Duyurular

Tümünü Gör

Ders İçerikleri
 
 
Ders Adı
Ders İçeriği
Rehabilitasyon ve Etik Prensipler
 
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı, rehabilitasyonda multidisipliner çalışma anlayışı, fizyoterapistin mesleki kimliği, yetki ve sorumlulukları, deontolojide uyulması gereken prensipler, davranış biçimleri, hasta ile iletişim
 
 
Yabancı Dil (İngilizce) - I
 
Getting to know each other, Verb to be, Possessive adj. Revision, Teaching questions forms, Simple present tense, Teaching time, Teaching articles, There is / There are, Could / Verb to be in the past, Simple past tense, Prepositions, Adjectives, Comparative- superlative forms, Have got
 
 
Anatomi -I
 
 
Anatomiye giriş, Terminoloji, İnsan organizması, Hareket sistemi, Kemikler, Eklemler ve Kaslar hakkında genel bilgiler, Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi, Solunum sistemi, İdrar sistemi
 
 
Fizyoloji -I
 
 
Fizyoloji'ye giriş, Homeostasis, Hücre ve yapısı, Hücre potansiyelleri, İskelet kası fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Koroner ve periferik dolaşım, Periferik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Kafa çiftleri
 
 
 
Türk Dili - I
 
 
 
Dil ve kültür tanımları, Dil ve kültür ilişkisi, Yeryüzündeki dillerin sınıflandırılması, Dil aileleri, Dil gurupları, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk yazı dilinin tarihi devreleri ve gelişmesi, Konuşma dili, Yazı dili, Türk yazı dili ve tarihi devrelerden yazı dili örnekleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türk dil bilgisi, Bölümleri, Sesler, Türkçe'deki sesler ve sınıflandırılması, Türk dilinin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Heceler, Türkçe'de başlıca ses değişiklikleri, İstanbul Türkçe'sinin ses özellikleri, Şekil yapısı bakımından kelimeler: Kökler, yapım ve çekim ekleri
 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi - I
 
 
Türk İnkılabı'nın tanımlanması, İnkılap, Islahat, Çağdaşlaşmak, Medeniyet, Osmanlı Devleti'nin son yılları, Tanzimat Fermanı, Islahat fermanı, Meşrutiyet Hareketleri, Balkan Savaşları ve Türk İstiklal Savaşı, I.Dünya Savaşı, Mondros Antlaşması,  Milli Müdafa Hareketi, Amasya Genelgesi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının Açılışı, Misak-ı Milli
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 1
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 1
 
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 1
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 1
 
 
Isı-Işık
 
 
İnflamasyon ve iyileşme mekanizmaları, Ağrı, ısının fiziksel ve fizyolojik özellikleri, Işık kaynakları, deri ve ışığın penetrasyonu, infraruj, ultraviole, helyoterapi, lazer ve soğuk uygulama
 
 
Fizyoterapi'de Metodoloji
 
 
Dokümantasyon, hastaya ait dokümantasyon, dokümantasyon kullanım amaçları ve yararları, dokümantasyon kayıt sistemi (subjektif veriler,objektif veriler,analiz,plan), dokümantasyon neden gereklidir, taburcu notu genel prensipleri, taburcu notu içerikleri, işe başvuru, görüşme, görüşmeyi yapan kişinin dikkat etmesi gereken hususlar, adaya ait dokümantasyon, fizyoterapi servisi risk kontrolü
 
 
 
Anatomi -II
 
 
 
Ürogenital sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi  (MSS gross anatomisi, medulla spinalis, beyin sapı, medulla oblongata, pons, mesencephalon, beyin, cerebrum, diencephalon, kranial sinirler, spinal sinirler ve yaptıkları pleksuslar, otonom sinir sistemi, sempatik sistem, parasempatik sistem, duyu organları ve reseptörler, deri), Koku organı ve yolları, Tad organı ve yolları, İşitme organı ve yolları, Refleks ve refleks arkı
 
 
Fizyoloji -II
 
 
 
Böbrek ve fonksiyonları, Solunum sistemi, Endokrin sistem, Karaciğer ve fonksiyonları, Metabolizma, Gastrointestinal sistem, Deri fizyolojisi, Gözün yapısı ve görme yolları, İşitme fizyolojisi, Koku fizyolojisi
 
 
 
Türk Dili - II
 
 
 
