Menü

26 Eylül 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28777

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını,

ç) Dekan Yardımcısı: Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısını,

d) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarını tespit etmek, var olan sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,

c) Merkezde eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek, bunun için ailelere danışmanlık yapmak ve eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

ç) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

d) Okul öncesi ve ilgili alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması konusunda resmi ve özel kuruluşların ihtiyaç duydukları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim desteğini sunmak,

e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; ilgili eğitim alanında araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürü tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Danışma kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından ilgili alanda araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında aylıklı öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört üye, Merkez Müdürü ve Danışma Kurulu içinden Rektör tarafından seçilen iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az iki ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yönetim Kurulunun kararı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak.

g) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

ğ) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı veya Dekan Yardımcısı, Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Bölüm Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün davetiyle ve Merkez Müdürünün başkanlığında her eğitim öğretim döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda dört defa olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Yönetim Kurulunun önereceği kişiler arasından, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Duyurular Tümünü Gör