Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menu

Announcements

View All

Ders Programı ve Planlar


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

Doktora Dersleri: I. Yarıyıl / Güz Dönemi

 

Ders Kodu
Ders Adı
T
P
K
Türü
KAY 601
Seminer I
2
-
0
Zorunlu
KAY 603
Siyasal Sistem, Siyasal Katılım ve Siyasal Davranış
3
-
3
Seçmeli
KAY 605
Küreselleşme ve Türk Modernleşmesi
3
-
3
Seçmeli
KAY 607
Türk Siyasal Düşüncesi
3
-
3
Seçmeli
KAY 609
Çağdaş Siyasal Teoriler
3
-
3
Seçmeli
KAY 611
Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları
3
-
3
Seçmeli
KAY 613
Yerel ve Bölgesel Gelişme Kuramları ve Türkiye
3
-
3
Seçmeli
KAY 615
AB ve Ulusal Kamu Yönetimleri
3
-
3
Seçmeli
KAY 617
Yerel Hizmetlerin Yönetimi: Teori ve Uygulama
3
-
3
Seçmeli
KAY 619
İnsan Yerleşimleri: HABİTAT
3
-
3
Seçmeli
KAY 621
Karşılaştırmalı Kent ve Kentleşme Tarihi
3
-
3
Seçmeli
KAY 623
Kır-Kent Etkileşimi: Gecekondu Sorunu
3
-
3
Seçmeli
KAY 625
Kentsel Ekonomi
3
-
3
Seçmeli
KAY 627
Kamu Hizmetinde Yeni Yaklaşımlar
3
-
3
Seçmeli
KAY 629
Avrupa Birliği Hukuki ve Kurumsal Yapısı
3
-
3
Seçmeli
KAY 631
Kamu Personel Rejimi ve Sorunları
3
-
3
Seçmeli
KAY 633
Kamu Kesiminin Finansmanı
3
-
3
Seçmeli
KAY 635
Gelişim ve Öğrenme
3
2
4
Zorunlu
KAY 637
Tez
-
-
-
Zorunlu
KAY 639
Uzmanlık Alanı Dersi
5
-
0
Zorunlu
 
I. Yarıyıl/Güz Dönemi: DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
KAY 601 Seminer I (2 - 0 Zorunlu)
Bütün öğrencilerin zorunlu olarak alacakları bu derste, öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda (yönetim bilimi, siyaset bilimi, kentleşme çevre ve konut) temel bilgi birikimlerini artırmaya, analitik ve eleştirel araştırma yapma yeteneklerini ve akademik yazım deneyimlerini geliştirmeye, teorik ve pratik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamaya yönelik olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptırmak amaçlanmaktadır. Çalışmalarının sunulması ve tartışılması sağlanarak, öğrencilere kazandıkları bilgileri üretken olarak kullanabilme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır.
KAY 603 Siyasal Sistem, Siyasal Katılım ve Siyasal Davranış (3 - 3 Seçmeli)   
Farklı toplumsal yapılarda siyasal sistemlerin farklılıkları üzerinde durulacak ve siyasal sistemlerin siyasal katılım ve davranış üzerindeki etkileri incelenecektir. Karşılaştırmalı bir siyasal sistem analizi yapılarak küreselleşmenin siyasal sistemler üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa v.s. örnekleri yanı sıra Güney Amerika ve Ortadoğu ilkelerinin siyasal sistemleri üzerinde durularak, Türk siyasal sisteminde siyasal katılım ve davranışı etkileyen unsurlar irdelenecektir. Farklı toplumsal koşulların farklı siyasal davranışlar oluşturmasını etkileyen unsurlar, psikoloji ve sosyolojiden yararlanılarak açıklanacaktır. 
KAY 605 Küreselleşme ve Türk Modernleşmesi (3 - 3 Seçmeli)                         
Modernleşmeyi zorunlu kılan olaylar, nedenler, Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat ve Terakki fırkası dönemi. Kurtuluş Savaşı. Modern Türkiye’nin oluşumu ve Kemalizm, çok partili döneme geçiş, 80 sonrası değişim, Özal dönemi ve Batı’ya entegre olma çabaları küreselleşmeyle ilişkilendirilerek irdelenecektir.
