Tanıtım

Yönetim

 

Pamukkale Üniversitesinin Misyonu;

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.

 

Pamukkale Üniversitesinin Stratejik Vizyonu;

Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Pamukkale Üniversitesi; yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir.

Bu vizyon çerçevesinde;

  • Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olmayı,
  • Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar almakta güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi,
  • Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını,
  • Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi,

amaçlamaktadır.


Temel Değerlerimiz


Açıklık ve Şeffaflık

Yönetsel faaliyetlerimiz, kurumsal paydaşlarımızın tamamına açıktır. Her düzeydeki yönetsel faaliyetlerimiz açık, şeffaf, hesap verebilir ve açıklanabilirdir. Kurum içi iletişim desteklenerek, birey-kurum ve bireyler arası güven ilişkisi yaratılır.


Adalet

Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, liyakata ve emeğe saygı gösterilerek, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil biçimde davranılır.  


Bilimsellik

Üniversitemizda yapılan çalışmalar, bilimsellik temelinde yapılır, elde edilen bilgi bilimsel etiğe uygun şekilde kullanılır.  Araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi paydaşlar, öğrenen örgütü oluştururlar.


Çevreye Saygı

Üniversitemiz, bilgi ve teknolojiyi üretir ve uygularken, dar ve geniş anlamda içinde bulunduğu sosyal, fiziksel çevreye olumsuz etkide bulunmamaya gayret eder. Çevreyi korur, çevre bilincini geliştirir.


Estetik Duyarlılık

Ürün ve hizmetlerimizi oluşturduğumuz ve sunduğumuz fiziksel mekânlar estetik duyarlılıkla, çevreye uygun biçimde düzenlenir.


Katılımcılık

Üniversitemiz, paydaşlarının yönetim süreçlerine katılması sağlanır. Paydaşlarımız; hem işbirliğine açık olma çerçevesinde, diğer paydaşlara katkıda bulunmaya ve onlardan katkı almaya açık ve isteklidir.


Mükemmeli Arama

Pamukkale Üniversitesi daima en kaliteli, en iyi hizmeti sunma azmi ile standartlarını yüksek tutmaktadır. Sürekli geliştirme ve iyileştirme düşüncesiyle hareket etmektedir.


Özgürlük

Pamukkale Üniversitesinin bütün mensupları bilginin üretimi, akademik çalışmalar, eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında özgür iradelerini kullanırlar. Yaratıcılığın, yeniliğin ve bilimsel faaliyetlerin önü hiçbir şekilde tıkanmaz. Özgürlüğün sınırlarını insani ve akademik etik değerler belirler.


Sosyal Sorumluluk

Üniversitemiz faaliyetleri sırasında, toplum yararına sonuçlar elde etmeyi öncelikli olarak ele alır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, topluma katkıda bulunmyı amaçlar. Bu sebeple; bu düzlemlerdeki sosyal sorumluluk projeleri, öncelikli olarak ele alınır.


Uygulama Odaklı Olma

Sosyal sorumluluk anlayışımızla paralel olarak, öncelikli olarak yakın çevre tarafından gereksinim duyulan, uygulanabilir bilgilerin üretilmesi ve yine yakın çevreden başlayarak yayılması için çalışılır.


Yüksek Nitelikli İnsan Yetiştirme

 

Öğrenmenin yaşam boyu süren bir faaliyet olduğu tüm paydaşlarımızca kabul edilir. Bu çerçevede başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm üniversitemiz, evrensel insani ve ahlaki değerlere saygılı, çağdaş insanlar olarak “yaşam boyu öğrenme” sürecini sürdürürler.

Duyurular Tümünü Gör