Duyurular

Tümünü Gör

Staj Yönergesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Yönergenin amacı PAÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve ikinci ve üçüncü yıl yaz dönemi stajlarının uygulama esaslarının düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirlemektir.
Staj çalışmalarının zorunluluğu
MADDE 2-  Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile Yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.
Staj dönemleri
MADDE 3- Öğrencilerin yarıyıl içi staj süreleri eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Yaz stajları IV ve VI. yarıyılları izleyen yaz aylarında yapılır. Yaz stajlarını alamayan veya devam edip başarısız olan öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun göreceği dönemlerde stajını yapmak veya tekrarlamak zorundadır.
Stajlar
MADDE 4- Stajlar, II.sınıf Klinik Yaz Stajı, III.sınıf Klinik Yaz Stajı ile son sınıfta yapılan Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II stajlarından oluşur.
Staj yapabilme koşulları
MADDE 5-Her öğrenci Yüksekokulun eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajını yapmak zorundadır. III.sınıf Klinik Yaz Stajını alabilmesi için öğrencinin II.sınıf Klinik Yaz Stajını almış ve başarmış olması şarttır. Son sınıf stajlarını alabilmesi için II.sınıf ve III.sınıf Klinik Yaz Stajlarını almış ve başarmış olması şarttır. Ayrıca, ilk üç yılın FTR kodlu zorunlu dersleri almış olması (devamsızlıktan kalmamış olması şartı ile) gerekir.
Stajlara devam zorunluluğu
MADDE 6- Stajlara devam zorunludur. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilere telafi hakkı verilir.
Stajlarda günlük çalışma süresi en az 6 saat olup, öğrenci çalışma saatlerine uymak zorundadır. II.sınıf Klinik Yaz Stajı 3 hafta (on beş iş günü) III.sınıf Klinik Yaz Stajı 5 hafta (yirmi beş iş günü) süreyle yapılır.
III.sınıf klinik uygulama stajının 2 haftalık bölümü PAÜ FTR YO’ da fizyoterapist öğretim elemanları kontrolünde yapılmalıdır.
Stajların yapılacağı kurumlar
MADDE 7-    PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin stajları PAÜ hastanelerinde ve Yüksekokul Müdürlüğü'nce uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında fizyoterapist kontrolünde yapılır.
Staj yapan öğrencinin sorumluluğu
MADDE 8- Öğrenciler stajda kullanacakları staj defterlerini Yüksekokuldan teslim almak ve staj sonunda teslim etmek zorundadırlar.
a)Öğrenci Yüksekokul tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Yüksekokul Müdürlüğü'nün onayını almadan staj dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez.
b) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
c) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 
Staj sorumluları ve görevleri
MADDE 9-  
a) Yüksekokul Müdürü; Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği Müdür Yardımcısına veya Kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.
Yüksekokul Müdürünün görevleri;
-Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
-Staj eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmektir.
b)Staj Sorumlusu; Yüksekokul Müdürü tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri o programın "Staj Sorumlusu" olarak görevlendirilir.
Staj Sorumlusunun Görevleri;
 -Akademik Takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve   
   Yüksekokul Müdürlüğü'nün onayına sunmak,
-Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili
  staj kurumlarına göndermek,
-Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
c) Staj Yürütücüsü; Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapist o öğrencinin "Staj Yürütücüsü" dür.
Staj Yürütücüsünün Görevleri;
-Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek
-Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak
-Öğrencinin staj çalışması değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu staj değerlendirme formunda belirterek staj sorumlusuna göndermektir.
            Staj değerlendirilmesi
MADDE 10-   PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun staj eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a)Öğrencinin staj çalışmaları staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından gönderilen "Staj Değerlendirme Formları" nda ve staj defterinde tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verilir. Staj başarı notu her iki notun ortalaması alınarak hesaplanır. Bu notun 60'dan (C2) az olması halinde öğrenci başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorundadır.
b)Son sınıfta yapılan yıl içi stajlardan başarılı olan öğrenciler her dönemin sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava girmek zorundadır. Son sınıf stajları için Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sınav Yönetmeliği doğrultusunda Ara ve Bitirme sınavları düzenlenir.
Genel hükümler
MADDE 11-   Bu yönergede yer almayan hususlar staj sorumlularının önerileri üzerine Yüksekokulun ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.
 
Özel Hükümler
 
MADDE 12 – FTR 248 Klinik Yaz Stajı : Bu staj yaz kuru olarak açılır ve lisans eğitiminin 2. yılının sonundaki yaz tatilinde yapılır. Bu stajı alabilmesi için öğrencilerin FTR 124 Isı-Işık, FTR 243 Hidroterapi ve Kaplıca Rehabilitasyonu, FTR 205 Fizyoterapi’de Değerlendirme ve Analiz , FTR 208 Tedavi Hareketleri Prensipleri, FTR 235 Elektro Fiziksel Ajanlar-I ve FTR 214 Elektro Fiziksel Ajanlar-II, FTR 237 Manipulatif Tedavi Teknikleri-I derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir. Bu staj Yönetim Kurulunun uygun göreceği tedavi ünitelerinde yapılır.Toplam süresi 3 hafta olan bu stajda günlük çalışma süresi 6 saat olup, öğrenci çalışma saatlerine uymak zorundadır.
 
 
MADDE 13 – FTR 356 Klinik Yaz Stajı : Bu satj yaz kuru olarak açılır ve lisans eğitiminin 3. yılının sonundaki yaz tatilinde yapılır.Bu stajı alabilmesi için öğrencilerin FTR 248 Yaz Stajını bitirmiş, FTR 347 Sporda Fizyoterapi, FTR 309 Nörofizyolojik Yaklaşımlar –I, FTR 308 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II, FTR 349 Protez ve Rehabilitasyon, FTR 303 Ortez ve Rehabilitasyon, FTR 312 Kardiak Rehabilitasyon, FTR 313 Pulmoner Rehabilitasyon , FTR 305 Ortopedik Rehabilitasyon, FTR 311 Pediatrik Rehabilitasyon ve FTR 328 Nörolojik Rehabilitasyon  derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir. Toplam süresi 5 hafta olan bu stajda günlük çalışma süresi 6 saat olup, öğrenci çalışma saatlerine uymak zorundadır. Bu staj Yönetim Kurulunun uygun göreceği tedavi ünitelerinde yapılır.
 
Geçici Madde 1: Daha önceki yıllarda staj yaptığı halde , stajı başarısız sayılmış olan öğrencilerde bu yönerge hükümlerine göre staj yaparlar.
 
Geçici Madde  2: Daha önceki yıllarda stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler, staj dersi kredilerini almış sayılırlar.
 
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 14- 05.11.2009 tarih ve 08/1-e sayılı Pamukkale Üniversitesi Senatosu kararı ile kabul edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15-   Bu yönerge 2010-2011 yaz döneminden itibaren geçerli olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Senatosu'nun onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- Bu yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
* Üniversitemiz Senatosu’nun 13.01.2011 tarih 1/1-a sayılı kararıyla  kabul edilmiştir.