KAY 607 Türk Siyasal Düşüncesi (3 - 3 Seçmeli)
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e geçiş sürecinde siyasal kurumların ve siyasal kültürün şekillenmesi ve kurumlaşması, tek ve çok partili Cumhuriyet döneminde siyasal hayat ve demokrasinin gelişimini belirleyen dinamiklerin incelenmesinin yanı sıra Cumhuriyet sonrası Türk siyasal yaşamında gözlenen gelişmeler, tek parti dönemi ve ideolojisi, dönemin ekonomik-toplumsal koşulları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemeleri, dış dünyanın etkileri, çok partili sisteme geçiş, Demokrat Parti olayı, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül'ün sosyolojik analizi, sanayileşmekte olan bir toplumda demokrasinin sorunları, 1980 sonrası Türk Demokrasisinde gözlenen değişmeler gözden geçirilecektir.
 KAY 609 Çağdaş Siyasal Teoriler (3 - 3 Seçmeli)
Ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın hakim siyasal kuramları, kendi tarihsel koşulları içinde anlaşılması gereken tematik yapılar olarak incelenecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve günümüz dünyasında özellikle etkili olan yeni teoriler ve teorik yenilenmelerin, Batı'daki yeni fikir akımları ile birbirleriyle benzer ve farklı yönlerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Hem siyasal düşünce üzerine hem de bunlara eşlik eden ve yeni politik kültürlerin oluşmasına zemin hazırlayan sosyal hareketler bu dersin içeriğinde ele alınacaktır.
KAY 611 Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları (3 - 3 Seçmeli)
Yönetim ve stratejik yönetim; stratejik yönetimin gelişimi; stratejik planlama; stratejik düşünme; ana kavramlar olarak strateji, çevre, vizyon, misyon, yetkinlik ve değer; stratejik yönetim yaklaşımları; stratejik yönetim süreci; stratejik planlama modelleri, paydaş analizi; performans analizi; çevre analizi, iç analiz; stratejik insan kaynakları yönetimi, strateji geliştirme süreci; strateji seçenekleri; topluluk ve iş stratejileri; fonksiyonel stratejiler; vizyon ve hedef belirleme; strateji değerlendirme ve seçim, örgütsel değişim, kamu özel sektör farkları; strateji uygulama. strateji gözleme ve geri besleme; stratejik kontrol; bilgi sistemleri ve bilgi ekonomisi, Türkiye’den stratejik planlama ve performans esaslı bütçe örnekleri, Avrupa ülkelerinden stratejik planlama örnekleri, yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve planlama uygulamaları.
KAY 613 Yerel ve Bölgesel Gelişme Kuramları ve Türkiye (3 - 3 Seçmeli)
Ekonomik alan kavramı; yerel ekonomik gelişme; yeni yerel ekonomik gelişme anlayışları, yerel ekonomik gelişme kuramlarının gelişimi. Teoriler: Neoklasik ekonomik teori, kalkınma kutupları teorisi, içsel büyüme teorileri, ekonomik temelli teoriler, kümülatif nedensellik teorisi, merkez çevre modeli, merkezi yerler teorisi, cazibe merkezleri modelleri, yer seçimi teorileri. Yerel ve bölgesel ekonomik gelişme farklılıkları: yöre/bölge içi ekonomik gelişme farklarının azaltılması stratejileri, bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, bölgesel dengesizliğin sakıncaları, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar bazı ülkelerde kentler ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politika ve stratejiler. Yerel ekonomik gelişme stratejileri: bireylerin yöreye cezp edilmesine dayalı stratejiler, kamu yatırımlarının yörede konuşlanmasına dayalı stratejiler, yatırımcıların bölgeye çekilmesine yönelik stratejiler, sürükleyici firmalar, yönetişim temelli stratejiler, vergi kolaylıkları, altyapı temelli stratejiler ve ileri-geri bağlantıların güçlendirilmesi, insan kaynakları temelli stratejiler. Kentlerarası rekabet: küresel kentlerin kendi aralarındaki rekabet, uzmanlaşmış kentlerin rekabeti, yaşam kalitesi yüksek kentlerin rekabeti, hızlı gelişen kentlerin rekabeti, orta ölçekli kentlerin rekabeti, bilgi ekonomisi temelli kentsel rekabet, hammadde ve/veya pazara yakınlık temelli kentler arası rekabet. Türkiye: Türkiye’de kentler arası rekabet, Türkiye’de kentlerin ekonomik entegrasyonu, Türkiye’de yerel yönetimlerin yerel ve bölgesel gelişmedeki rollerine örnekler, Türkiye’de yerel ve bölgesel gelişmede diğer aktörlerin rollerine örnekler.
