KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


 

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27026)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak kurulan Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (PAÜKASUAM): Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış olan kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve toplumsal cinsiyet bakış açısını savunmak doğrultusunda kadının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilir toplumsal cinsiyet projeleri üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

b) Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında kadın sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan her konuda bilimsel araştırma, inceleme yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplumsal cinsiyet konusu ve kadın sorunları ile ilgili ders, tez ve seminer verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Toplumsal cinsiyet konusu ve kadın sorunları ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve etkinliklerine katkıda bulunmak, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişiler ile özel kişilerin talebi doğrultusunda proje üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

e) Toplumsal cinsiyet kavramı ve kadın sorunları ile ilgili her alanda kadın ve erkek bireylerin Atatürkçü düşünceye sahip, çağdaş insan hakları ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu amaçla her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu bilgilendirmek, uluslar arası gelişmeleri izlemek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek,

f) Sürdürülebilir, etkin ulusal bir kalkınmayı gerçekleştirecek yapısal çözümleri uygulayabilmek için kadın sorunu olarak adlandırılan birçok sorunun gerçekte toplumun sorunları olduğu ve her bireyi ilgilendirdiği inancını toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak ve pekiştirmek suretiyle, Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli görülen her alanda yalnızca kadın yurttaşların değil, erkek yurttaşların da toplumsal cinsiyet duyarlılığına ve farkındalığına sahip olmalarını sağlayacak bütüncül bir yaklaşımı gözetmek ve bu ilke doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası düzeyde bütün sosyal politikalarda ve hukuksal düzenlemelerde olduğu gibi akademik oluşum ve yapılanmalarda da toplumsal cinsiyet bakış açısını yerleştirmek amacıyla, Türkiye'de diğer üniversite bünyelerinde kadın sorunları konusunda faaliyetlerini sürdüren merkezlerle işbirliği gerçekleştirmek ve bu yolla akademik olarak toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleşimine rehberlik etmek,

g) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ğ) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanına giren her türlü araştırma ve projeye üniversitelerin bilimsel araştırma birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek, Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini ve bilimsel araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini sağlamak ve gelecekte bu yönde özendirici çalışmalara destek olmak,

h) Özellikle kırsal alanda ve kentsel alanın dar gelirli kesimlerinde yaşayan kadınların eğitimi, istihdamı ve sağlığı konularında uygulanabilir projeler üretmek,

ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında amaçlar doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

i) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Grupları

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu Kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yapmak ve amacına uygun olarak çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin ilgili akademik birimlerinden seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek, ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını değerlendirmek,

c) Düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektörlüğe önermek,

ç) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur.

(2) Gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmektir.

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla, çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Duyurular Tümünü Gör