Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü

Menü

2013 YILI

KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER

 

A-MİSYONUMUZ:  

1998 Yılında 2495 Sayılı Kanunla ve 28 kişiyle kurulan Koruma ve Güvenlik Birimi Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (hasta, refakatçi, ziyaretçi), Üniversitemizin mal varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet; her zaman ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde muhataplarımıza en etkin ve verimli bir şekilde sunulacaktır.

 

A-VİZYONUMUZ:  

Üniversitemizin faaliyetlerinin sürdürüldüğü her alanda ve her zaman kesintisiz olarak şeffaflık, adalet, dayanışma, çağdaşlık, katılımcılık, çevrecilik, ciddiyet, tempolu çalışmak ve insan haklarına saygı gibi değerleri özümsemiş ve bunlardan asla ödün vermeden hizmet sunmaktır.

 

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve bunun uygulamasına ilişkin yönetmelik gereği birimimizin yetkileri;

 

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

h) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

ı) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.

j) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

            Yukarıda belirtilen görevleri; personelimiz görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılır. Zorunlu hallerde komisyon kararıyla görev alanı genişletilebilir.

 

 

            Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir, yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

            Personelimiz; görev boyunca resmi elbise giymek ve Kanun’la belirtilen çerçevede çalışmak ve yetkilerini kullanabilmek için üzerinde “özel güvenlik kimlik kartını” taşımakla sorumludur. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisinin kendi görevinin dışında başka bir yerde çalıştırılmaması gerekir. Bu husustan işyeri amiri sorumludur.

 

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER :

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü halen Denizli Merkezde 5 İlçelerde 8 olmak üzere 14 Kampusta ve 50’yi aşkın nöbet mahallinde kesintisiz hizmetlerini sürdürmektedir. Denizli Merkezde 1 Müdür, 1 Müdür yardımcısı, 1 Memur, 4 Şef, 79 Güvenlik Görevlisi (Kadrolu) ve 46 Özel Güvenlik Görevlisi, İlçelerde 15 Güvenlik Görevlisi (Kadrolu) ve 14 Özel Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır.

            Kınıklı kampusünde CCTV sistemi, hızlı bariyerler, devriye tur sistemleri, kongre merkezinde elektronik kapı detektörü, sabit, araç ve el telsizleriyle, yaya ve motorize olan nitelikli ekibimizle koruma ve güvenlik hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Hastane girişinde, Lojman Girişinde ve Kampus Ana girişlerinde kartlı geçiş sistemi devreye alınmıştır.

            Kampüs Bölgesinde 228 kamera ve hastane bölgesinde 277 kamera ile kesintisiz izleme yapılmaktadır.

            Yaş ortalaması 41 civarında olan personelimizin %30.1’sı fakülte-yüksekokul mezunu diğerlerinin neredeyse tamamı lise veya dengi okul mezunudur.     

            01/04/2013 Tarihinde 10 Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet satın alarak göreve başlamıştır. 01 OCAK 2014 İtibari ile 60 Özel Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır.

 

İşlerini ciddiyetle yapan ekibimizin kendi içerisindeki hiyerarşi yapısı şöyledir:

            Kampus 5 Bölgeye ayrılmıştır. Her bölgenin Güvenlik Şefi ayrıdır. Bölgelerin iş takibi ve denetimini güvenlik şefleri yapar. Güvenlik şefleri dönüşümlü olarak gece vardiyasına kalarak Kampus’un 24 saat denetimini sağlamaktadırlar. Güvenlik şeflerinde toplanan her türlü bilgi, belge vb. evraklar güvenlik müdürüne ulaştırılır ve karar sürecinde herkesin görüşü değerlendirilerek güvenlik müdürünce uygulamaya koyulur. Üst makamın görüşüne ihtiyaç duyulduğunda ise derhal makama iletilerek görüş alınır ve o yönde uygulamaya geçilir.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ :

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını; hiç kimseyi rahatsız etmeden, insan onuruna yakışır, şeffaf, ciddi, eşit ve Kanunlar çerçevesinde kurumumuz mensupları ve kurumumuzdan hizmet alanlarca genel kabul gören, memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlar.

