Menü

1. Makale ve Kitap   2. Sunum   3. Proje ve Destekler   4. Tezler   5.Organizasyonlar

Bölümümüzde Hazırlanan Tezler

2016

Tezli Yüksek Lisans

Felek, Şencan. “Türkiye’de AB Doğrudan Yatırımları, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi”, PAÜ-SBE Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2016.

 

2015

Doktora

Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller İle Karşılaştırmalı Analizi, Sinem Güler Kangallı, Danışman:  Nihal Yayla (Türkiye Ekonomi Kurumu Tez Ödülü)

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Genişletilmiş Solow Büyüme Modeli Denemesi ve Ampirik Uygulama, Dilek Durusu Çiftçi, Danışman: Serdar İspir

 

Tezli Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde Yerel Ekonomiler: Denizli İli Örneği - Madencilik Sektörü, Nil Aycan, Danışman: Nihat Batmaz

Türkiye’de Para Talebi: Basit ve Divisia Ölçümlerle Ampirik Bir Analiz, Erdal Berk, Danışman:  Mehmet İvrendi

Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Kırılgan Beşli Örneği, İbrahim Uz, Danışman:Reşat Ceylan

Perakende Sektöründe Yoğunlaşma Analizi: Denizli İlinde Bir Firma Örneği, Alper Ulubağ, Danışman: İsmail Çeviş

2014

Tezli Yüksek Lisans

Devlet Yardımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Gülhizar Alata, Danışman: İsmail Çeviş

Silahlı Çatışma ve Büyüme: Bir Meta Analizi, Burak Doğangün, Danışman:  M. Ensar Yeşilyurt

Tezsiz Yüksek Lisans

Ertelenmiş Vergi ve Ertelenen Verginin Finansal Tablolarda Raporlanması, Fatih Sarıkaya, Danışman: Serdar İspir

 

2013                                                                                         

Tezli Yüksek Lisans

Finansal Serbestleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği, Seda Başer, Danışman: Reşat Ceylan

Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Modeli Karşılaştırması: Türkiye Örneği, Fatma Busem Hatipoğlu, Danışman:  Celal Naci Küçüker

Liselerde Sınav Performansı ve Belirleyicileri Denizli’de Bir Uygulama, Doğan Say, Danışman:  M. Ensar Yeşilyurt

 

2012

Tezli Yüksek Lisans

Avrupa Borç Krizi ve Küresel Yansımaları, Selin Yayan, Danışman:  İsmail Çeviş

Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri Türkiye Ekonomisine Etkileri, Bülent Sönmez, Danışman:  Aydın Sarı

Küresel Finansal Kriz ve Sermaye Hareketleri Analizi: Türkiye Örneği, Övgü Irmak Şahin, Danışman: İsmail Çeviş

 

2011

Tezli Yüksek Lisans

Para Politikasının Finansal Yatırım Araçları Üzerine Etkileri, Metin Tetik, Danışman: Mehmet İvrendi

Küresel Mali Krizin Denizli Ekonomisi Üzerindeki Etkisi (2007-2008), Hatice Çelebi, Danışman:  Nihat Batmaz

 

2010

Tezli Yüksek Lisans

Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon ve Output Volatilitesi Üzerindeki Etkisi, Uğur Çapar, Danışman: Mehmet İvrendi

Hane Halkı Elektrik Talebi, Emre Akın, Danışman: Bülent Güloğlu

1980 Yılından Sonra Türkiye’de Ortaya Çıkan Krizlerin Finansal Piyasalara Etkileri, Emine Sıla Mengü, Danışman:

 

2008

Tezli Yüksek Lisans

‘Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Kerem Berkman, Danışman: Mehmet İvrendi

 

2007

Tezli Yüksek Lisans

Obezitenin İktisadi Belirleyecileri,  Melike Çetin, Danışman: Özcan Uzun

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkiye Örneği (1996-2006), Sevinç Tekeli, Danışman: Nihat Batmaz

Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitesinin Swarch Yöntemiyle Analizi, Ayşe Akman, Danışman: Bülent Güloğlu

Enflasyon Hedeflenmesinin Etkinliği ve Ekonomik Gelişmişlik, Duygu Yolcu, Danışman: Mehmet İvrendi

Futbol Liglerinde Rekabet ve Türkiye 1. Futbol Liginde Rekabetçi Denge Analizi, Sinem Pınar Gürel, Danışman: Celal Küçüker

İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Denizli’de Bir Firma Örneği, Kenan Karagül, Danışman:  Nazım Kadri Ekinci

Tezsiz Yüksek Lisans

Avrupa Birliği’ne Uyum  Sürecinde  Türkiye’de  Bankacılık Sektörünün Basel  - Iı Kriterlerine Göre Analizi, Derya  Özpınar, Danışman: Sevinç Orhan

 

2006

Tezsiz Yüksek Lisans

AB - Türkiye İlişkilerinin Tekstil  Sektörü  Üzerindeki Etkileri ve Denizli Örneği, Demet Özkan Sarıkaya, Danışman:  Muhammet Akdiş

 

2005

Tezli Yüksek Lisans

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Örneği: Bir Zaman Serisi Analizi Uygulaması” (1992-2003), Halil Tunca, Danışman: Nihat Batmaz

Varlık Fiyatlama Modelleri ve İMKB Uygulaması, Birsel Sabuncu, Danışman:  Celal  Naci Küçüker

Toplumsal Sağlık ve Kamu Kesiminin Sağlık Üretimine Katkısı: Türkiye Örneği, Necmi Gündüz, Danışman: Muhammet Akdiş

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkiye’de İkiz Açıklar ve Analizi, Habibe Naza Şensan, Danışman: Nihal Kargı

 

2004

Tezli Yüksek Lisans

Küreselleşmenin Emek Piyasaları Üzerine Etkisi: Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin Emek Talebi Esnekliğinin Hesaplanması, Necip Özgür İyilikçi, Danışman: Nihal Kargı

Sanayileşmeye Etki Eden Faktörler ve Denizli Sanayinin Yerleşimi, Hacer Simay Karaalp, Danışman: Aydın Sarı

Finansal Krizler ve IMF Destekli İstikrar Programlarının Türk Bankacılık Sistemin etkileri:1980-2003 Dönemi, Sevcan Güneş, Danışman:  A. İhsan Karaalp

Avrupa Birliği Sürecinde İmalat Sanayii İşletmelerinin Verimlilik Düzey ve Rekabet Gücü İle Denizli Alt Bölge Çalışması, Harun Sulak, Danışman:  Ferhat Erarı

1980 Sonrasında Türkiye’de Uygulanan İstikrar Programları, Filiz Yeşilyurt, Danışman: Aydın Sarı

 

2003

Tezli Yüksek Lisans

Döviz Kuru Politikalarının Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: 1990-2001, Muhammet Ali Avcı, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

 

2002

Tezli Yüksek Lisans

Türkiye’de Kredi Kartlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Atilla Çakır, Danışman: Ferhat Erarı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Yapısı ve Mevduata Verilen Sınırsız Güvencenin Sistemde Ortaya Çıkardığı Sorunlar, Umut Bulut, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Türkiyede 1900-2000 Yılları Arasındaki Borçlanma Politikasının Ekonomik Etkileri, Recai Tokat, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Avrupa Birliği Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Ekonomideki Yeri İle Finansman Sorunları ve Denizli Örneği, Beytullah Yılmaz, Danışman:  Ferhat Erarı

Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Uygulanabilir Vergi Politikaları, Özay Özpençe, Danışman: Muhammet Akdiş

 

2000

Tezli Yüksek Lisans

Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve Yargı Denetimi (Denizli İl Özel İdaresi Örneği), Enver Kaya, Danışman: Muhammet Akdiş

Tezsiz Yüksek Lisans

Leasing ve Factoring İşlemlerinin Ekonomik Reaksiyonları, Gülçin Atalay, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

 

1999

Tezsiz Yüksek Lisans

İnsangücü Planlaması Türkiye’de İstihdamın Yapısal Analizi ve Denizli Örneği, Naciye Akyıldız, Danışman: Ferhat Erarı

Tezli Yüksek Lisans

Avrupa Birliğinde Parasal Birliğin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, M. Serdar İspir, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Belediye Gelirleri ve Yapılan Devlet Yardımlarının Bu İdarelerin Mali Yapıları,  Ali Partal,  Ali İhsan Karaalp

Türk Tarımının AB Tarımıyla Rekabet Gücü, Murat Konur, Danışman:  Muhammet Akdiş

 

1998

Tezli Yüksek Lisans

Gümrük Birliği Sürecinde Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü ve Sorunları, Güzide Cilasın, Danışman:  Ferhat Erarı

1980 Sonrası Türkiye’de İthalatın Yapısı ve Gelişimi, Ali Rıza Tekin,  Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tekstil Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Önemi,  Abdulvahap Özcan, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Türkiye’de Uygulanan Teşvik Politikaları ve Denizli Örneği, İbrahim Organ, Danışman:  Ali İhsan Karaalp

Bütçe (Fonksiyonları, Prensipleri, Harcama Sınıflandırmaları, Politikaları, Sistemleri ve Etkileri Açısından), Bülent Okumuş, Danışman:  Nihat Batmaz

 

1996

Tezli Yüksek Lisans

Türkiye’de KİT’ler ve Özelleştirmenin Sorunları, A. Can Bakkalcı, Danışman:  Ali İhsan Karaalp