1992 yılında üniversitenin kuruluşunda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bölümler arasında olmasına rağmen, Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçmiştir. 8 Mayıs 2002 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 2022 yılında YÖK kararı ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin ayrılması sonucu, eğitim faaliyetlerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. Bölümde; Prehistorya, Önasya ve Protohistorya, Klasik Arkeoloji olmak üzere 3 Anabilim Dalı vardır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları açıktır. Öğrenim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Amaçlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek. Gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim adamlarının yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmaktır.

Mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma ve restorasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bölüm haline getirmek.

 

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavın EA'dan gerekli puanı almış olmak

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

 

İstihdam Olanakları

Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, Enerji Bakanlığı bünyesinde yürütülen BOTAŞ gibi birimler, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlükleri, yerli ve yabancı Arkeolojik Kazılar ve görsel basında arkeolojik belgesellerin hazırlanması ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler

 

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Arkeoloji alanında Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.

 

Derecenin Seviyesi

LİSANS

 

Önceki Eğitimlerin Tanınması

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar

Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

 

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

İletişim (Program Yöneticisi)

Görevi Adı Soyadı     Tel       Faks    E-Posta

BÖLÜM BAŞKANI  Prof. Dr. CELAL ŞİMŞEK   +90 258 296 3559                 csimsek@pau.edu.tr

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI  Dr. Öğr. Üyesi UMAY OĞUZHANOĞLU AKAY +90 258 296 3748                  uoguzhan@pau.edu.tr

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI  Doç. Dr. ALİ OZAN +90 258 296 3502                 aliozan@pau.edu.tr

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1          Arkeolojinin Temel Kavramları ve Uygulamalı alanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilme.

2          Ülkemizin ve bölgemizin arkeolojik zenginliklerinin tanınması, bilgilendirmesi ve kazılarak ortaya çıkarılmasına katkıda bulunabilme.

3          Arkeoloji bilimiyle ilişkili diğer bilim dallarının kavranması, aralarındaki ilişkilerin ortaya konulmasını sağlayabilme.

4          Ülkemizin arkeolojik zenginliklerinin kültürel süreci içinde algılanmasını ve bunun günümüzle ilişkilendirmesini değerlendirebilme

5          Arkeolojik malzemeyi değerlendirme ve sonuçları yorumlama becerisi

6          Arkeoloji uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, malzeme ve uygumla araçlarını kullanabilme.

7          Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.

8          Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.

9          Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim ve teknoloji konularında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.

10        Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

11        Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

12        Toplumun arkeoloji konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulunabilme.

13        Ülkemizde yer alan ve dünya kültür mirasının verileri olan kültür varlıklarını koruyabilme, gelecek kuşaklara aktarabilme ve bunları dünyaya tanıtabilme.

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ad       Açıklama

Anlatım          Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.

Tartışma        Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.

Soru-Cevap   Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Gezi    Öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.