 KAY 615 AB ve Ulusal Kamu Yönetimleri (3 - 3 Seçmeli)
AB entegrasyon sürecinde kamu yönetimi modeli sorunu, Avrupa İdari Alanı ve kamu yönetiminde uygulanan ortak prensipler, AB ülkelerinin kamu yönetimi sistemlerinde ortak özellikler, ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşması, Avrupalılaşma kavramı, Avrupalılaşma ve benzeşme, AB entegrasyonunun ulusal kamu yönetimlerine etkileri, Avrupalılaşma teorileri, Türkiye’nin AB üyeliği kapsamında kamu yönetimi sisteminde yaşanan reformlar
KAY 617 Yerel Hizmetlerin Yönetimi: Teori ve Uygulama (3 - 3 Seçmeli)
Kamu hizmeti, tam ve yarı kamusal mallar, yerel hizmet kavramı ve kavramın içeriğindeki dönüşüm, yerel hizmetlerinin yürütülmesinde alternatif yaklaşımlar, belediye şirketleri ve girişimleri, belediyelerin özel hukuk temelli ortaklıkları, danışmanlık ve yerel yönetimlere hizmet satan şirketlerin işleyiş ve stratejileri, yerel hizmetlerde arz ve talep analizi, yerel hizmetlerde öncelik belirleme ve stratejik planlama, bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemlerinin ve kent bilgi sistemlerinin yerel hizmetlerde kullanımı, yerel aktörleri birlikte yönetim çerçevesinde yerel hizmetlere kanalize etme yöntemleri, yerel hizmetlerde ölçek ve optimalite, hizmet sunumunda yerel yönetimler arası işbirliği model ve uygulamaları, yerel yönetim birimleri merkezi yönetim ilişkilerinin teorik ve pratik analizi, yerel hizmet yönetimde yerel temsil ve yerel demokrasi, çıkar grupları ve sivil toplum örgütlerinin yerel hizmet sunumu açısından yerel yönetim örgütleriyle ilişkileri, yerel hizmetlerde hız ve kalite analizi, yerel hizmetlerin pazarlanması, e-belediye, örgüt ve personel sorunları, yerel halk ve yerel hizmet sunumu, uluslararası şirketler ve yerel hizmetler, yerel hizmetlerde performans ölçütleri, başarılı yerel yönetim birimlerinin incelenmesi.
KAY 619 İnsan Yerleşimleri: HABİTAT (3 - 3 Seçmeli)
Habitat – yaşam alanı insan yerleşimleri kavramı. Habitat I ve Habitat II zirveleri ile getirilen kavramlar. Yaşam biçimleri, gelir düzeyi ve bunun mekansal göstergeleri, faklı yaşam biçimlerinin kente yer seçimi, birbirleri ile ve kentle entegrasyonu. Konut alanlarına ilişkin bazı kriter ve standartların geliştirilmesi. Sürdürülebilirlik kavramı, kentsel yaşam kalitesi, sağlıklı kentler, yaşanabilir kentler ve bunların normlarının tartışılması.
KAY 621 Karşılaştırmalı Kent ve Kentleşme Tarihi (3 - 3 Seçmeli)
Karşılaştırmalı bakış açısıyla tarih boyunca bilimsel ilerlemeler ve kentlere yansımaları, tarihsel bir sürekte yaşantı değişimlerinin kent mekanındaki izleri, ilk şehircilik yasaları, tarihe geçmiş kent planları - Paris Planı, sanayi kenti, kentsel reformlar, Chicago Okulu, modernizm mekansal yansımaları, postmodernizm mekansal tanımı.
