Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menü

Prof. Dr. İsmet Parlak

İş Tel : 0258 296 28 21
e- posta : iparlak@pau.edu.tr
Blog Adresi : http://ismetparlak.wordpress.com
Yabancı Dil : İngilizce

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

DOÇENTLİK

ÜAK – Siyasal Hayat ve Kurumlar – Nisan 2011

DOKTORA

Hacettepe Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1999–2005

 

Tez Başlığı: İdeoloji-Eğitim İlişkisi: Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme

YÜKSEK LİSANS

Hacettepe Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1996–1999

 

Tez Başlığı: Türkiye’de Gençlik ve Siyaset H.Ü. Beytepe Kampusu Örneği

LİSANS

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1992-1996

 

İlgi Alanı

İdeoloji ve yeniden üretim, medya ve siyaset, politik söylem, kimlik, demokrasi

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1997-2005

Yardımcı Doçent

AİBÜ, Kamu Yönetimi Bölümü,2006-2009

 

Pamukkale Üniversitesi,Siyaset Bilimi Kamu Yön. Böl., 2009-2011

Doçent

Pamukkale Üniversitesi,Siyaset Bilimi Kamu Yön. Böl., 2011 - …

 

İDARİ GÖREV

 

Pamukkale Üniversitesi,S.B.K.Y. Bölüm Başkan Yardımcılığı (20.06.2011 – 07.12.2011)

 

 

ÜYESİ OLUNAN DERNEKLER

 

Sosyoloji Derneği

Türk Sosyal Bilimler Derneği

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Siyaset Bilimi I ve II (Lisans)

Siyaset Sosyolojisi (Lisans)

Çağdaş Siyasal Akımlar (Lisans, Seçmeli)

Yurttaşlık ve Siyaset (Lisans, Seçmeli)

Medya İktidar ve İdeoloji (Yüksek Lisans)

Çağdaş Siyasal Teoriler (Doktora)

 

 

GÖREV ALINAN PROJE ÇALIŞMALARI

 

(Proje Araştırmacısı ve Raportör); “Üniversite Öğrencilerinin Tutum ve Değerlerine İlişkin Araştırma”, Destekleyen Kuruluş-Yüksek Öğretim Kurulu, 1998-2001, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Birsen GÖKÇE)

(Sosyal Araştırmacı); “Birecik Barajı’ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Yatırımları İçin Planlama ve Uygulama Projesi”, Destekleyen Kuruluş:Birleşmiş Milletler,1999-2000

(Yardımcı Personel ve Raportör); “30 Yıl Sonra Keban ve Ağın Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”, Destekleyen Kuruluş:TÜBİTAK-TÜBA-YÖK: Sosyal ve Beşeri Araştırma Destekleme Kurulu, 2002-2004, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Birsen GÖKÇE)

(Yardımcı Personel); “GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Sosyal ve Ekonomik Yapı Araştırması”, Destekleyen Kuruluş-TÜBİTAK-TÜBA-YÖK: Sosyal ve Beşeri Araştırma Destekleme Kurulu, 2006-2008 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU).

 

SEMPOZYUM VE KONGRELER’DE SUNULAN TEBLİĞLER

 

Tebliğ Özeti Yayınlananlar

“Gençliğin Siyasal Tutum ve Davranışları”, 6. Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara: ODTÜ, 17-19 Kasım 1999.

“Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İdeoloji-Eğitim İlişkisi”, 9. Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara: ODTÜ, 7-9 Aralık 2005.

“Gerçeklik”in Yeniden Üretimi: Bir Ulusal Basın Analizi Denemesi”, 3. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir: 5-7 Eylül 2008

Nigar Değirmenci - İsmet Parlak, “From Doxasophus to Victim Journalists: Zaman Newspaper Journalists’ Discursive Metamorphosis”, Media Trends VI - 2015: Power & Media: Ownership, Sponsorship, Censorship, Webster Vienna Private University, September 10-12, 2015.

Tebliğ Tam Metni Yayınlananlar

“Etnik Kökenli ve/veya Ayrılıkçı Terör Örgütleri”, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, (Elazığ 27-29 Mart 2000), Elazığ: Fırat Üniversitesi Matbaası, s.949-996.

“Ulusal Basında Etnik Kökenli veya Ayrılıkçı Terör Örgütleri Hakkında Çıkan Haberlere İlişkin Bir İçerik Analizi”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma-Çatışma- Bütünleşme, (Eskişehir, 2-4 Kasım 2000), Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları - 9, 2001: s.141-169.

