DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIMI:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname’nin 36. maddesinin (b) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır;
· a)Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
· b)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
· c)Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
· d)Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
· e)Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Rektörlük birimlerinin içinde bulunduğu Rektörlük hizmet binası , altı Fakülte ,beş Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Spor Tesisleri,Lojmanlar, Sosyal Tesisler, Kongre Kültür Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, Merkezi Yemekhane,Isı Merkezi gibi eğitim ve hizmet birimleri bulunmaktadır.Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetlerinin yapılması 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36 (b) maddesine göre Daire Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. Başkanlığımız bu sayılan hizmetler ile verilecek benzeri işler,Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Teknik Hizmetler ,Temizlik ve Bakım ile Ulaştırma ve Taşıma Hizmetleri birimleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler görevlerini birimlerini ilgilendiren Kanun, Yönetmelik, Genelgeler ve Bu işler için Üniversitemizde hazırlanan Yönerge ve şartname hükümlerine göre yürüteceklerdir.

TEŞKİLAT ŞEMASI

1-TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ :

Teknik hizmet işleri 1 şef 5 Teknisyen, 7 Teknisyen Yardımcısı, 2 Santral Memuru ile yürütülmektedir.Teknik hizmet birimine ait tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Üniversitemizin Rektörlük, bağlı birimler, fakülte, yüksekokul, enstitü, spor tesisleri ve yerleşkenin altyapısı ile ilgili sıhhi tesisat, elektrik, kapı, pencere, mobilya, montaj, boya, badana gibi Başkanlığımıza ilgilendiren küçük ölçekli tamirat işlerinin yapılması
· Üniversitemiz rektörlük ve eğitim hizmet binalarında kullanılan araç gereçlerin tadilat ve tamirleri ile ilgili işlemleri mevcut imkânlar ve teknik personeller eliyle yürütmesi,
· Üniversitemiz Rektörlük ve eğitim hizmet binalarında kullanılan araç gereçlerin tamiri için ihtiyaç duyulan malzemelerin ilgili teknik personeller tarafından tespitinin yapılarak satın alınması hususunda teklifte bulunması
· Teknik Hizmetler bünyesindeki atölyeler kapasitesinde yapılamayan küçük bakım ve onarımlarla ilgili işlerin serbest piyasadan temini için Başkanlık Makamı Oluru alınarak gereği için Satın alma Şube Müdürlüğüne gönderilmesi, ( 03.7.3 Menkul mal, Bakım ve onarım giderleri harcama kaleminden serbest piyasada yapılacak işlerde)
· Kongre, Konferans ve törenler ile anma günlerindeki ses düzeni, jeneratör gibi teknik donanımı hazırda tutarak bu belirten işlerle ilgili başkanlığımıza düşen işlerin yapılması,
· Serbest piyasada yaptırılan onarımların, teknik elemanlarca kontrolünün yapılarak " İş Teslim Tutanağı " karşılığında teslim alınmasının sağlaması,
· Bakım anlaşması yapılacak fotokopi, kamera gibi makine teçhizatın teknik şartnamelerini hazırlayarak, bakımlarının yaptırılması ve bakım sonrası kontrollerinin yapılması
· Binalarda bulunan telefon panoları standartlara göre düzenlenmesi.
· Üniversite binalarına yeni telefon hat, tesisat döşenmesi ve kapasite kontrollerinin yapılması.
· Üniversitemizin akademik ve idari personeline istekleri dahilinde özel görüşme yapabilmeleri için şifreli arama uygulaması sebebiyle görüşme bedellerinin otomatik maaşlardan kesilmesinin takibi.
· Rektörlük Merkez Telefon santralinde operatörlük hizmetlerinin sağlanması
· Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan Rektörlük ve bağlı birimlerinin her türlü telefon arıza bakım onarım işlerinin takibini yapmak,
· Yerleşkemizde bulunan binalardaki elektrik arızalarını gidermek,
· Bilgisayar alt yapısının elektrikle ilgili kısımlarını tesisi ve bakım onarımlarını yapmak.
· Sıhhi tesisat armatürlerin, temiz ve pis su tesisatlarının kontrolünü yapmak.
· Isıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek arıza ve bakımlarını yapmak.
· Ahşap demirbaş malzemeler masa, bilgisayar masası, dolap imalat montaj ve tamiratlarını yapmak.
· Metal malzemelerin boya, tamir, montaj ve imalatını yapmak.
· Yıpranan bina iç ve dış cephe boyalarının ve sıva tamirleri ile bazı küçük bakım ve onarımların yapılması.
· Satın alma yoluyla yapılacak teknik hizmetlerde işin gerekliliği ile ilgili teknik raporun düzenlenmesi
· Satınlama şube müdürlüğü tarafından tespit edilen yapım yerinde işin yapılmasının takibi
· İşin istenilen niteliklerde yapıldığına dair kontrol tutanağının düzenlenmesi
· Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

