Etkinlik Takvimi

<Nisan 2019>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Tümünü Gör

10 Temmuz 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27990

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç        

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam   

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;   

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PADAM): Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancı dil olarak öncelikle Türkçe ve diğer dünya dillerinin de öğretimini yapmak,  dil bilimleri ve uygulamaları alanında araştırma yapmak,

b) Türkiye’de kuramsal ve betimlemeli dil bilim alanında yapılan araştırmalardan elde edilen bulguların yabancı dil olarak öğretimi, akademik ve yaratıcı yazma gibi alanlarda uygulamak ve bu uygulamaları araştırmaya dönüştürmek, bu doğrultuda,  yabancı dil öğretiminde, akademik ve yaratıcı yazma becerileri geliştirmeye yönelik program ve malzeme geliştirmek,

c) Diğer kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak, Üniversite bünyesinde aktif eğitim yapan bölümlerdeki öğrencilerin akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak, yaratıcı yazarlık, araştırmacı yazarlık, etkili sunum yapma yöntem ve tekniklerine yönelik kurslar açmak, bu amaçlarla ilişkili olarak öğrencilere uygulama ve araştırma alanı sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar:

a) Türkçe öğretim kursları düzenlemek, kurslar sonunda başarılı olanlara sertifika vermek,

b) Uygulamalı dil bilim alanında araştırmalar yapmak,

c) Türkçe’nin ses bilgisi, biçim bilgisi, sözdizimi ve yazılı ve sözlü metin bilgisini çağdaş dil bilim yöntemleriyle çözümlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamalı dil bilim alanında yapılacak araştırmalar için veri tabanı oluşturmak,

ç) Yabancı dil öğretimine yönelik araştırmalar yapmak,

d) Yabancı dil öğretimine yönelik malzeme oluşturmak ve geliştirmek,

e) Yabancı dil kursları düzenlemek,

f) Üniversitede aktif eğitim bünyesindeki öğrencileri akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak eğitmek,

g) Yaratıcı, araştırmacı yazarlık kursları düzenlemek,

ğ) Etkili sunum yapma kursları düzenlemek,

h) Dil araştırmaları konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışma imkanı sağlamak,

ı) Merkezin amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılanlara belge vermek,

k) Kuruluş amacına uygun yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

l) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları  

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlar ile işbirliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmeleri için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri Müdürün önerisi ile karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, öğretim elemanı seçimine yönelik sınavları hazırlamak, uygulamak ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve deneyiminden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilmeleri tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve üyeler içinden bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren konulardaki görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilir.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak, Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Birimlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve esasları ile işleyişi; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç        

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam   

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;   

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PADAM): Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancı dil olarak öncelikle Türkçe ve diğer dünya dillerinin de öğretimini yapmak,  dil bilimleri ve uygulamaları alanında araştırma yapmak,

b) Türkiye’de kuramsal ve betimlemeli dil bilim alanında yapılan araştırmalardan elde edilen bulguların yabancı dil olarak öğretimi, akademik ve yaratıcı yazma gibi alanlarda uygulamak ve bu uygulamaları araştırmaya dönüştürmek, bu doğrultuda,  yabancı dil öğretiminde, akademik ve yaratıcı yazma becerileri geliştirmeye yönelik program ve malzeme geliştirmek,

c) Diğer kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak, Üniversite bünyesinde aktif eğitim yapan bölümlerdeki öğrencilerin akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak, yaratıcı yazarlık, araştırmacı yazarlık, etkili sunum yapma yöntem ve tekniklerine yönelik kurslar açmak, bu amaçlarla ilişkili olarak öğrencilere uygulama ve araştırma alanı sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar:

a) Türkçe öğretim kursları düzenlemek, kurslar sonunda başarılı olanlara sertifika vermek,

b) Uygulamalı dil bilim alanında araştırmalar yapmak,

c) Türkçe’nin ses bilgisi, biçim bilgisi, sözdizimi ve yazılı ve sözlü metin bilgisini çağdaş dil bilim yöntemleriyle çözümlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamalı dil bilim alanında yapılacak araştırmalar için veri tabanı oluşturmak,

ç) Yabancı dil öğretimine yönelik araştırmalar yapmak,

d) Yabancı dil öğretimine yönelik malzeme oluşturmak ve geliştirmek,

e) Yabancı dil kursları düzenlemek,

f) Üniversitede aktif eğitim bünyesindeki öğrencileri akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak eğitmek,

g) Yaratıcı, araştırmacı yazarlık kursları düzenlemek,

ğ) Etkili sunum yapma kursları düzenlemek,

h) Dil araştırmaları konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışma imkanı sağlamak,

ı) Merkezin amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılanlara belge vermek,

k) Kuruluş amacına uygun yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

l) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları  

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlar ile işbirliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmeleri için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri Müdürün önerisi ile karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, öğretim elemanı seçimine yönelik sınavları hazırlamak, uygulamak ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve deneyiminden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilmeleri tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve üyeler içinden bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren konulardaki görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilir.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak, Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Birimlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve esasları ile işleyişi; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Duyurular Tümünü Gör