KAY 623 Kır-Kent Etkileşimi: Gecekondu Sorunu (3 - 3 Seçmeli)
Kırsal yerleşim-kentsel yerleşim dinamikleri ve farklılıkları, kır-kent etkileşimi, göç olgusu, göç olgusunun kırsal ve kentsel yerleşimler üzerindeki etkileri, Türkiye’de gecekondu sorunu, gecekondu niteliği ve nitelik değişimi, gecekondu politikası, af yasaları etkileri ve değerlendirilmesi.
KAY 625 Kentsel Ekonomi (3 - 3 Seçmeli)
Kent ve kentleşme kavramları, kent büyüklüğü kuramı, optimal kent büyüklüğü, optimal kent büyüklüğü ve geçerliliği, kentsel büyüme ve büyüklük dağılımı, kentsel yerleşmenin ekonomik temeli, temel ve temel olmayan kavramı ve değerlendirilmesi, kent içi yerleşim ve alan kullanımı geleneksel kent kuramı, kentsel yerleşimde rant-yığınlaşma etkeni ve üreticinin yer seçimi, kentsel mekanda konut yerleşimi ve alan kullanım yoğunluğu, kentsel emek piyasası, kent içi ulaşım politikaları. 
KAY 627 Kamu Hizmetinde Yeni Yaklaşımlar (3 - 3 Seçmeli)
Kamu Hizmeti, bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetlerdir. İdare tarafından yerine getirilen kamu hizmetleri zaman içerisinde çeşitlenerek artmaktadır. bir yandan idarenin topluma karşı sunmak zorunda olduğu kamu hizmetleri sayı itibariyle artarken, öte yandan kamu hizmetinin sunum biçimleri de toplumsal beklentilere de bağlı olarak değişmektedir. Kamu hizmetinde yeni yaklaşımlar dersinde kamu hizmeti kavramındaki yeni/çağdaş yorumların yanı sıra kamu hizmetinin sunuluş biçiminde ortaya çıkan yeni usuller de incelenecektir. 
KAY 629 Avrupa Birliği Hukuki ve Kurumsal Yapısı (3 - 3 Seçmeli)
Avrupa Birliği’nin kurucu antlaşmaları olan Roma Antlaşması, Tek Avrupa Senedi, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması ve AB anayasası, AB organları olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Hesap Mahkemesi, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Denetçisi, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın oluşumu ve görevleri AB entegrasyonun temel amaçları ve gelişiminde başlıca süreçleri açılarından incelenecektir. 
KAY 631 Kamu Personel Rejimi ve Sorunları (3 - 3 Seçmeli)
Kamu personeli, kamu tüzel kişilerinde mesleki bir sıfatla ücretli bir yapan ve kamu hukuku rejimine tabi olan personeli kapsamaktadır. kamu personel rejimi dersinde, kamu yönetiminde personel istihdam etme şekilleri, personelin tabi olduğu hukuki rejim, kamu personelinin değerlendirme sistemleri, kamu personel sistemindeki ücret politikaları ve bunlardan kaynaklanan sorunlar ile AB hukuk sistemini Türk personel hukuku sistemi üzerindeki muhtemel etkileri incelenecektir. 
KAY 633 Kamu Kesiminin Finansmanı (3 - 3 Seçmeli) 
Kamu ekonomisinin özellikleri, kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri, kamu harcamalarının türleri, kamu harcamalarının artışı ile ilgili teoriler, kamu gelirlerinin türleri, vergiye ilişkin temel kavramlar, kamu kesimini oluşturan harcama birimleri ve finansman dengeleri, konsolide bütçe açıklarının makro ekonomik etkileri, kamu borçlanması, senyoraj ve vergileme ekseninde kamu açığının optimal finansmanı ve bütçe açıklarının sürdürülebilirliği.
KAY 635 Gelişim ve Öğrenme (3 2 4 Zorunlu)
Eğitimin psikolojik temelleri, insan gelişiminin çeşitli boyutları, öğrenme kuramları, öğrenme süreci, öğrenmenin ilke ve teknikleri, öğrenmede bireysel farklılıklar, kişilik dinamiği, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme,motivasyon, düşünme ve problem çözme, etkin çalışma becerileri. 