Mana ve görev bakımından kelimeler, İsimler, İsim çekimleri, Sıfatlar, Zamirler, Zarflar, Fiiller, Fiil çekimleri, Edatlar, Kelime grupları ve cümle, Türk dilinde cümle yapısı, Cümle çeşitleri, Cümle tahlilleri, Yazım kuralları, Noktalama işaretleri, Kompozisyon, Kompozisyon türleri, Sözlü ve yazılı kompozisyon çalışmaları (dilekçe, iş mektupları ve rapor örnekleri), Çeşitli edebiyat ve fikir eserlerinin okunup incelenmesi
 
 
 
Atatürk İlk. ve İnk.Tarihi
- II
 
 
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının açılışı ve Misak-ı Milli, Anadolu'da yeni idarenin doğuşu, İstanbul Hükümeti ve Sevr Antlaşması, Milli Mücadelenin askeri harekat önemi, Kuvayi Milliye Hareketi, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk Dönemi, II.Dünya Savaşı ve Türkiye, Atatürk İlkeleri, Temel ve Bütünleyici ilkeler, T.C. Tarihine genel bir bakış ve Atatürk İlke ve İnkılaplarının genel değerlendirmesi
 
 
Yabancı Dil (İngilizce) - II
 
 
Teaching comparatives and superlatives, describing people and places. Teaching "going to". Revisions of tences. Teaching irregular verbs in simple past tense. Teaching expressions of quantity.
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 2
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 2
 
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 2
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 2
 
 
Fizyoterapi’de Değer. ve Analiz
 
 
 
Anamnez ve Değerlendirme, Postür Analizi, Skolyozda Değerlendirme, Kısalık testleri, Esneklik ve değerlendirilmesi, Antropometrik ölçümler, Çevre ölçümleri, Uzunluk ölçümleri, Çap ölçümleri, Yağ dokusu ölçümleri, Normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri (dinamometre, tensiometre, 1 maksimum tekrar, bilgisayar ilaveli aletlerle ölçüm, manuel kas testi), gövde ve ekstremite kaslarının manuel kas testi, Yüz kaslarının kas kuvveti değerlendirmesi.
 
 
Elektro Fiziksel Ajanlar -I
 
 
 
Düz galvani akımının elde edilişi, İyontoforezis, Tıbbi ve cerrahi galvanizm, modifiye galvani akımı, Elektrodiagnoz, alçak frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Enterferansiyal akımlar, elektrik şoku, surger'lar, Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu, Ultra-Reiz ve Russian akımları.
 
 
 
 
Manipulatif Tedavi Teknikleri - I
 
 
 
Masajın tarihçesi, amaçları, genel prensipleri, Masaj hareketlerinin etkileri, endikasyonları, kontrendikasyonları, Sporda masaj, Mekanik masaj metodları, Uyluk masajı, Diz ve ayak masajı, Kol-önkol ve el masajı, Alt sırt-üst sırt ve boyun masajı, Karın masajı, Yüz masajı, Konnektif doku masajının mekanizması, Tetkik ve KDM'nın yapılışı, Temel bölge KDM, Skapular ve interskapular bölge KDM, Servikal ve occcipital bölge KDM, Üst ekstremite KDM, Alt ekstremite KDM, Abdominal bölge KDM, Ön pelvik bölge ve Göğüs KDM, Yüz masajı, KDM'nin hastalıklarda kullanımı, Derin fonksiyon masajı
 
 
Nöroanatomi
 
 
 
MSS'ne giriş, M.spinalis'in gross anatomisi, M.spinalis'in iç yapısı, İnen yollar, Çıkan yollar, periferik sinir sistemi ve patolojileri, M.Oblangata gross anatomisi ve iç yapısı, Pons gross anatomisi ve iç yapısı, Mesencephalon, Cerebellum, Diencephalon, Bazal ganglionlar, Serebral korteks, Kranial sinirler, MSS'nin kan dolaşımı, zarları, hemisferleri, Beyin Omurilik Sıvısı ( B.O.S.).
 
 
 
Nörofizyoloji
 
 
 
Nörofizyoloji'ye giriş, M.S.S.organizasyonu, Uyku fizyolojisi, Serebrospinal sıvı, Kan beyin bariyeri, Talamus, Hipotalamus, Retiküler formasyon, Bazal ganglionlar, Serebellum, Duysal işleme, Motor korteks, İstemli hareketin kontrolü, Konuşma, Öğrenme, Bellek, Ağrı
 
 
 
 
Patoloji
 
 
 
Patoloji tanımı, Laboratuvara bakış, Hücre zedelenmesi, İnflamasyon, Yara iyileşmesi, Kan akımı bozuklukları, Şok, İnflamasyona yanıt, İmmum sistem hastalıkları, Neoplazi, Genetik hastalıklar, Kas hastalıkları, Metabolizma bozuklukları, Kemik ve eklem hastalıkları, Doğumsal bozukluklar, Osteomyelit, Kırık iyileşmesi, Kemik tümörleri, Solunum sistemi, Kardiyovasküler sistem hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları
 
 
Pediatri
 
 
Sağlam çocuk, beslenme ve aşıları, yenidoğan sorunları, solunum yolu problemleri, yenidoğan özellikleri , allerjik hastalıklar, endokrin sistem hastalıkları, hematolojik hastalıklar, neoplastik hastalıklar , nörolojik muayene, çocukluk çağı epilepsileri, epileptik çocuğa yaklaşım, hipotonik infant, serebral paralizi.
 