“Kamusal Bir Hizmet Olarak Üniversitelerdeki Eşitsizlikler”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler, (Sivas, 16-18 Ekim 2003), Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları - 13, 2005: s.447-511 (M.K. Kaynar ile birlikte)

Naci Karkın - Nilay Yavuz - İsmet Parlak - Özlem Ö. İkiz, Twitter Use by Politicians during Social Uprisings: An Analysis of Gezi Park Protests in Turkey”, Digital Government and Wicked Problems: Climate Change, Urbanization and Inequality (16th Annual International Conference on Digital Government Research), Phoenix, AZ, USA — May 27-30, 2015, Arizona State University School of Public Affairs, pp:20-28. ISBN: 978-1-4503-3600-0, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2757401.2757430

 

 

MAKALELER VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

“Ege Bölgesi’nde Eşkıyalık: Neden-Sonuç İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Bahar 2003, s.139-184.

“Milli Eğitim ve İdeolojisi Üzerine”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı:23, Temmuz-Eylül 2003, s.43-68.

“Eğitim Dünyasında Milliyetçilik”, Zil ve Teneffüs, Sayı:3, Mayıs-Haziran 2006, s.63-65.

“The West or The Eu As ‘The Other’ From The Perspective Of National Pride”, South-East Europe Review, 2006, vol:9, n:3, p.123-148 (Ö. Kılıçarslan ile birlikte)

“Görünen Gerçekten Görünmeyen Gerçeğe Doğru Kitle İletişim Araçları ya da Gerçekliğin ‘Öteki’ Kurgusu”, Yeni İmparatorluk Çağı, (Der: M.Kayıkçı – R.Ö.Dönmez), İstanbul: Say Yayınları, 2008, s.217-264 (Z. Güler ile birlikte)

“The Otherization of the West in the Turkish Press: A Discursive Analysis of the Caricature Crisis”, European Journal of Social Sciences, Vol:6, Number:3, June-2008, p:331-341 (B.Evre ile birlikte)

“Türk Yazılı Basınında Batı Kimliğinin İnşası: Karikatür Krizi Örneği”, Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, (Ed. İ.Parlak), Çizgi Yayınevi, Konya, 2009, s.179-226

The Reproduction of the Nationalist Value in the Turkish Printed Media”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 54-83 (Bahar 2009) (Ç.P. Tunçer ile birlikte)

“Osmanlı'nın Tebaasından Cumhuriyet'in Yurttaşına Giden Yol”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:13, Sayı: 54, Ankara, Ağustos-Eylül-Ekim, s.139-168, 2010 (E. Kaftan ile birlikte)

“Kimliğin İnşası, Ötekinin İcadı ve Şeytanlaştırma”, Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (Ed. İ.Parlak), Bursa, Dora Yayıncılık, 2015, s.25-122

“‘Söylemsel Hapishane’de Damgalı Bir Kimlik: Yazılı Basında Aleviler”, Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (Ed. İ.Parlak), Bursa, Dora Yayıncılık, 2015, s.367-436 (Ç.P. Tunçer ile birlikte)

“Anti-Komünist Strateji Dolayımıyla AKP’nin 30 Mart Seçimlerindeki Cemaat Söylemi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 133 (Temmuz), 2015, ss:186-214 (A. Öztürk ile birlikte)

“Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar”, AÜ SBF Dergisi, Cilt: 70, No:3 2015, ss: 507-540

“2009-2015 Aralığında Açılım Süreçlerine Yönelik Siyasi Parti Söylemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, EUL Journal of Social Sciences (LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi), Cilt/Sayı: VI (II), Aralık 2015, s:87-114 (A. Öztürk ile birlikte)

“Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)”, GSU İleti-ş-im Dergisi, Sayı: 23, Aralık 2015, s: 9-38 (N. Değirmenci ile birlikte)

“Mağdur/Mazlumdan Mağrur/Muktedire 30 Mart Seçimleri”, Düşünen Siyaset: Birikimler-II, Sayı:30, Aralık-2015, s: 69-106 (P. Uz ile birlikte)

Nigar Değirmenci – İsmet Parlak, “Journalism and Politics in Bourdieuan Context: Newspaper Journalists' Metamorphosis”, Communication Studies, No: 22, May-2016, p:67-82

“Bir İktidar Pratiği Olarak Militarizm”, Düşünen Siyaset, Sayı: 32, 2016, s: 169-209 (E. Kaftan ile birlikte)