            Bu hizmet sunulurken araçların yanlış yerlere park edilmesi, ziyaret saatleri dışında gelen vatandaşların zorluk çıkarması, vatandaşların ve personelin giriş-çıkışlarda kimlik göstermemeleri ve kimlikleri sorulduğunda tepki göstermesi kampuse araçları ile giriş yapan personelin kart okutmadan geçmek istemeleri büyük engelimizdir.

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

 

A-MALİ BİLGİLER:

            Birimimizin özel bir ödeneği olmamasına karşın bağlı birimlerden yapılan talepler doğrultusunda birimimize verilen tüm dayanıklı ve tüketim malzemelerini en etkin bir şekilde kullanmaktayız.

 

 

 

 

 

 

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:

            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü aldığı ücret ve sosyal yardımların (giyim vb.) karşılığı olarak, sunmaya çalıştığı koruma ve güvenlik hizmetinin kalitesini, verimliliğini sürekli olarak ölçmektedir. Memnuniyetsizlik, verimsizlik, kalitesizlik vuku bulursa o bölgede derhal personel ve vardiya değişikliği yada olumsuzluğun diğer nedeninin tespiti ve çözümü ile rasyonel bir görev dağılımında ödün vermeden rantabil bir şekilde hizmetini sürdürmektedir.

            2013 yılı içerisinde Kongre ve Kültür merkezinde 159 çeşitli etkinlik gerçekleşmiştir.

Ayrıca Denizli Devlet Tiyatrosu bünyesinde gerçekleşen 130 çeşitli etkinlikte görev alınmıştır.

            16/09/2013-20-09-2013 tarihleri arasında güvenlik personeline hizmet içi eğitim verilmiştir. Böylece personelin daha bilgili ve özgüvenli olması sağlanmıştır.

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ:

 

A-ÜSTÜNLÜKLER:

            2003 Yılında alt yapısı yapılan kamera sistemimiz geliştirilerek günümüz teknolojisine cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Birimlerimizin daha iyi korunması sağlanmış ve güvenlik Müdürlüğünde Haber Merkezi kurularak bütün kampüsün daha iyi denetlenmesi sağlanmıştır. Koruma ve Güvenlik Hizmeti; riskli, stresli ve spesifik bir görevdir. Bu nedenle personelimizin eğitimi, deneyimi, ciddiyeti, hiyerarşik yapısı, yaş ortalaması, eğitim durumu görevinden başka bir işte çalıştırılmaması, teknolojik yatırımlarımız gerçekleşmesi ve devam etmesi, ekip ruhunun oluşturulması ve buna uygun davranılması kuvvetli yanımızdır.

 

 

B-ZAYIFLIKLAR:

            Yeni açılan birimlerin olmasına karşı personel sayısı sabit kalmakta ve personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Personelimizin ödül, yemek vb. şekilde motive edilememesi, vatandaş ve kurum personelinin güvenlik konusunda personele yardımcı olmaması  personelimizin güvenlikten ayrılma düşüncesini beraberinde getirmekte ve çalışma hevesini kırmaktadır. Dolayısıyla bu durum zayıf yanımızdır.

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:

 

            Üniversitemiz Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerle çerçevesi çizilmiş çalışmalarında en iyi duruma gelebilmesi için Motivasyon için gerekenlerin yapılması, kuralların kurum mensuplarına iletilmesi, birimlerde görevlilerin telefon ve diğer bilgilerinin her ilgili güvenlik noktasında bulundurulması, kimliklerin görünür yerde taşınması daha kaliteli hizmeti sunmamızın vazgeçilmezleridir.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve izin verilen her türlü etkinliğin izin verildiği anda yada etkinlikten 1 gün öncesinden yazı ile haber verilmesi güvenlik tedbiri almamız açısından önemli olup bu konuda her birimin Güvenlik Müdürlüğü irtibatta olması gerekmektedir. …/…/2014

 

 

 

           Önder ÖĞMEN

Kamu Düzeni ve Güvenlik

         Hizmetleri Müdür V.

 

Duyurular Tümünü Gör