 
İletişim Teknikleri
 
 
 
İletişim kavramı, iletişimin temel özellikleri,  iletişimin işlevleri,  iletişimin süreci,  iletişim biçimleri; sözlü, yazılı, sözsüz iletişim.
 
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 3
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 3
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 3
 
 
Biyomekani ve Kinezyoloji -I
 
 
 
Eklem Biyomekaniği, Bağ dokusu biyomekaniği, Kemik biyomekaniği, Kıkırdak biyomekaniği, İmplant metaryal özellikleri, Omuz, Dirsek, El bileği biyomekanik ilkeleri, Kolumna vertebralis ve biyomekanik ilkeleri, Diz, Kalça, Ayak bileği biyomekanik ilkeleri, Yürüme biyomekaniği, Yapay eklem biyomekaniği, Kırık tesbit biyomekaniği
 
 
 
Tedavi Hareketleri Prensipleri
 
 
 
Egzersiz programının planlanması, aktif-aktif assistif, pasif ve dirençli egzersizler, lordoz-kifoz-skolyoz-yuvarlak sırt-omuz ve alt ekstremitelere yönelik postür egzersizleri, germe egzersizleri, İlerleyici dirençli egzersizler, Gevşeme egzersizleri,  Özel egzersizler, ev programının planlanması, traksiyon, kullanım alanları ve yöntemleri
 
 
 
Elektro Fiziksel Ajanlar -II
 
 
 
Yüksek frekanslı akımların elde edilişi, Kısa dalga diatermi, Mikro dalga diatermi, ultrason, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, Magnetoterapi, Yüksek voltaj stimülasyonu
 
 
 
 
Klinik Ortopedi
 
 
 
 
Septik artrit, Akut hematojen osteomyelitis, spondilolistesis, Bel ağrıları nedenleri, Kırık ve çıkıkların genel özellikleri, Travmalı hastalara ilk yardım, Pelvis ve kalça kırıkları, Femur-tibia kırıkları, Vertebra kırıkları, Skolyoz, Diz ve çevresi travmatik ve nontravmatik sorunları, Humerus ve önkol kırıkları, Omuz ve çevresi sorunları, Osteoartrit, Artroplastiler, Doğumsal kalça çıkığı, Pes Eguinovarus, Konjenital anomaliler, Perthes hastalığı, Avasküler nekroz, Kompartman sendromu, Serebral palsi, Poliomyelitis, Obstetrik palsi, El ve el bileği travmaları, Kas iskelet sistemi tüberkülozları
 
 
 
Klinik Nöroloji
 
Klinik Nöroşirurji
 
 
 
 
 
Klinik değerlendirme ve baş ağrıları, Nörolojik muayene, Spinal kord hastalıkları, Yaşlılık ve demans, Ekstrapramidal sistem hastalıkları, M.S.S. enfeksiyonları, Dejeneratif ve Edimsel hastalıkların tanısı ve prognozları, Serebeller sistem hastalıkları, Motor ve mental gelişim hastalıkları, EMG, Ön boynuz ve periferik sinir hastalıları, Sinir kas kavşağı ve kas hastalıkları, Yüksek kortikal fonksiyonlar, Motor kontrol, Tonus ve refleks, Serebrovasküler hastalıklar, Koma ve epilepsiler, Duyu sistemi ve ağrının nöroanatomisi/Beyin loblarının fonksiyonel analizi, erişkin ve pediatrik beyin tümörleri, spinal kord travmaları, kafa travmaları, konjenital spinal anomaliler, disk hernileri, ağrıda cerrahi yaklaşımlar.
 
