PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Merkez (PAUSEM): Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c)Yönetim Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

            ç)Danışma Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulunu,

d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;

Toplumun bütün kesimlerinin sürekli eğitim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve eğitim programları, kurs, sertifika programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları:

a) Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye yönelik alanlarda eğitim programlarını düzenlemek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,

c)Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları düzenlemek,

ç)İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede İş yeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı, Diğer Sağlık Personeli ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara belge düzenlemek,

            d)Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı kurs veya eğitim programları düzenlemek,

 e)Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek,

f) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık hizmeti vermek,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektör tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. Müdür,

 2. Müdür Yardımcısı,

  c) Yönetim Kurulu,

  ç) Danışma Kurulu.

  Müdür

  MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

  Müdürün görevleri

  MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

  a) Merkezi temsil etmek,

  b) Yönetim Kurulunu ile Danışma kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

  c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

  ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

  d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

  e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

  f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

  g)Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlerini yapmak veya yaptırmak.

  ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

  h) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmektir.

  Müdür Yardımcısı

  MADDE 10- (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

  Müdür Yardımcısının görevleri

  MADDE 11- (1) Müdür Yardımcısın görevleri şunlardır;

  a)Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün görevlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek,

  b)Merkez Müdürünün katılmadığı Yönetim ve Danışma Kurulu toplantılara başkanlık etmek,

  c)Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.

  Yönetim Kurulu

  MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

  Yönetim Kurulunun görevleri

  MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,

  b) Sunulan raporu değerlendirmek,

  c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

  ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak,

  d) Uygulanışını denetlemek,

  e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmektir.

  Danışma Kurulu ve görevleri

  MADDE 14- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişare nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. 

  (2) Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

  (3) Toplantılarda merkez çalışmalarını değerlendirir, öneriler geliştirir ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Harcama Yetkilisi

  MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine ya da Merkez Müdürüne devredebilir.

  Personel ihtiyacı

  MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 19 – (1) 12.01.2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.


Duyurular Tümünü Gör