Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menü

Prof. Dr. İnan ÖZER (Bölüm kurucusu hocamız Nisan 2017'de emekli olmuştur.)

 

Adı ve Soyadı: İnan Özer

E-posta: iozer@pau.edu.tr

         Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi:Sosyoloji Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak) 1977-1983

Yardımcı Doçent Dr.:Sosyoloji Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi, 1983-1987 Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 1987-1989

Doçent:Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1989

Profesör:Hacettepe Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1996

        Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

                Yüksek Lisans Tezleri

 • ·Adnan Türegün, “Çatışmacı Toplum Paradigması”, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 1985.
 • ·Tanju Ünal, “Türk Siyasal Kültüründe Muhalefet Olgusu”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1995.
 • ·Nezahat Altıntaş, “Siyasal Katılımda Bir Değişim Modeli: Gecekondularda Araçsal  Katılımın Özerk Katılıma Dönüşümü”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1996.
 • ·Mete Kaan Kaynar, “Sosyal Demokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Demokrasi”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1996.    
 • ·Fikret Mazı “Sivas’ta Kentleşme ve Kentlileşme Sorunları”, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1996.
 • ·Nigar Değirmenci, “Kasaba Yaşamında Kadının Siyasal Katılımı: Serinhisar Örneği”, 2003
 • ·Ferihan Yıldırım, “Göç’ün Aileiçi Rol Davranışı Üzerindeki Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, 2001.
 • ·Rezzan Ayhan Türkbay, Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Değerleri Üzerine Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, 2005.
 • ·Umut Bekcan, Demokrasi Kuramları Açısından Türk Demokrasisine İlişkin Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, 2005.

Doktora Tezleri

 • ·Mete Kaan Kaynar, “Sivil Toplum ve Türkiye’de Sivil Toplum Geleneği”, Hacettepe  Üniversitesi, Ankara, 1999.

Yayınlar

 Kitaplar

Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Yayınları, Bursa, 2004, ISBN: 975-  8768

 • · Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı, Ege yayınları,ISBN: 978-975-807-215-6. , İstanbul, Haziran 2008.
 • ·Türkiye’de Kent,Kentleşme ve Kentsel Değişme, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Ed.Mehmet Zencirkıran), Dora Yayınları,Bursa ,2011

 

Sosyolojiye Giriş, (Ed. İ. Sezal) Martı Yayınevi, (3.Baskı), İstanbul, 2010..

 • ·Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, (A. Kasapoğlu, H. Uygun ve M. Nazlıoğlu ile birlikte) U.N.D.P. ve Sosyoloji Derneği, Yayın No: 4, Ankara: 1995.
 • ·Gecekondu’larda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, (B. Gökçe, A. Kasapoğlu, F. Acar, A. Ayata, H. Uygun ile birlikte), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1993. 
 • ·Türk Toplumbilimcileri -I, (Ed. E. Kongar) Remzi  Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • ·Mustafa Kemal'i Anlamak, (E. Kongar vd.), Ankara, 1981.

 

. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ·“Merkez-Çevre Analizi Açısından Çok Partili Dönemde Denizli’nin Türk Siyasal Hayatındaki Duruşu”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-8 Eylül 2006, Denizli. (Ar. Gör. Ferihan Polat ile birlikte)

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (seçilerek verilmiştir)