Doktora Dersleri: II. Yarıyıl / Bahar Dönemi

 

Ders Kodu
Ders Adı
T
P
K
Türü
KAY 602
Seminer II
2
-
0
Zorunlu
KAY 604
Türkiye’de Kültürel Yapı ve Siyaset
3
-
3
Seçmeli
KAY 606
Toplumsal Sınıflar ve Siyaset
3
-
3
Seçmeli
KAY 608
Liberalizm, Postmodernizm ve Radikal Demokrasi
3
-
3
Seçmeli
KAY 610
Siyaset Felsefesinde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar
3
-
3
Seçmeli
KAY 612
Karşılaştırmalı Siyaset Kuramları
3
-
3
Seçmeli
KAY 614
Kentlileşme ve Kültürel Değişim
3
-
3
Seçmeli
KAY 616
Yerel Yönetim Sistemleri ve Yerel Siyaset
3
-
3
Seçmeli
KAY 618
Kamu Örgütlerinde Liderlik ve Motivasyon
3
-
3
Seçmeli
KAY 620
Kamu Politikaları ve Yönetişim
3
-
3
Seçmeli
KAY 622
Kent Estetiği, Kültürü ve Kimliği
3
-
3
Seçmeli
KAY 624
Kent Kuramları ve Kentsel Değişim
3
-
3
Seçmeli
KAY 626
Uluslararası Çevre Politikaları
3
-
3
Seçmeli
KAY 628
Türk İdari Yapısında Üst Kurullar
3
-
3
Seçmeli
KAY 630
Avrupa Birliği Ortak Politikaları
3
-
3
Seçmeli
KAY 632
İnsan Haklarında Çağdaş Yaklaşımlar
3
-
3
Seçmeli
KAY 634
Yönetimlerarası Mali İlişkiler
3
-
3
Seçmeli
KAY 636
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
3
-
3
Zorunlu
KAY 638
Tez
-
-
-
Zorunlu
KAY 640
Uzmanlık Alanı Dersi
5
-
0
Zorunlu
II. Yarıyıl / Bahar Dönemi:DOKTORA DERS İÇERİKLERİ
KAY 602 Seminer II (2 - 0 Zorunlu)
Bütün öğrencilerin zorunlu olarak alacakları bu derste, öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda (yönetim bilimi, siyaset bilimi, kentleşme çevre ve konut) temel bilgi birikimlerini artırmaya, analitik ve eleştirel araştırma yapma yeteneklerini ve akademik yazım deneyimlerini geliştirmeye, teorik ve pratik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamaya yönelik olarak teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptırmak amaçlanmaktadır. Çalışmalarının sunulması ve tartışılması sağlanarak, öğrencilere kazandıkları bilgileri üretken olarak kullanabilme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacaktır
KAY 604 Türkiye’de Kültürel Yapı ve Siyaset (3 - 3 Seçmeli) 
Türkiye'de etnik ve dinsel çok çeşitliliğin tarihsel temelleri; etnik ve dinsel grupların sınıflandırılması; toplumsal köken, dil, din-devlet, mezhep ve siyaset ilişkileri; İslam'da mezhep ve tarikat, etnik yapı çeşitliliğinden kaynaklanan dil sorunları; "Kültürel Kimlik" tartışmaları; Toplumsal yapının etnik ve kültürel temelde tartışılması ve bu konuda yönetime yansıyan sorunlar ele alınacaktır. Etnik ya da dini olarak farklı temele dayalı bölge halkına uygulanan politikalar veya uygulanan politikaların adı geçen konularda farklı temele dayalı bölge halkına etkileri tartışılacaktır.
KAY 606 Toplumsal Sınıflar ve Siyaset (3 - 3 Seçmeli)
Sanayi Devrimi’nden bu yana sınıf olgusunun ortaya çıkışı, gelişimi, siyasetle ilişkisi incelenecektir. Toplumsal ilişkilerin temeli olduğunu ileri süren görüşler ile bu olgunun günümüzde önemini yitirdiğini vurgulayan ve tabaka olgusunun geçerliliğine vurgu yapan görüşler çatışmacı ve işlevselci kuramlar bağlamında ele alınacak, bu görüşlerin modern siyaset sahnesine yansıyan kavramları, yaklaşımları, temsil edildiği toplumlar (devletler) tartışılacaktır. Toplumsal sınıflar ve iktidar ilişkileri farklı toplumsal yapılarda karşılaştırılarak inlenecektir.
