ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

   MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hedef kitle: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki kişiyi,

ç) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e)  Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

f)  Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini sağlamak.

b)  Bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlayabilmek, çocuklara ve gençlere yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırabilmek.

c) Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını destekleyebilmek, bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirebilmek.

ç) Yaşamın her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında yer alan bilim ve sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olduğunu gösterebilmektir.

 

 

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hedef kitlenin üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak.

b) Hedef kitledeki yetenekli bireyler için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik destek sağlamak.

c) Hedef kitlenin akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çalışmalar yapmak ve becerilerini geliştirmek.

ç)  Hedef kitleye Merkezin faaliyetleri kapsamında üniversite ve imkânlarını tanıtmak.

d) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

e)  Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk ve gençlik faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.

f) Hedef kitleye yönelik üniversitedeki akademisyenler ve ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

g) Hedef kitleye yönelik farklı eğitim programlarının olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekmeye yönelik etkinlikler yürütmek.

ğ) Etkinlik alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve araştırmalar planlamak, bu araştırmalara konu ile ilgili çalışan araştırmacıların da katılımını sağlamak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

 

Yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Merkezin planlanan programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru ve öğrenci kabulü usulleri, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

ç) Merkez ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarının kullanılması hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

e) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b)  Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

Alan koordinatörü, program koordinatörü ve görevleri

MADDE 13- (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel ya da üniversite dışından bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemek, program süresince hedef kitlenin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Üniversitemiz Senatosunun 04/04/2016 tarih 04/02 sayılı kararı ile kabul edildi. 

Duyurular Tümünü Gör