Anorganik Kimya

Araş. Gör. Hayriye KARAKAŞ

Tel : 296 3986

e-mail : hkarakas@pau.edu.tr