Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL UYGULAMA

  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

  b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

  ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

  d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

  e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

  f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

  Merkezin amacı

  MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; jeotermal enerji ile ilgili konularda bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, interdisipliner projeler geliştirmek, danışmanlık hizmeti vermek.

  (2) Yurt içi ve yurt dışı diğer üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar için gerekli fiziki altyapı ve donanımı oluşturmak ve bilgi birikimi sağlamak.

  (3) Jeotermal enerjinin her alanında lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak, periyodik olarak bilimsel toplantı, seminer ve kurs düzenlemek.

  Merkezin faaliyet alanları

  MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  a) Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji alanında başta üniversite, enstitü ve araştırma merkezleri olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarca yapılan çalışmaları izlemek, konuyla ilgili bilgi depolamak ve yaymak.

  b) Jeotermal enerji konusunda bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak.

  c) Jeotermal enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ülkemizin jeotermal enerji potansiyelinin geliştirilmesi, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu konular öncelikli olmak üzere kamu ve sanayi işbirliği ile uygulamaya yönelik projeler üretmek ve danışmanlık hizmeti vermek.

  ç) Jeotermal enerji ile ilgilenen kamu ve özel kuruluşların teknik personel ihtiyacını lisansüstü eğitim ve öğretimle karşılamak.

  d) Jeotermal enerji araştırmalarının yürütülebilmesi için gerekli merkezi laboratuvar ve donanımını oluşturmak, lisansüstü eğitim ile kamu ve özel kuruluşların bu fiziki altyapıdan yararlanmasını sağlamak.

  e) Jeotermal enerji kullanımından doğan çevre kirliliğini önleme ya da azaltma konusunda çalışmalar yapmak.

  f) Entegre kullanımla jeotermal enerjiden optimum yararlanma koşul ve sınırlarını belirleme konusunda bilimsel araştırma yapmak.

  g) Jeotermal enerji konusunda periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, workshop, seminer ve kurs düzenlemek ve bu konuda ülkemize ivme kazandıran bir merkez olmak.

  ğ) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu çalışmaların her yaş ve eğitim düzeyine ulaşması ve yaygınlaşmasını sağlamak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Merkezin Organları ve Görevleri

  Merkezin organları

  MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

  a) Müdür.

  b) Yönetim Kurulu.

  c) Danışma Kurulu.

  Müdür

  MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

  (2) Müdür, Üniversitede görevli aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

  (3) Müdüre görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder.

  (4) Müdürün istifa etmesi halinde veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamayacağı durumlarda yeni Müdür görevlendirilir.

  (5) Müdür; Merkezin ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

  Müdürün görevleri

  MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

  a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek.

  b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve Merkez birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

  c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

  ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Merkezin bütçesi ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

  d) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

  e) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

  Yönetim Kurulu

  MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından Üniversitenin öğretim üyelerinden üç yıl için görevlendirilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

  Yönetim Kurulunun görevleri

  MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerinde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Yönetim Kurulunun tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

  b) Merkezin plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

  c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

  ç) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

  d) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

  e) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen görevleri yapmak.

  Danışma Kurulu ve görevleri

  MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Personel ihtiyacı

  MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

  Harcama yetkilisi

  MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

  Duyurular Tümünü Gör