KAY 608 Liberalizm, Postmodernizm ve Radikal Demokrasi (3 - 3 Seçmeli)
Demokrasinin, teori ve uygulamada eleştirel bir değerlendirmesini üzerinde durulacaktır. Demokrasinin daha iyi işleyebilmesi adına geliştirilen kuramların (güçlü, düşük yoğunluklu, radikal, birleştirici v.s.) modernizim ve post-modernizm ile ilişkisi tartışılacaktır. Temel amaç, çağdaş toplumlarda katılımın yeni biçimleri ve yeni sosyal hareketler olacaktır. Bu çerçevede liberalizm, post-modernizm ve demokrasi arasındaki ilişkiler gözden geçirilecektir.
KAY 610 Siyaset Felsefesinde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar (3 - 3 Seçmeli)
Siyaset felsefesinin devlet, iktidar, adalet, özgürlük gibi temel kavramlarının çağdaş teoriler ve toplumsal sorunlar ışığında ele alınarak incelenmesi, bu bağlamda çevrecilik, cemaatçilik, feminizm, pozitif ayrımcılık, çok kültürlülük gibi yeni düşünce akımlarının ya da teorilerin bu kavramlara bakışları, bu yaklaşımların Hume, Locke, Mill ve Hayek'in klasik liberal bakışları temelinde eleştirel bir gözle değerlendirilmesi, klasik bakışlardan çağdaş sorunları kapsayıcı yaklaşımların üretilmesi amaçlanmaktadır.
KAY 612 Karşılaştırmalı Siyaset Kuramları (3 - 3 Seçmeli)
Siyasal sistemlere karşılaştırmalı yaklaşımlar, federal, tekçi, parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemlerinde yer alan kurumların karşılaştırılmalı analizi, farklı sistemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları, totaliter ve otoriter sistemler ile özgürlükçü rejimlerin karşılaştırılması, farklı rejimlerde sistem içi tıkanıklıkların aşılmasında karşılaştırmalı bakışın katkıları, özgürlükçü olmayan sistemlerin özgürlükçü sisteme dönüşürken oluşturdukları modeller ve bu modellerin yaşayabilme kapasiteleri, tarihsel süreç içinde sistemlerin birbirlerinden ne yönde etkilendikleri bu dersin temel konularıdır.
KAY 614 Kentlileşme ve Kültürel Değişim (3 - 3 Seçmeli)
Kent olgusunun, yeni bir yaşam biçiminin mekanı olarak; toplumsal, ekonomik ve siyasal nitelikleri, kent kültürünün oluşumu, geleneksel ve modern toplumlardaki farklı görünümleri: akrabalık-komşuluk, hemşerilik, modern örgütler ve dayanışma, modern örgütlere katılım; Kırkent etkileşimi hakkında Maine, Durkheim, Wirth, Redfield, Bendix, Epstein ve Lewis'in yaklaşımları, kentlere özgü değer, tutum ve tarım dışı etkinliklerin kazanılma süreci olarak kentlileşme, kentlileşmenin siyasal katılım ve siyasal davranış üzerindeki etkileri, Türkiye'de kent ve kentlileşme sorunları ve bunlara ilişkin olarak geliştirilen politikalar, yerel yönetimlerce alınması gereken önlemler, yeni yerleşim birimleri olarak kırkent'ler ve gecekondu olgusu irdelenecektir.
KAY 616 Yerel Yönetim Sistemleri ve Yerel Siyaset (3 - 3 Seçmeli)
Dünya genelinde yerel yönetim sistemlerinde görülen belirgin modeller (Franzsız ya da Napolyon modeli, Anglo-Saxon modeli, Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri modeli, Orta ve Doğu Avrupa’daki sosyalist devlet modelleri), Avrupa Birliği entegrasyon sürecin bu modellere etkisi, bu sistemlerde yerel yönetimlerin oluşumu, anayasal statüleri, idari yapıları ve işleyişleri, yerel yönetim politikasına egemen olan karakteristikler, yerel katılım, yerel seçimleri, yerel yönetim organlarının birbirleriyle ve halka olan ilişkileri.
