belgeleme işlemleri yapılarak çalışmalar başlamıştır. 5x5 m ölçülerindeki kare alanda kazı çalışmaları başlanmıştır. 

         Bu alandaki çalışmalar bittikten sonra parselin diğer kısımlarında da seviye indirme çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda moloz taşlarla çevrelenmiş mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Bir kısmı mevcut yâda dağılmış halde olan mezarların konumları çizim ve fotoğraf çalışmaları ile belgelenmiştir. 

          5.Sur Duvarları

          Milas ilçesinin 5 km güneyinde sarp bir tepe üzerinde yükselen kalenin güneyinde, Menteşe Beyliği tarafından kurulmuş homojen bir sur içi yerleşimi bulunmaktadır. İç kalenin dışarıdan gelen saldırılara karşı korunması kale çevresinde yer alan şehre göre daha kolaydır. Şehir ise saldırılara karşı ortalama 5 km ye yakın bir sur duvarıyla çevrelenmiştir. Sur duvarları ortalama 2 metre kalınlığa ve ortalama 7 metreye kadar ulaşan yüksekliğe sahiptir.

          Yaptığımız incelemelerde sur duvarlarının bazı kesimlerinde dendanlara yer verildiği görülmüştür. Ayrıca sur duvarlarının üzerine çıkmak ve dışarıdan gelen tehlikeyi gözetlemek amaçlı belirli aralıklarla kulelerin inşa edildiği tespit edilmiştir.

Seymenlik Kapısının doğu kısmında yaptığımız çalışmalar sonucu sur duvarlarının yıkılıp kaybolan temel izleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 2012 yılında kazısını yaptığımız BÇ-03 nolu açmanın güneyinde yer alan mekânların güney duvarları sura dayanmaktadır. Bu mekânların bir bütün olarak algılanması amaçlanarak surların konservasyonunun yapılmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu düşünceyle surların Seymenlik Kapısından doğuya doğru devam eden 35 m’lik kısmında lokal röleve çalışması yapılarak konservasyon ve sağlamlaştırma işlemine başlanılmıştır.

 6.Orhan Cami

Orhan Cami, Beçin kent merkezinde yer alan önemli yapılardan birisidir. Ahmed Gazi Medresesinin tam karsısında yer alan yapıyı Menteşe Beyi Orhan Bey yaptırmıştır. Yapıdan günümüze pencere alt seviyesine kadar duvarların bir kısmı, mihrap nişinin bir bölümü ve kuzeyde yer alan mermer giriş kapısının söve ve lentoları ile bunların üzerinde yer alan devşirme malzemeler ulaşabilmiştir.

Cami içerisindeki kazılara 1974 – 84 yılları arasında Prof. Dr. Oluş Arık tarafından başlanılmıştır. Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal tarafından kazılar sürdürülmüştür. Cami, dıştan dışa 30 x 20 m ölçülerinde dikdörtgen planlı, çok destekli yapılar grubundandır.

Camide daha önceki yıllarda aralıklarla konservasyonlar yapılmıştır. Bu yılki çalışmalarda, gelen ziyaretçiler tarafından yapının daha kolay algılanabilmesi için mevcut duvarlar bir iki sıra moloz taşlarla yükseltilmiştir. Yapının özgün haline sadık kalınarak yapılan onarımlarda moloz taşlar kullanılmıştır. Yine mevcuda uymak amacıyla aralarda küçük tuğla parçalarına yer verilmiştir. Kullanılan harçta ise yapılan analizler sonucu belirlenen ölçeklerde hazırlanan karışımlar kullanılmıştır. Beden duvarları dışında yapıya herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör