MİSYON

Kamu alanında anayasal demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirme bilinç ve sorumluluğuna sahip yargıç, savcı, noter, hukuk müşaviri, kamu yöneticisi gibi kamu hizmeti görecek nitelikli hukukçular yanında, özel sektörde üretken, yaratıcı, çözümleyici, uzlaştırıcı nitelikte yönetici, danışman, avukat, personel ve insan kaynakları yöneticileri gibi piyasa ekonomisinin gereklerini karşılayan hukukçular yetiştirmek ve Fakülte olarak diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlıklara, yasama organının komisyonlarına, mahkemelere, özel sektörde banka, oda ve diğer kamu kurumu niteliğindeki kurumlara hukuksal ve bilimsel destek vermektir.

 

 

VİZYON

Öğrenci odaklı eğitim anlayışla, çağımızın gerekleriyle donatılmış küresel rekabete uyum sağlayabilecek, Türkiye’de ve yurt dışında aranan hukukçular yetiştirmeyi amaç edinen bir fakülte olmaktır.