KAY 618 Kamu Örgütlerinde Liderlik ve Motivasyon (3 - 3 Seçmeli)
Yöneticilik kavramı ve kapsamı, liderlik kavramı ve kapsamı, motivasyon kavramı ve kapsamı, liderlik çeşitleri ve karizmatik liderlik, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, durumsal liderlik yaklaşımları, çeşitli kamu kurumlarında liderlik fonksiyonları, yöneticiler için zaman ve stres yönetimi, toplantı yapma sanatı ve etkili toplantılar, elektronik ortamda toplantı yapma ve e-toplantı uygulamaları, öğrenmeyi öğrenme, örgütsel öğrenmeyi teşvik stratejileri. Motivasyon kavramı ve kapsamı, motivasyon teşvik araçları, movitasyon konusunda yönetsel yaklaşımlar, başlıca motivasyon kuramları: kapsam ve süreç kuramları, iş tatmini ve ölçümü, iş tatminini artırıcı yönetici temelli araçlar, örgütsel bağlılık, yılgınlık ve bıkkınlığın önlenmesi yöntemleri, başarılı kamu kurumu yöneticileri üzerine incelemeler, Türk kamu örgütlerinde liderlik ve motivasyon sorunlarına örnekler, belediye yönetimlerinde motivasyon. Çatışma yönetimi, empati geliştirme.
KAY 620 Kamu Politikaları ve Yönetişim (3 - 3 Seçmeli)
Kamu politikasıyla ilgili kavramlar, kamu politikasının tanımı ve özellikleri, kamu politikasının çalışılma amaçları, kamu politikalarında karar verme süreci, rasyonel yaklaşım ve sınırlı rasyonalite yaklaşımı, artırımcı yaklaşım, kamu politikası oluşturmada bürokrasi-siyaset ilişkileri, kamu politikalarının oluşumu ve uygulanmasında sivil toplum örgütleri ve yarı kamusal örgütler, kamu politikası sürecinin aktörleri olarak siyasi partiler ve medya, alternatif kamu politikaları oluşturmada düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri, kamu politikaları açısından şura, çalıştay ve kalkınma planlarının analizi, parti ve hükümet programlarının analizi, Türkiye’de kamu politikası oluşturulması, Türkiye’de seçilmiş kamu politikalarının analizi (eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, dış ilişkiler, yerelleşme, kentleşme gibi). Birlikte yönetim olarak yönetişim, küresel yönetişim, ulusal yönetişim, yerel yönetişim, yönetişimden beklentiler, Türkiye’den yönetişim uygulamaları, AB üyesi ülkelerden yönetişim örnekleri, başarılı yönetişim uygulamaları için öneriler.
KAY 622 Kent Estetiği, Kültürü ve Kimliği (3 - 3 Seçmeli)
Estetik kavramı, kent imajı, kent kimliği, kentin okunabilirliği, kenti algılama ve kentsel objeler, sanatsal yapılar, kent silueti, vistalar, perspektif olguları, Kevin Lynch “Kent İmajı” kavramlarının uygulamalı irdelenmesi. Kente ilişkin bazı estetik normların geliştirilmesi. Kültür kavramı ve öğeleri, kültürel çeşitlilik, kentte kültürel dinamikler, kültürel etkileşim, dünya kentleri ve kültür, Türk kentleri ve kültür.
KAY 624 Kent Kuramları ve Kentsel Değişim (3 - 3 Seçmeli)
Kent Kuramları ve kentsel değişim etkileşimlerinin inceleneceği bu derste Ortak Özekli Çemberler Kuramı, Dilimler Kuramı, Birden Çok Özerkli Büyüme, Özekselleşen Yerler Kuramı, Tek Büyük Kent Kuramı, Sıra Büyüklük Kuramı, Toplum Bilimcilerin Kent Kuramları incelenecek ve kentlerin tarihsel süreçte yaşadıkları değişim üzerindeki etkileri açısından değerlendirilecektir.
