Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

       Tolgahan AYDINER

            Academi.edu

Adres: Pamukkale Üniversitesi, Kinikli Kampüsü,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

A Blok, 3.Kat,

Denizli

 

0-258-296-28-05

taydiner@pau.edu.tr, tolgahanaydiner@gmail.com

 

 

 

Eğitim

 

Lisans Derecesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2006-2011

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (3 Onur ve 1 Yüksek Onur Dereceleriyle)

 

Yüksek Lisans Derecesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2011-2014

                        • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD

                       • Tez Başlığı: Doğal Afet Yönetişimi: Türkiye’de Doğal Afet Yönetimi Uygulamalarinin Tarihsel Bağlamda Değerlendirilmesi

Doktora, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2014 – 2019

        •Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD

                       • Tez Başlığı: Türkiye’de Yerel Siyaset ve Yerel Sermaye İlişkisi: Denizli İli Örneği

 

Araştırma Alanları

  • Bölgesel Politika
  • Kamu  Yönetimi Reformları
  • Küreselleşme ve Ulus Devlet Tartışmaları
  • Ulus Devletin Yeniden Ölçeklendirilmesi, Ölçek Siyaseti, Devletin Yeniden Yapılandırılması
  • Yönetişim
  • Kentsel Siyaset, Yerel Yönetimler

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler (Türkçe Yayın)

• Okçu, M., Özgür, H., Negiz ,N., Savaş Yavuzçehre, P., Kilinç, G., Akman, E., Akman, Ç., Aydıner,  T. (2017). Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yedi Büyükkentte Vatandaşların Görüşleri, Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14- 15 Mayıs 2017, İstanbul. (Basılı Bildiri)

 

 

• Özgür, Hüseyin ve Aydıner, Tolgahan (2012). “5302 Sayili İl Özel İdaresi Kanununa Getirilen Eleştirilerin Siyaset - Yönetim İlişkisi Ve Kamu Politikalari Açilarindan Değerlendirilmesi”, KAYFOR X, Bursa. (Basılı Bildiri)

 • Aydıner, Tolgahan ve Özgür, Hüseyin (2014). “Yönetişim ve Doğal Afetler: Türkiye’de Doğal Afet Yönetişimi Ne Kadar ve Hangi Biçimde Mümkün?”, KAYFOR XII – Kamu Yönetimi Forumu, Kuşadası. (Basılı – İnternet Kaynaklı  Bildiri)

 

• Aydıner, Tolgahan (2015). “Liberal Bireyci ve Devlet Merkezli Yerel Yönetim Yazınına Eleştirel Bir Bakış”, III. Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Öğrenci Konferansı, 29 - 30 Nisan, ODTÜ – Ankara. (Sözlü Bildiri)

 

• Aydıner, Tolgahan (2018). “İş Dünyasının Temsilinin Dönüşümü ve Yerel Siyaset: Denizli Platformu Örneği”, III. Kentfor, Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, 7-9 Eylül, Karaman. (Sözlü Bildiri)

 

Kitap Bölümü (Türkçe  Yayın)

•Savaş Yavuzçehre, Pınar & Aydıner, Tolgahan (2013). “Afet Yönetim Döngüsü ve Algısı: Türkiye’de Afet Yasaları Üzerine Bir Değerlendirme” Yakup Bulut ve diğerleri (ed.), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ankara: Pegem Akademi, ss. 480 – 492.

 

Ulusal Makale (Türkçe Yayın)

• Aydıner, Tolgahan (2018). “Yerel Siyasetin ‘A Priori’ Sınırları Üstüne Kuramsal Bir Tartışma”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, ss. 45-65.

 

    

Makale (İngilizce Yayın)

 

 • Aydıner, Tolgahan & Özgür, Hüseyin (2016). “Natural Disaster Governance: Barriers for Turkey”, European Scientific Journal, Special Edition, ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 743, ptp. 47 - 60.

 

 

Kitaplar (İngilizce Yayın)

KULAÇ, Onur & AYDINER, Tolgahan (2012) “The Studies of Public Policy: Theories, Field Investigations: Cases of Turkey and the United Kingdom” Lambert Academic Pub, Germany  (ISBN: 9783848434626)

 

 

Ödüller

 • 1. Süleyman Yaman Koçak En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması (2015). En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü.

 

Proje

TÜBİTAK Projesi Bursiyeri (2013). “Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme”, Program Kodu: 1001, Proje No: 112K538.

 

 

Kongre Görev

 

Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (2012). Sekreterya