Menü

Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU'nun mesajı;

 

İşletmecilik, uzun bir süredir ekonomik faaliyetler içerisinde, tedarik, üretim, yönetim ve organizasyon muhasebe ve finansman, pazarlama ve reklamcılık, araştırma ve geliştirme gibi fonksiyonlar üzerinde insan ve toplum hayatına çok önemli katkılarda bulundu. Modernleşme sürecinin uygulama planında ana eksenini oluşturan sanayileşmenin asli aktörleri olarak işletmeler, dünya tarihinin geleneksel üretim-tüketim kalıplarını, hem çok büyük bir hacme ulaştırdı hem de çok fazla çeşitlendirdi. 19. yüzyıldan günümüze kadar her toplumun en önemli hedefi olma özelliğini sürdüren ekonomik kalkınma, gelişme ve büyüme gibi iktisat kavramlarının ve söylemlerinin fiilen içini dolduran realite de çoğunlukla farklı boyutlardaki işletmeler oldu. Bu bağlamda, işletme kavramı sanayileşmenin temel ve itici gücünü gösterirken, hangi toplumun hangi ekonomik düzeyde olduğunun gerçek göstergesi de o ülkedeki işletme sayısı oldu. Yeniçağ medeniyetinin ve modernitenin sanayileşme ve ekonomik gelişme yönünü işletmeler temsil etti. Böylece, bir toplumun ne kadar güçlü ve refah içerisinde bulunduğunu da, sanayileşmenin asli aktörleri olarak işletmelerin sayısı ve niteliği tayin etti.

İşletmelerin sayısının artışının ve niteliğinin yükselmesinin toplumsal zenginliği ve gelir akışını hızlandırıcı etkisi yanında, ülkedeki sınıf yapısında, özellikle orta sınıflaşmanın sağlanmasında önemli bir etken olduğu bugün daha açık bir şekilde görülmektedir. İşletmelerin sayısının çoğalması ve işletmecilik faaliyetlerinin artışı beyaz yakalı insan kaynaklarının, işletme içinde ya da işletme dışında, zenginleşmesine ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Refah düzeyi yüksek olan toplumlardaki meslek erbabının çok önemli bir kısmının işletmenin temel fonksiyonlarıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan meslekler olması tesadüf değildir. bu manada, çoğalan işletmelerin artan insan gücü ihtiyacına bağlı olarak mali (muhasebe, finansman, para-kredi işlemleri gibi), teknik (üretimin teknik yönü gibi), idari (yönetim ve organizasyon gibi) ve dağıtım (pazarlama ve reklamcılık gibi) alanlarında yetişmiş başarılı elemanlar varlığı toplumun sınıf yapısını da olumlu anlamda değiştirmektedir. Uygulamada işletme bölümü mezunlarının başarıyla yürüttüğü meslekler arasında en dikkat çekicilerin, girişimcilik ve işadamlığı, her düzeyde yöneticilik ve organizatörlük, akademik ve danışmanlık hizmetleri, yeminli mali müşavirlik, idari yargıçlık mali müşavirlik ve muhasebecilik, finans yöneticiliği ve danışmanlığı, pazarlama ve satış uzmanlığı, tedarik ve satın alma hizmetleri, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi işletme faaliyetlerinin geldiğini söyleyebiliriz.

Dünya tarihinin en kapsamlı değişim ve dönüşüm süreci olarak şu sıralarda egemen kılınmaya çalışılan küreselleşme olgusunun arkasında, görünürde ekonomik olarak gelişmiş ülke ve devletler varmış gibi görünse de, gerçekte bu sürecin tetikleyici ve yönlendiricilerin dünya ekonomisindeki çok uluslu şirketlerin ve işletmelerin olduğu çok açık bir şekilde belli olmaktadır. Bir zamanlar, ulus devletin denetiminde olan, ona vergi veren, ülkesine gelir kazandıran, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan işletme ve şirketler, çok büyük sermaye, teknoloji, insan kaynakları ve bilgiyi kontrol etmekten doğan bir güçle, öyle anlaşılıyor ki artık ulus devletlerin strateji ve politikalarını yönlendirecek ve en azından etkileyecek bir konuma gelmişlerdir. Bu bakımdan, küreselleşme sürecinin dünyanın tek bir ekonomik coğrafya olarak yeniden düzenlenmesi ve paylaşılması olduğuna göre, bu paylaşımda hak edilen payın alınmasında en önemli araçlar, toplumların sahip olduğu işletmelerin gücü olacaktır. Bu bakımdan işletmecilik olgusu, hem iç ekonomik refahın ve orta sınıflaşmanın hem de dış ekonomik paylaşımda söz sahibi olmanın temel parametresini oluşturmaktadır. Açıkçası, işletmeler, bundan sonra toplumların iddialı bir şekilde var olma mücadelesinin en önemli silahlarıdır.

Bütün bu ve benzeri nedenlerden dolayı fakültemiz işletme bölümü, bünyesindeki akademik çalışmalar, dünyada ve ülkede yapılan temel işletmecilik gidişatına uygun bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Ekonomik faaliyetler içerisinde uygulamaya en yakın olan bir disiplin olarak dünya ve ülke işletmeciliğindeki temel değişim ve dönüşümü yakından izlemektedir. Bölümümüzde okuyan öğrencilerin ufku, sürekli genişletilmeye çalışılarak, dünya ve ülke gerçeklerini öncelikle anlama ve kavramalarına önem verilmektedir. İşletme bölümünde okutulan derslerin, uygulamada en çok aranılan ve kullanılan işletmecilik bilgileri olmasına özen gösterilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimiz, işletmecilik alanında uygulamada geçerli olan mesleki bilgi ve beceriler yanında, özellikle girişimcilik konusunda isteklendirmekte ve güdülendirilmektedir.

İşletme bölümü akademik çalışmalarını, bilimin dünyada en temel iktidar aracı olduğu şeklindeki algılamayla üretme ve katma değer yaratma felsefesiyle yürütmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip etme yanında, ortaya çıkan etki ve sonuçları bilimsel usullerle yeniden üretme anlayışı benimsenmektedir. Böylece, bölüm faaliyetlerini temel odak noktası girişimcilik becerisini geliştirmek, işletmecilik alanında entelektüel bir birikimin doğmasına katkıda bulunmak, toplumsal beklentilere uymak, ekonomik sektörlerin sorun çözme kapasitesini geliştirmek, yeniden gelişme ve üretme potansiyelini harekete geçirmek şeklinde özetlenebilir.

 

Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

İşletme Bölümü Başkanı