KAY 626 Uluslararası Çevre Politikaları (3 - 3 Seçmeli)
Çevrenin bir bütünlük içinde algılanması, çevrenin uluslararası niteliği, çevre boyutunda gelişmiş-gelişmemiş ülkeler polemiği, uluslararası nüfus, enerji, doğal kaynakların kullanılması politikaları, çevre konusundaki uluslar arası antlaşmalar, uluslar arası çevre hukuku, uluslar arası örgütler ve çevreci akımlar.
KAY 628 Türk İdari Yapısında Üst Kurullar (3 - 3 Seçmeli)
Türk İdare Yapısında Üst Kurulları dersinin 1980’den sonra ülkemizde sayıları hızla artan ve klasik idari teşkilat yapısı içinde kendine özgü bir nitelik arz eden üst kurullar oluşturur. Üst kurullar, sermaye piyasası, rekabet, radyo ve televizyon yayıncılığı ve bankacılık gibi kamusal yaşamın hassas alanlarında düzenleme ve denetleme görevlerini yerine getirirler. Üst kurullar, literatürde Bağımsız İdari Otoriteler olarak da ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Türk İdare Yapısında Üst Kurullar dersinde -ülkemizin AB ile uyum süreci de göz önünde bulundurularak-Türkiye ve AB ülkelerindeki uygulamalar karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
KAY 630 Avrupa Birliği Ortak Politikaları (3 - 3 Seçmeli)
Bu derste, Avrupa Birliği’nin genel olarak ortak politikalarının amacı ve gelişimi incelenecek, özellikle ortak ticaret, sanayi, tarım, rekabet, ulaştırma, bölgesel gelişme, sosyal politikalar, çevre ve enerji politikaları ele alınarak ve bu politikaların Avrupa ekonomik entegrasyonuna bu güne kadar olan ve gelecekteki etkileri tartışılacaktır.
 KAY 632 İnsan Haklarında Çağdaş Yaklaşımlar (3 - 3 Seçmeli)
Yüz yıllardan beri yapılan bir çok devrim ve toplum içi ve toplumsal savaşlar hak ve özgürlükleri için yapılmıştır. Kamu hürriyetleri, devlet tarafından tanınan ve Anayasalarda düzenlenerek anayasal güvence altına alınan insan haklarıdır. Kamu özgürlükleri olarak isimlendirilebilen insan hak ve özgürlüklerinin, siyasi, toplumsal ve ekonomik yanlarının bulunması nedeniyle toplumların benimsediği özgürlük anlayışı birbirinden farklı olabilmekte hatta aynı yüz yıl içinde bile liberal görüş ile Marx’çı görüşün özgürlük anlayışı başkadır. İnsan haklarında çağdaş yaklaşımlar dersinde, kamu hürriyetleri alanındaki temel kuramların verilmesinin yanında çağdaş demokrasilerde ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, özellikle üçüncü ve dördüncü kuşak özgürlükler ve haklar, aktarılmaktadır. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde insan hakları konusu yeni bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneği başta olmak üzere, insan haklarının uluslararası alandaki korunması da incelenecektir. 
KAY 634 Yönetimlerarası Mali İlişkiler (3 - 3 Seçmeli)
Yönetimlerarası mali ilişkilerin kapsamı, kamu hizmetlerin merkez yerel arasında paylaşım kriterleri, yönetimlerarası transferler, öz yerel gelirler ve borçlanma, bu konulardaki teori ve uygulamaları, yerel yönetimlerin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında gelir paylaşım ilkeleri, yerel yönetimlerin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de yerel yönetimler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin mali yapıları, mahalli idarelerin gelir ve giderleri ve konuyla ilgili reform çabaları.
 KAY 636 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3 - 3 Zorunlu)
Ders öncesi derse hazırlık, ilk derste yapılması gerekenler, temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, öğretim yöntemleri ve stratejileri, ödev ve projeler, öğretim materyali geliştirme ve kullanma, sınıf yönetimi ve motivasyon geliştirme, ölçme ve değerlendirme (değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme), eğitim-öğretimde etik kurallar.

Hızlı Erişim