Egemenin Gör Dediği: Militarizmin Söylemsel İnşası Üzerine Bir Deneme”, Birikim, Sayı: 332, Aralık 2016, s: 49-67 (E. Kaftan ile birlikte)

“Turkey’s Memory Politics In Transformation: Akp’s New And Old Turkey”, in Political Culture of Turkey in the Rule of the AKP: Change and Continuity, (Eds. Ayhan Bilgin – Armağan Öztürk), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2016, p:67-87 (O. Aycan ile birlikte)

 

 

KİTAPLAR

 

Her İl’e Bir Üniversite: Türkiye’de Yüksek Öğretim Sisteminin Çöküşü, Ankara: Paragraf Yayınevi, Temmuz 2005 (M.K. Kaynar ile birlikte)

Öncesi ve Sonrasıyla Keban Barajı: 30 Yıl Sonra Ağın ve Keban Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, Yayın No: 15, Eylül 2005 (B. Gökçe ile birlikte)

Kemalist İdeolojide Eğitim: Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Turhan Yayınevi, Aralık 2005.

İsmet Parlak (Editör); Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Yayınevi, Ağustos-2009

H.Aliyar Demirci, İsmet Parlak, Nigar Değirmenci (Editör); Siyaset Bilimi Araştırmaları: Teori ve Türkiye Uygulamaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014

Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek: Köşe Yazılarında CHP-AKP Karşıtlığının İnşası, Bursa, Dora Yayıncılık, 2014 (Y. Yıldırım ile birlikte)

İsmet Parlak (Editör); Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri, Bursa, Dora Yayıncılık, 2015

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

Halil Emre DENİŞ, “Türk Siyasal Hayatının Yeni Yüzlerinden Biri: Hak ve Eşitlik Partisi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, (26.09.2011 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

Erdem KAFTAN, “Küresel Kapitalizmin Sonucu: Çok Kültürlü Yurttaşlık Mı, Kültürel Kimliklerle Bölünmüş Yurttaş Mı?”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, (28.06.2012 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

Erhan ERGÜL, “Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Terör Örgütü: Etnik Terörün Fikri Yapısı, Anatomisi ve Şiddet Stratejileri”, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 01.02.2008

Mustafa Özkan BORAN, “Kurumsal Demokrasi Üzerine Bir Deneme: 1982’den Sonra Türkiye’de Demokrasi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 28.04.2010

Mutlu Yıldırım, “Türkiye’de Sivil Asker İlişkileri Bağlamında 1966-1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 03.08.2010

Tanzer Çeliktürk, “1989’dan 209 Yılına, Kürt Sorunu’na İlişkin Kamuoyuna Sunulan Raporların ve Açılımların Çokkültürlülük Literatürü Kapsamında Değerlendirilmesi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 28.07.2011

Şafak Özkan, “Ulus-Devletin Oluşumunda Milliyetçi İdeolojinin Etkisi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 03.10.2013

 

 

DOKTORA TEZ JÜRİ ÜYELİKLERİ

 

Nedret ÇAĞLAR, “2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 09.06.2011

 

 

HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research) Editör Yardımcılığı (2007-2010)

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bölüm Editörlüğü (Ekim 2011 – Şubat 2016)

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (http://optimumdergi.usak.edu.tr/index.php/tr/kurullar) (Kasım 2013 - …)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:2, Güz 2008 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal Of Sociological Research), Cilt:4, Yıl:4, Sayı:2, Güz-2008 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal Of Sociological Research), Cilt:11, Sayı:1, Bahar 2009 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal Of Social Sciences Institute), Sayı:8, Ocak-2011 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal Of Social Sciences Institute), Sayı:12, Nisan-2012 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal Of Sociological Research), Cilt:14, Sayı:1, Bahar 2011 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 19, 2013 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı. (http://www.bjmer.net/mts.aspx)

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal Of Sociological Research), Cilt: 16, Sayı:1, Bahar 2013 sayısında bir çalışmaya hakemlik yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD),Yıl: Şubat-2015, Cilt:13, Sayı:25 sayısında bir yazıya hakemlik yapıldı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 2015 sayısında bir yazıya hakemlik yapıldı

The Journal of History School / Tarih Okulu Dergisi, Vol: 8 / XXII, June 2015 sayısında bir yazıya hakemlik yapıldı

Amme İdaresi Dergisi, 2016 yılı içinde bir yazıya hakemlik yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016 yılı içinde bir yazıya hakemlik yapıldı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal Of Social Sciences Institute), 2017 yılında bir çalışmaya hakemlik yapıldı