 • · “Demokrat Parti İktidarı (1950-60): Bir Dönemin Demokrasi Anlayışı”(Umut Pekcan’la), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1 Sayı 2, Temmuz 2008, s. 1-14.
 • ·“Siyasal Değişme Kuramlarına Eleştirel Bir Bakış”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 40, 1999.
 • ·“Türkiye’de Kentleşme” Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, Sayı 23-24, Eylül 1998.
 • ·“Üniversite Öğrencileri Demokrat Mı”,  Amme İdaresi Dergisi, C: 29, Sayı: 23, Eylül 1996.
 • ·“Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C: 14, Sayı: 1, 1996.
 • ·“Kentlileşme ve Siyasal Katılma -2”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C: 12, 1994.
 • ·“Kentleşme ve Kent Yaşamı”, Gecekondu’larda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, (B. Gökçe, A. Kasapoğlu, F. Acar, A. Ayata, H. Uygun ile birlikte), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1993. 
 • ·“Sosyal Devlet ‘Müdahaleci Devlet mi?”, Ekonomide Ankara, Sayı: 44, Ankara, 1992.
 • ·“Kent Ailesi”, Aile Ansiklopedisi, Cilt: 2, Ankara, 1991.
 • ·“Bir Alan Araştırması: Kentlileşme ve Siyasal Katılma” Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 1990.
 • ·“Fransız Devrimi’nin Toplumsal ve Düşünsel Temelleri”, Frankofoni, Sayı: 1, 1989.
 • ·“Toplumsallaşma Sürecinin Siyasal Boyutu, Siyasal Katılma ve Kentlileşme”, Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi,  C: 6, S: 1-2, 1988.
 • ·“Ogburn'nün Toplumsal Değişme Kuramı”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, 1988.
 • ·“Türkiye'de Gecekondu Olgusunun Nitelikleri”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, 1985.
 • ·“Türkiye'de Kentleşme Hareketini Doğuran Nedenler”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi,  Sayı: 2, 1984.
 • ·“Toplumsal Değişme ve Kentsel Olgu”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1983.
 • ·“Berkes ve Toplumsal Değişme”, Türk Toplumbilimcileri-I, (Ed.) E. Kongar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • ·“Hilmi Ziya Ülken”, (H. Uygun’la birlikte), Türk Toplumbilimcileri -I, (Ed.) E. Kongar, Remzi Yayınevi, İstanbul, 1982.
 • ·“Tarihsel Gelişimi ve Ulusal Bağımsızlık Savaşındaki Yeri Açısından Halkçılık İdeolojisi”, Mustafa Kemal’i Anlamak, Ankara, 1981.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler (seçilerek verilmiştir)

 

 • ·“Kentleşme Düzeyi Açısından Eski Kentliler ile Yeni Kentliler Arasındaki Farklılıklar”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2009, Aydın (Ar.Gör. Ferihan Polat ile birlikte)
 • ·“Kentlileşme Sürecinin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sevindik ve Çaybaşı Mahalleleri Örneği”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya.
 • ·“Kentleşmenin Öteki Yüzü: Şiddet ve Suç”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya. (Ar.Gör. Ferihan Polat ile birlikte)
 • ·“Küreselleşme ve Türk Siyasal Kültürü”, Cumhuriyetin 80.Yıl Etkinlikleri, Politikaları İle Türkiye, Muğla Üniversitesi, Muğla, Aralık, 2003.
 • ·“Avrupa Birliği Sürecinde Türk Demokrasisinin Gelişimi”, Türk Demokrasi Vakfı - PAÜ, Denizli, Aralık, 2003.
 • ·“Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Politikaları”, Kentsel  Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, PAÜ ve DPT,  Denizli, Temmuz, 2003.
 • ·“Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Ulusal Egemenlik Sorunu”, Ulusal Egemenlik Sempozyumu, TBBM-PAÜ, Denizli, 2001.
 • ·“Modernizm Post-Modernizm”, Modernizm Post-Modernizm, Pamukkale Üniversitesi, Fen-  Edebiyat Fakültesi, Denizli, 2001.
 • ·“Medyanın Toplumsal Değişime Etkileri”, IV. Yerel Eğitim Semineri, Başbakanlık BYEGM ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2000.
 • ·“Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Uygulaması”, 8. Toplam Kalite Günleri, Denizli, 2000.
 • ·“Siyasal Kültür ve Siyasal Değişme” Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen Panelde Sunulan tebliğ. 1998.
 • ·“Aile ve Çevre”, Habitat II, İstanbul, 1996.
 • ·“Kentsel Yereleşim ve Gecekondu”, Habitat II, İstanbul, 1996.
 • ·“Siyasal Kültür ve Demokrasi” (Sos.Hiz.Mez. Derneği toplantısında sunulan tebliğ), 1995.
 • ·“Toplumsal Değişme ve Kent”, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği, Ankara, 1994.