2-TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ:

Temizlik hizmetleri ;1 şef ,2 kadrolu hizmetli personel, biri firmanın şefi olmak üzere 90 kişilik hizmet satınalınması yöntemiyle alınan temizlik elamanlarıyla yürütülmektedir. Temizlik hizmetleri biriminin tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait her türlü iç ve dış temizliğinin yapılması ve yaptırılması.
· Yerleşimden doğan her türlü taşıma işlerinin yapılması.
· Kongre, konferans tören ve anma günleri gibi Üniversitemizin etkinliklerinde işlerin yapılacağı yerlerin tanzimi ve düzenleme işlerinin yapılması,
· Birim arşiv işlerinin yürütülmesi,
· Lojmanların her türlü iş takibini yapmak,
· Başkan ve şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

3-TAŞIMA VE ULAŞTIRMA BİRİMİ:( Garaj )

Üniversitemiz taşıma hizmetleri; 1 şef ,1 başşoför, 16 şoför ve 33 araç ile yürütülmektedir. Araçlarımız binek, yük taşıma ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmektedir. Üniversitemiz araç filosu 9 binek, 1 midibüs, 9 minibüs, 6 ambulans, 3 yük taşıma, 1 otobüs, 3 motosiklet, 1 traktörden oluşmaktadır. Üniversitemiz envanterinde bulunan araçlar, 234 sayılı Taşıt Kanunu ve Başbakanlığın ilgili tasarruf tedbirleri tebliğleri de dikkate alınarak sevk ve idaresini yapmaktadır. Araçlarımız binek, yük taşıma, zirai faaliyetlerde kullanılmaktadır Ulaştırma hizmetleri Destek hizmetleri Şube Müdürlüğü ulaştırma hizmet birimince yürütülür. Taşıma hizmetleri biriminin Tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Garajın bakım, temizlik ve düzeninin sağlamak,
· Araç ve kullanıcılarını (şoförleri)sevk ve idare etmek,
· Garajla ilgili demirbaşlar ile araçlarda bulunması gereken avadanlıkların temin ve muhafaza etmek,
· Araçların bakım ve temizlik işlerini zamanında yapılması ve bunları çalışır vaziyette bulundurulmasını sağlamak,
· Araçlarda meydana gelen hasarların zaman geçirmeden tespit edilerek amirlere bildirmek,
· Araçların bakım gerektiğinde belirlenen yerde tamirlerinin yaptırmak
· Garajın ve araçların her türlü ihtiyaçlarının tespit ederek sağlamak,
· Şoförler arasında görev taksimi ve nöbet listesinin yapılmak,
· Araçların günlük ve haftalık bakımlarını kullanıcılarına yaptırmak.
· Araçların yakıt ve yağ ihtiyaçlarının zamanında yapılmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak.
· Araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını sağlanmak,
· Göreve gidecek araçların görev kâğıtları ile kullanıcıların görevlendirmelerini yapmak,
· Araçların yıllık sigorta ve trafik muayenelerini zamanında yaptırmak,
· Araçları kullanan personelle, araçların göreve çıkarken ve görev sonunda uyulması gereken kuralların düzenlemesini yapmak,
· Üniversitemiz araçlarının yıllık yakıt ihtiyaçlarını tespit etmek, ihale için teknik şartname hazırlamak, komisyonda görev almak.
· Birimlerden gelen araç taleplerini tasnif etmek, iş planlaması ile dağılımını yapmak, üniversitemiz araçlarıyla yapılabilecek hizmetleri yaptırmak.
· Kampus içi ring otobüs çalışmalarını kontrol etmek,

Duyurular Tümünü Gör