 
 
 
 
 
Dahili Bilimler
 
 
 
 
Kardiyoloji (kalp hastalıklarında görülen semptom ve bulgular, kalp hastalıklarında kullanılan tanı araçları, koroner arter hastalıkları, Hipertansif kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, kardiyomyopatiler, endokarditler, perikarditler.) Göğüs hastalıkları (Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, astım bronsiale, pulmoner emboli, akciğer absesi ve bronşektazi, intersitisyel akciğer hastalıkları.), Endokrin Sistem Hastalıkları, Gastroentestenal sistem, Renal problemler, anemiler ve kanama diatezleri. Romatolojiye giriş, romatoljide klasifikasyon, Immünogenetik, Immünoregülasyon, Otoimmunite ve Romatizmal Hastalıklar, romatolojik muayene, romatizmal hastalıklarda laboratuvar, romatoid  artrit, juvenil  kronik artrit, serenegatif spondiloartropatiler, osteoartrit, polymyaljia romatica, sistemik lupus eritamatozis.sistemik sklerozis, polimyozitis ve dermatomyozitis, miks konnektif doku hastalıkları, Sjögren Sendromu, Gut, Pseudogut, Enfeksiyöz Artrit, Tüberküloz Artrit, Febris Romatica, diğer Romatizmal Hastalıklar, Romatizmal Hastalıklarda Farmakoloji.
 
 
Temel Bilgisayar Bilimleri
 
 
 
MS Excel hesaplar tablosu, programın tanıtılması, Excel kitabı üzerinden hareket etme, hücrrelere değer girilmesi, hücre içeriklerinin değiştirilmesi, MS Power point sunu programının tanıtımı, sunu hazırlama, SPSS for windows programını kullanım amaçları ve tanıtım.
 
 
 
Klinik Yaz Stajı -1
 
 
 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim.Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde veya Türkiye'deki diğer yatan Rehabilitasyon Ünitelerinde tedavi gören hastaların değerlendirilmesi, tedavi programlarının düzenlenmesi ve tedavilerinin yapılması (Elektroterapi, masaj, mobilizasyon, egzersiz uygulamaları).
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 4
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 4
 
 
Biyomekani ve Kinezyoloji -II
 
 
 
Normal yürüyüş, sınırda yürüyüş, patolojik yürüyüş, yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi, omurga, pelvis, alt ve üst ekstremite eklemlerinin mekanik ve patomekaniği.
 
 
 
Manipulatif Tedavi Teknikleri - II
 
 
 
Artroloji, Alt ve üst ekstremite eklemlerinin değerlendirilmesi, mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri
 
 
 
Ortopedik Rehabilitasyon
 
 
 
Erken ve geç dönem rehabilitasyon prensipleri, ortopedik problemlere cerrahi veya konservatif tedavi yaklaşımları, pratik ve teorik örneklerle
 
 
 
Nörofizyolojik Yaklaşımlar -I
 
 
 
Temel nörofizyolojik tedavi yaklaşımları ve uygulama teknikleri.
 
 
 
Pediatrik Rehabilitasyon
 
 
 
Çocuklarda normal motor gelişim, Serebral Palsi'de değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik hastalıkların rehabilitasyonu
 
 
 
Pulmoner Rehabilitasyon
 
 
 
Pulmoner hastalıkların değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve rehabilitasyonu, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, postural drenaj, solunum terapisi
 
 
 
Konuşma Terapisi
 
 
 
Ses bozuklukları ve rehabilitasyonu, konuşma bozuklukları ve rehabilitasyon yaklaşımları
 
 
 
Klinik Bilimleri  -I
 
 
 
Anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, Onkoloji, Göğüs cerrahisi, Kalp damar cerrahisi, Plastik cerrahi, Üroloji
 
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 5
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 5
 
 
Nörolojik Rehabilitasyon
 
 
 
Periferik ve merkezi sinir sistemi hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
 
 
 
Nörofizyolojik Yaklaşımlar- II
 
 
 
Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik ve pratik temeli
 
 
 
Fizyoterapi’de Özel Konular
 
 
 
Diabet, Hemofili, obesite, yanık, dolaşım bozuklukları, Romatizmal hastalıklar gibi özel konularda rehabilitasyon.
 
 
 
Kardiak Rehabilitasyon
 
 
 
Koroner arter hastalıklarında rehabilitasyon, kardiak rehabilitasyonda değerlendirme ve spesifik ölçümler, kardiak cerrahide rehabilitasyon
 
 
 
Ortez ve Rehabilitasyon
 
 
 
Ortezde biyomekani prensipleri, ortez öncesi ve sonrası değerlendirme, alt ve üst ekstremite ortezleri, gövde ortezleri, ortezli hastaların rehabilitasyonu
 
 
Kadın-Doğum ve Fizyoterapi
 
 
 
