Menu

  Announcements

  View All

  PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

  1 Türevsel denklemleri içerecek biçimde matematik, matematiğe dayalı fizik, genel kimya konularında yeterlilik.

  2 Matematik, fizik ve kimya konusundaki bilgilerini, kazanımlarını jeolojik problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisi.

  3 Jeofizik yöntemler hakkında genel bilgi edinme ve kısmen belli başlı yöntemleri uygulama ve jeofizik bir raporu anlayıp değerlendirme becerisi

  4 Sedimanter kayaçların tanınması, ortamsal yorumların kısmen yapılması, yaşları hakkında genel tahmin yapılma becerisi.

  5 Arazide bir jeoloji haritasını çizebilme becerisi, saha jeolojisi konularında yeterlilik, mevcut bir jeoloji haritasından kesitler çıkarabilme ve jeolojik harita ve kesitleri bir problemin çözümünde uygulayabilme becerisi.

  6 Jeolojik prensip ve süreçlerin anlaşılması, yorumlanması becerisi

  7 Üç boyutlu jeolojik problemlerin canlandırılması ve çözülmesi becerisi

  8 Statik, mukevemet, mühendislik mekaniği konularında yeterlilik ve bu kazanımlarını jeolojik problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisi

  9 Jeoloji mühendisliği uygulamalarına yönelik olasılık hesapları yapabilme becerisi, istatistik yöntemleri jeoloji problemlerinin çözümünde uyguluyabilme becerisi

  10 Yeraltı sularının veya maden yataklarının aranması, kalite değerlendirmesi, işletilmesi, aşamalarından en az birisinde uygulama yapma becerisi

  11 Mineral ve kayaların ayırt edilmesi, isimlendirilip sınıflanması

  12 Cevher, gang minerali, tenör kavramalarının anlaşılması ve madencilik sektöründe prospeksiyon yapabilme becerisi, maden yataklarının aranmasında uygulama bilgisi

  13 Multidisipliner projelerde çalışabilme becerisi (jeofizik, çevre, inşaat, orman, harita, maden mühendisleri veya biyolog ve kimyacılarla birlikte çalışabilme)

  14 Genel olarak. CBS programları hakkında bilgi sahibi olmak, en azından bir programı kullanmayı öğrenmek ve bir projede kullanabilmek.

  15 Bir jeoloji mühendisinin çalışma hayatında karşılaşabileceği bir mühendislik projesini, mali boyutlarıyla, hizmet alımıyla, optimize ederek bir bütün olarak tasarlayabilme, rapor haline getirebilme becerisi.

  16 Genel bilgisayar kullanımı ve hazır paket programları kullanma becerisi, meslekle ilgili paket programlardan en az birini kullanabilme ve projelerde uygulayabilme becerisi

  17 Zemin ve kaya mekaniğinde problemi tanımlama ve çözümleyebilme becerisi

  18 Jeoloji Mühendisliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilme ve yazdığı rapor ve projelerde uygulama becerisi

  19 Rapor hazırlayabilme, sunum ve iletişim becerisi

  20 Mesleki etik kazanımı (çevreye duyarlı, insana ve topluma değer veren, meslektaşlarına seviyeli ve saygılı mühendis)