 

Diğer Yayınlar & Akademik Faaliyetler

Paneller / Oturumlar

 • · “Siyaset Ekonomi İlişkisi ve Krizin Siyasal Görünümü”, Ekonomik Krizin Toplumsal Etkileri, Denizli Ticaret Odası, 10.5.2001.
 • ·“Egemenlik”  Egemenlik Kuramları ve Türkiye’de Egemenlik Sorunu, TBMM Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi, 14.4.2001, Denizli.
 • ·“Kentliyim, Kentlisin, Kentli... Kentli miyiz?” Ada Kentliyim, (Açık Oturum) Sayı 1, 1995.
 • ·“Atatürk ve Çağdaşlaşma”, T.R.T. Genel Müdürlüğünce Atatürk Haftası’nda düzenlenen açık oturum (Ertuğrul Özkök ve Şahin Yenişehirlioğlu ile birlikte), 1993. 
 • ·“Cumhuriyet’in Kazanımları” TRT Dış Haberler Müdürlüğünde Cumhuriyet’in 75.Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Düzenlenen Panel (Toktamış Ateş ve Şahin Yenişehirlioğlu ile birlikte.)
 • ·“Değişim” TRT1’de 1 yıl her hafta yayınlanan programa yorumcu olarak katılım. 1997.   
 • ·“Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin Bulundukları Ülkede Siyasal Katılımı”, TRT Int., (Ercan Karakaş  ile birlikte) 1997.

8. Projeler:

 • ·Denizli İl Merkezi Suç Haritası ve Suç Analizi Projesi, TÜBİTAK ve Emniyet Genel Md. İle, 2006-2009.
 • ·Türkiye Doğal Gaz Araştırması Etüdü, Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ-BOTAŞ, 2003.
 • ·Pamukkale Koruma ve Geliştirme Projesi, Pamukkale Üniversitesi - Kültür Bakanlığı - Denizli Valiliği,  2001-2003, Denizli.
 • ·Denizli İmalat Sanayii Envanteri, Pamukkale Üniversitesi, - Denizli Sanayi Odası, 2001-2002, Denizli
 • ·“Türkiye’de Mesleki Eğitim Çerçevesinde Hareketlilik ve Göç”, DPT ve GTZ, Ankara, 1998.

 

 

 

 • ·Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, (B. Gökçe, F. Acar, A. Ayata, A. Kasapoğlu, H. Uygun ile birlikte), Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu), 1993.
 • ·Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, (A. Kasapoğlu, H. Uygun, M. Nazlıoğlu ile birlikte), Ankara: U.N.D.P. ve Sosyoloji Derneği, 1995.

 

İdari Görevler:

Kurum İçi İdari Görevler

 • ·Rektör Yardımcısı: Pamukkale Üniversitesi, 2003 -2011
 • ·Dekan: Pamukkale Üniversitesi, İİBF 1999 - 2008
 • ·Bölüm Başkanı: Pamukkale Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 2001-
 • ·Bölüm Başkanı: Hacettepe Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi, 1996 - 1999
 • ·Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı: 15.1.1999 - 15.12.1999
 • ·Fakülte Kurulu Üyeliği: Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., 4.10.1991 -  4.10.1994

                                                                                               19. 9.1996 - 15.10.1999              

 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: Hacettepe Ün., İ.İ.B.F., 12.10.1988 - 12.10.1991                                                                                                                   19.9.1996-  15.10.1999
 • ·Yayın Kurulu Üyeliği: Hacettepe Ün. İ.İ.B.F. Yayın Kurulu Üyeliği, 28. 1.1993 - 1999
 • ·Bölüm Başkan Yardımcılığı: Hacettepe Ün.,İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi Bölüm Bşk.Yrd:

                                                     20.4.1989 - 4.10.1990 ve  4.10.1990 - 10. 1.1994

9.2. Kurum Dışı İdari Görevler:

Danışman:           Aile Araştırma Kurumu, Başbakanlık, Ankara, 1995-1998.

 

10. Üye Olduğu Dernekler ve Bilimsel Kuruluşlar

 • Sosyoloji Derneği

 

 

 

 

Son İki Yılda Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uyg.

2009-2010

Güz

Toplumbilimi –I

3

-

Siyaset Bilimi –I

3

-

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

-

Siyaset Biliminde Temel yaklaşımlar (Y. Lisans)

3

-

İlkbahar

Toplumbilimi-II

3

-

Siyaset Bilimine Giriş-II

3

-

Siyaset Sosyolojisi

3

-

Siyasal Değişme Teorileri (Y.Lisans)

3

-

2010-2011

Güz

Toplumbilimi -I

3

-

Siyaset Bilimi -I

3

-

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

-

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (Y. Lisans)

3

-

İlkbahar

Toplumbilimi -II

3

-

Toplumbilimine Giriş

3

-

Siyaset Sosyolojisi

3

-

Siyasal Değişme Teorileri (Y.Lisans)

3

-

Kent Kuramları ve Kentsel Değişim (Doktora)

3

-