Aile planlaması, hamilelik süreci, antenatal bakım, doğum evreleri, doğum yöntemleri, prenatal ve postnatal egzersizler, ürojinekoloji ve osteoporoz rehabilitasyonu
 
 
 
Klinik Bilimleri - II
 
 
 
Acil yardım, radyoloji, kulak-burun-boğaz hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, farmakoloji, dermatolojik hastalıklar
 
 
 
Klinik Yaz Stajı
 
 
 
Tıbbın tüm uzmanlık dallarında teşhisi konmuş ayaktan gelen veya yatan hastaların değerlendirilmesi, tedavi programlarının çizilip, uygulanması
 
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 6
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 6
 
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 6
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 6
 
 
 
Fizyoterapi’de Araştırma Yönt.- I
 
 
 
Akademik yayınların tanıtılması,araştırmaların planlanması, Fizyoterpi'de araştırma yöntemlerinin tartışılması, veri toplama yöntemi, rapor yazımı, litaratürden seçilmiş makale sunumu
 
 
 
Rehabilitasyon Semineri
 
 
 
Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirurji, Pediatri, Cerrahi, Göğüs hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs-Kalp ve Damar cerrahisi,  Geriatri, Obstetri, Romatoloji, İç hastalıkları, İnfeksiyon, Anestezi ve Reanimasyon, Halk Sağlığı dallarındaki rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili konulardan seçilerek seminer hazırlama
 
 
Klinik Uygulama -I  
 
 
 
Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirurji, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Pediatri, Genel cerrahi, Plastik cerrahi, Kardiyoloji, İnfeksiyon, Geriatri, Fizik Tedavi ve Romatoloji ünitelerinde ve Rehabilitasyon merkezinde  klinik uygulama yapılması
 
 
Halk Sağlığı ve Toplum
Temelli Rehabilitasyon
 
 
 
Toplum Temelli Rehabilitasyonun (TTR) tanımlanması, TTR’nin amaçları ve TTR programları
 
 
 
 
Bölüm Dışı Seçmeli 7
 
 
Fizyoterapi’de Araştırma
Yönt.- II
 
 
 
Araştırma ve planlamada, konu seçimi, veri toplama ve uygulama alan çalışması
 
 
 
Klinik Karar Verme
 
 
 
 
Klinik Karar Verme’nin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri. Farklı fizyoterapi alanlarında (ortopedi, nöroloji vb.) vaka çalışmaları ile klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının ve problem çözme becerilerinin geliştirilebilmesine yönelik tedavi programının planlanması ve tartışılması.
 
 
 
Klinik Uygulama- II  
 
 
 
Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirurji, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Pediatri, Genel cerrahi, Plastik cerrahi, Kardiyoloji, İnfeksiyon, Geriatri, Fizik Tedavi ve Romatoloji ünitelerinde ve Rehabilitasyon merkezinde  klinik uygulama yapılması
 
 
 
 
Fizyoterapi’de Yönetim ve Organizasyon
 
 
 
Türkiye'deki sağlık organizasyonu, Fizyoterapi departmanında yönetim ve organizasyon ilkeleri, Fizyoterapi departmanında finans kaynaklarının oluşturulması, personel yönetimi ve motivasyonu, rehabilitasyon merkezlerinin yönetim hiyararjisi, özel merkezlerde yönetim ve organizasyon personel seçimi ve eğitimi
 
 
 
 
Mesleki Rehabilitasyon
 
 
 
Mesleki rehabilitasyonun tanımı, tarihçesi, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme, mesleki rehabilitasyon programları, işe yerleştirme, yerleştirmeden sonra takip, mesleki rehabilitasyonda halk eğitimi
 
 
Bölüm İçi Seçmeli 8
 
Bölüm Dışı Seçmeli 8
 
 
 
 
 
 
 
1. yarıyıl
5. yarıyıl
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
2. yarıyıl
6. yarıyıl
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
3. yarıyıl
7. yarıyıl
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
4. yarıyıl
8. yarıyıl
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
ortak zorunlu dersler hariç kredi toplamı:(tip:1,2,5,6)
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik teorik ve uygulama saatlerinin toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
dönemlik akts kredileri toplamı:
 
 
 
yüzde
müfredat kredi toplamı (tip:1,2,3,4,5,6) (en az128 en fazla 168 kredi):
 
secmeli ders kredi toplamı (tip:2,6) (ortak secmeli hariç toplam kredinin en az % 20i)
0.231958763
bölüm dışı secmeli ders kredi toplamı: (tip:6) (toplam secmeli ders kredisinin en az %25i)
0.555555556
bölüm dışı dersler: (tip:5,6) (toplam kredinin en az %25i)
0.298969072