Menü

 

YÖNERGE


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç;
Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve birim kütüphanelerinin donanım, kitap ve diğer eğitim araçlarının standartlarını belirlemek, kullanıcıların kütüphanelerden etkin ve verimli olarak yararlanmalarına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2 – Kapsam;
Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphanesi işleyişini ve bunlarla ilgili faaliyet ve çalışma esaslarını kapsar.

Madde 3 - Tanımlar;
Bu Yönergede geçen;
Üniversite :Pamukkale Üniversitesi’ni,
Kütüphane :Üniversite Kütüphanesi’ni,
Öğrenci :Üniversite’nin kayıtlı öğrencilerini,
Personel :Üniversite’de tam ve yarı zamanlı çalışan akademik ve idari personeli,
Kullanıcı :Öğrenci ve personel, Üniversite mensubu olmayan ve Üniversite 
Yönetimince belirlenen misafir kullanıcıları,
ILL :Kütüphaneler arası ödünç verme sistemini,
Kaynak :Kütüphanede mevcut kitaplar, dergiler, ciltli dergiler, tezler görsel-işitsel 
malzemeler ve benzerleri ile Kütüphane Yönetimince belirlenmiş nadir ve 
özel değere sahip eserleri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kütüphane Kaynaklarının Sağlanması

Madde 4 - Satın Alınacak Yayınların Seçimi;
Kütüphanede yer alacak kaynakların seçimi, öğretim üye ve yardımcıları ile kütüphanecilerin ortaklaşa çalışmaları sonucu yapılır. Bunun için;

 1. Birimler kendi alanlarına yönelik yayın isteklerini yetkili akademik kurulları kararı ile birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirirler. Bu istekler öncelikle dikkate alınır.
 2. Öğretim üye ve yardımcıları, bireysel isteklerini, yazı veya kütüphane web sayfası aracılığıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na iletebilirler. Bu istekler, ilgili birimin görüşü alınarak mali olanaklar elverdiği sürece karşılanır.
 3. Yeni açılan fakülte veya bölümlere yeterli yayın sağlanabilmesi için belirli bir süre daha fazla kaynak tahsis edilebilir.

Madde 5 - Bağış;

 1. Kütüphaneye yapılacak yayın bağışlarında kütüphane kaynaklarına uygunluk ve güncellik esastır.
 2. Şartlı Bağışlar Üniversite yönetim kurulunca karara bağlanır.
 3. Güncelliğini kaybetmiş, yıpranmış kaynaklar kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler

Madde 6 - Daire Başkanının Görevleri ve Sorumlulukları

 1. Daire Başkanı dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde gözetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitim sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini yönerge hükümlerine göre yürütür.
 2. Bağlı birimlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak başkanlık bütçesinin hazırlanması ve Rektörlüğe sunulması hizmetleri Daire Başkanı’nın sorumluluğundadır.

Madde 7 - Kataloglama ve Sınıflama 
Kataloglama ve Sınıflama Bölümünde,

 1. Kütüphanedeki yayınların kullanıcı açısından kolaylıkla bulunması ve kütüphanede takibinin yapılması açısından kataloglama ve sınıflama işlemlerinin yapılarak otomasyon sistemine girişlerinin tamamlanması ve kaynakların güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerin yürütülmesi hizmetleri verilir.
 2. Bilgi kaynaklarının kataloglanmasında AACR 2 (Anglo American Cataloging Rules 2) kullanılır.
 3. Kataloglama işleminde konu başlıklarının belirlenmesinde, tıp, sağlık, hemşirelik ve benzeri konularda Amerikan Milli Tıp Kütüphanesince oluşturulan Medical Subject Headings (MeSH), bunların dışındaki bilim ve disiplin alanları için LCCS (Library of Congress Classification Schedules) sınıflama sistemleri kullanılır.

Madde 8 - Referans Hizmetleri

 1. Kütüphaneye abone olunan veritabanları ile ilgili işlerle kütüphanenin elektronik ortamda verdiği işlerin yürütülmesinin sağlanması,
 2. Veritabanlarının kolay kullanımı için öğrenci ve personele oryantasyon hizmeti verilmesi kütüphanenin tanıtımının yapılması,
 3. Kullanıcılara karşılaştıkları sorunlar konusunda yardımcı olunması,
 4. Veritabanı istatistiklerinin tutulması ve yılsonunda değişiklik, yenilik, iade gibi konularda kaynak sağlanması,

referans hizmetleri personeli tarafından yürütülmektedir.

Madde 9 - Süreli Yayınlar ve Tezler

 1. Üniversitemizin akademik birimlerinde gerçekleştirilen tezler ile birlikte başka kurumlardan gelen tez, araştırma, proje ve süreli yayınlarla ilgili hizmetlerin yürütülmesi,
 2. Tezlerin kataloglanması ve güncelliğinin korunması,
 3. Kütüphane tarafından abone olunan süreli yayınların abonelik yazışmaları ve takibinin yapılması,
 4. Süreli yayınların kataloglama ve otomasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi işlemleri, ilgili personel tarafından yürütülmektedir.

Madde 10 - Dokümantasyon Hizmetleri 
Hizmet, Üniversite tarafından yayınlanan/düzenlenen her türlü kitap, dergi, broşür, grafik, gazete, konferans, bilgi şöleni, seminer ve benzeri yayınların bir belge niteliğinde dokümante edilmesine yönelik iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktır. 
Bu amaçla; 
a)Üniversite tarafından yayınlanmış söz konusu yayınlar ayrıca kataloglanıp sınıflanarak kendine ait bir ara yüzde erişim sağlanır.
b)Eğer yayın sadece basılı bir doküman ise söz konusu yayın, basılı formatına ek olarak ayrıca sayısallaştırılarak (dijitalleştirilerek) dokümante edilir.
c)Dokümantasyon bölümündeki yayınlar ödünç verilmez.
d)Bu hizmete yönelik olarak, Üniversite tarafından yayınlanmış her türlü yayının beş nüshası Merkez Kütüphaneye gönderilmek zorundadır.
e)Üniversite yayınlarının dışında başka kurum veya kuruluşlarca Üniversite’ye ilişkin diğer haber, yazı, yorum ve benzeri yayınlar dokümantasyon hizmetlerinin kapsamında değillerdir. Dokümante ve sayısallaştırma işlemleri dokümantasyon birimi tarafından yürütülür.

Madde 11 - Kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri (ILL)
Kütüphanemiz kullanıcılar için diğer kütüphanelerden ödünç kaynak alma hizmeti de verir. Bu hizmet akademik ve idari personel için geçerli olup, ihtiyaç duyan kullanıcı kütüphaneye başvurarak aradığı kaynakları bildirir. Söz konusu kaynak ilgili üniversiteden temin edilir.

Madde 12 - Okuyucu Hizmetleri 
Kütüphane kaynaklarının ödünç verilip geri alınması, okuma salonunun düzeninin sağlanması, okuyucuların sorunlarının çözümü için gerekli birimlere yönlendirilmesi okuyucu hizmetleri bölümünün sorumluluğundadır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane Kullanım Koşulları

Madde 13 - Üyelik Koşulları

 1. Akademik, idari personel ve üniversiteye kayıtlı öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.
 2. Kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin kütüphane üyeliği otomatik olarak gerçekleşmiş olur. Akademik veya idari personelin kütüphane üyelikleri ise göreve başladıkları anda yine otomatik olarak gerçekleşmektedir.
 3. Maddenin a bendindeki tanımlamaya uymayan kullanıcı kütüphaneye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz, kaynaklardan sadece kütüphane içerisinde faydalanabilir.
 4. Kütüphane’ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar kütüphane yönergesine uymayı kabul eder.
 5. Kullanıcı, kaynaklardan yararlanırken, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye herhangi bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

Madde 14 - Ödünç Yayın Alma Koşulları

 1. Üniversite mensupları ve dışarıdan gelen araştırmacılar, kimlik ibraz ederek kütüphaneden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliği gereği kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Dışarıdan gelen araştırmacılar ve diğer üniversite öğretim elemanları ise kütüphanelerdeki materyali mensup oldukları kurumun kütüphaneleri aracılığı ile ödünç alabilirler.
 2. Ödünç kitap alırken üyeler kütüphane üniversite kimlik kartını göstermek zorundadırlar.
 3. Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz. Ödünç alınan kaynaklar başka kişilere devredilemez.
 4. Öğretim elemanları ve personel bir defada en çok 10 (on) kitabı 1 (bir) ay, öğrenciler ise 5 (beş) kitabı 15 (on beş) gün süre ile ödünç alabilirler.
 5. Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kaynakları ödünç alamazlar.
 6. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedeli ödemeden ödünç yayın alamazlar.
 7. Başka okuyucuda bulunan yayınlar için ayırtma yaptırılabilir. Ayırtılan yayınlar için süre uzatılmaz. Ayırtılan yayınlar bir hafta içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.
 8. Başka okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan materyalin süresi iki kez uzatılabilir.
 9. Daire Başkanlığı, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini gerekirse iade tarihinden önce okuyucudan isteyebilir.
 10. Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.
  1. Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, indeks v.b.)
  2. Süreli yayınların son sayıları
  3. Basılı olmayan lisansüstü tezler
  4. Yazma ve basma nadir eserler
  5. Atlas, harita ve slaytlar
  6. Rezerve (ayırtılmış) kitaplar
  7. Müzik notaları
  8. Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller v.b.
  9. CD-ROM’lar
  10. Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller

3, 4 ve 7. bentlerde belirtilen materyallerin çoğaltılmasına izin verilmez. Okuyucular bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler

Madde 15 - Kütüphaneler arası Kaynak Kullanımı (ILL) 
Kütüphane, aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer kütüphanelerden kaynak ödünç alma hizmeti de verir:

 1. Bu hizmetten Pamukkale Üniversitesi akademik ve idari personeli yararlanabilir.
 2. ILL hizmetleri için posta ücretinden başka bir ücret ödenmez. Bu hizmetten yararlanan kullanıcılar sadece posta ücretlerini karşılar.
 3. Ödünç getirtilen kitabın iade süreleri karşı kütüphanenin kurallarına göre belirlenir.
 4. Ek iade süresi talebi, iade süresi dolmadan en geç üç (3) gün önce yapılır.
 5. Zamanında iade etmeme, kayıp ve hasar durumlarında bu Yönergenin ilgili maddelerine ek olarak diğer kütüphanenin kuralları da uygulanır.
 6. Diğer kütüphanelerin ILL istekleri konusunda Yönergede belirtilen kurallar uygulanır.

Madde 16 -Elektronik Kaynaklardan Yararlanma 
Pamukkale Üniversitesi personel ve öğrencileri, kendilerine sağlanan IP kodları ile üniversite kütüphanesinin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite sınırları içerisinde erişebilmektedir. Üniversite dışından erişim için kütüphaneye şahsen başvuran kullanıcılar, mail adreslerine iletilecek şifre ile dışarıdan erişim imkânına sahip olunabilmektedirler. 
Elektronik kaynakların kullanımı sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak maddi cezalar kendilerine rücu ettirilir.

Madde 17 - Ödünç Alınan Kaynakların Geciktirilmesi
Kullanıcı tarafından ödünç alınan kaynakların geciktirilmesi durumunda;

 1. Ödünç alınan kaynaklar iade edilmedikleri takdirde, her geçen gün karşılığında bilgi kaynağı başına günlük gecikme cezası alınır.
 2. Ödenecek cezanın miktarı her yıl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca belirlenerek Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulur, yönetim kurulunca kabulünü takiben yürürlüğe girer.

Madde 18 - Ödünç Alınan Kaynakların Yıpratılması veya Kaybı

 1. Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren veya kaybeden kullanıcılardan, öncelikle bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir.
 2. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda, yerli, yabancı, telif, tercüme… v.b. bütün yayınlar için; kaynağın bugünkü değeri hesaplanır %50 işlem ücreti ilave edilir hesaplanan miktar gecikme cezası ile birlikte kullanıcıdan tahsil edilir.
 3. Ödenmeyen para cezası veya üzerine kayıtlı kaynak bulunan okuyucular (öğrenci &personel) ilişik kesme belgelerini alabilmek için kaynakları temin etmek ve tüm cezalarını ödemek durumundadır.

Madde 19 - Ücretlerin ödenmesi
Kaynak iadesi gecikme ücreti, kaynak hasar ücreti, kaynak kayıp ücreti vb. gibi ücretler kütüphane borcu olarak tahsil edilir veya Pamukkale Üniversitesi’nin belirlediği banka hesap numarasına yatırılır. Ödemelere ait hesap belgeleri veya makbuzlar Kütüphaneye ibraz edilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda kütüphane kayıtları geçerlidir.

Madde 20 - Kütüphaneden İlişik Kesme 
Üniversite mensupları ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir. Bu işlemler, Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı’nın işbirliğiyle yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 21 - Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar
Kaynaklardan Kütüphane içinde yararlanan kullanıcılar, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

 1. Misafir kullanıcılar Kütüphane Yönetiminden izin alarak kaynaklardan yararlanabilirler.
 2. Kütüphane içerisinde genel kullanıma açık yerlerde yiyecek, içecek maddelerinin tüketilmesi, tütün ve tütün mamulleri kullanılması yasaktır.
 3. Kullanıcılar, yanlarında bulunan şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından veya kaybolmasından Kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.
 4. Kütüphane içerisinde genel kullanıma açık yerlerde cep telefonu kullanmak ve yüksek sesle konuşup gürültü yapmak yasaktır.
 5. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz.
 6. Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 7. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. Bilgisayar kullanım kuralları durum ve şartlar göz önünde bulundurularak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca ayrıca belirlenir.
 8. Kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 9. Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir.
 10. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı’na bildirilir

Madde 22 - Kütüphanelerin açılış kapanış saatleri ve buna bağlı olarak personelin çalışma zamanları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenir.

Madde 23 - Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen tarihte yürürlüğe girer.

Madde 24 - Bu yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.