Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 08 Eylül 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Harç Duyurusu

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ÖĞRENİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde Üniversitemizi kazanıp yerleşen öğrenciler ile öğrenimine devam eden Birinci Öğretim öğrencileri (normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

22.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9377 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

Üniversitemizde kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenime devam etmek isteyen İkinci Öğretim öğrencileri ve Birinci Öğretim öğrencisi olup uzatma dönemine giren ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. (Yüzde ona giren öğrenciler, fakülte/yüksekokullardan alınan yönetim kurulu kararlarına göre sisteme tanımlanmıştır. Ödeme sırasında,  miktarlar öğrenim ücreti değil katkı payı olarak görülecektir.)

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN; 

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 2.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler; Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden (Tıp Fakültesi öğrencileri hariç) birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için Türk öğrencilerin ödediği oranda ikinci öğretime ait öğrenim ücreti, Tıp Fakültesi öğrencilerinden ise birinci öğretim ücretinin dört katı tutarında ücret alınacaktır. Üniversitemize kayıtlı Yurtdışı uyruklu öğrencilerimiz aşağıdaki tabloda belirtilen Öğrenim Ücretlerini ödeyeceklerdir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ: 

Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz. 

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

b) Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

TABLO-1

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER

Birinci Öğretim

Normal Öğretim Süresinde Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencileri

Normal Öğretim Süresindeki Yabancı Uyruklu Öğrenciler

İkinci Öğretim

Eğitim Fakültesi

0

142

514

514

Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.)

0

142

641

641

Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.)

0

142

481

481

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

0

157

578

578

İktisat Bölümü (%100 İng.)

0

236

867

867

Mühendislik Fakültesi

0

194

765

765

Mühendislik Fakültesi (%100 İng.)

0

291

765

765

Teknik Eğitim Fakültesi

0

141

 

Teknoloji Fakültesi

0

194

765

765

Tıp Fakültesi

0

296

1184

 

Diş Hekimliği Fakültesi

0

247

 

 

Turizm Fakültesi

0

142

514

 

İlahiyat Fakültesi

0

142

514

 

İletişim Fakültesi

0

142

481

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0

194

765

 

Denizli Sağlık Y.O.(Sağlık Bil. Fak.)

0

142

578

 

Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.

0

95

578

 

Spor Bilimleri Fakültesi

0

142

 

Spor Bilim. ve Tek. Y.O.

0

95

 

Uygulamalı Bilimler. Y.O.

0

95

578

578

Turizm İşl. ve Otel. Y.O.

0

95

 

Acıpayam M.Y.O.

0

95

 

Bekilli M.Y.O.

0

95

385

385

Buldan M.Y.O.

0

95

385

385

Çal M.Y.O.

0

95

 

Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

0

95

385

385

Denizli Tek. Bil. M.Y.O.

0

95

385

385

Denizli Sos. Bil. M.Y.O.

0

95

385

385

Denizli Sağ. Hiz. M.Y.O.

0

95

 

Honaz M.Y.O.

0

95

385

385

Kale M.Y.O.

0

95

385

385

Tavas M.Y.O.

0

95

385

385

Enstitüler

0

129

 

* İlan edilen Katkı Payı/Öğrenim Ücreti miktarları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bakanlar Kurulu Kararı açıklanmadığından dolayı, 2016-2017 yılı Bakanlar Kurulu Kararı cari hizmet maliyetleri baz alınmıştır. Yeni dönem kararları açıklandığında oluşabilecek farklar için mahsup ya da ilave ücretlendirme yoluna gidilerek pusula bilgi sisteminde öğrenci üzerine yansıtılacaktır.

* Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.

e-Devletten kayıt yaptıracak öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti yatırma tarihleri        : 11-16 Ağustos 2017

Önlisans-Lisans öğrencilerinin katkı payı/öğrenim ücreti yatırma günleri                            : 07-15 Eylül 2017

Ders kayıtlarının/kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması                             :  11-15 Eylül 2017

Enstitüleri yeni kazanan öğrencilerin katkı payı yatırma günleri                                           : 21-23 Ağustos 2017

Enstitülere kayıtlı öğrenciler için katkı payı yatırma günleri                                                  : 07-15 Eylül 2017

Tıp Fakültesi ders kayıtları katkı payı yatırma günleri                                                            : 18-29 Eylül 2017

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör