Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  facebook twitter instagram


  Stata Uygulamalı Ekonometri

  Dr. Öğr. Üyesi Duygu YOLCU KARADAM

  Temel Amaç

  İktisat ve diğer sosyal bilimler alanlarında araştırma yapan araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere, hipotezlerine ve verilerine uygun ekonometrik modellemenin nasıl yapılacağının hem teorik hem de STATA programı ile uygulamalı olarak anlatılmasıdır.  Ders kapsamında ekonomi ve diğer sosyal bilimler alanlarında kullanılan 3 temel veri seti olan yatay kesit, zaman serisi ve panel veri setleri için temel ekonometrik model tahminlerine yer verilmektedir. Stata uygulamalı ekonometri dersinde birinci ve ikinci hafta birbirinin devamı niteliğindedir. Birinci haftada öncelikle temel STATA komutları tanıtılıp, STATA’ya veri aktarma ve sonuçları saklama, verilerin düzenlenmesi gibi işlemlerin nasıl yapıldığı gösterildikten sonra, ekonometriye giriş niteliğindeki doğrusal modellerin tahmini, testleri, yorumu, doğrusal model üzerine kısıtların konulması, kısıtların test edilmesi gibi konular teorik olarak işlenecek ve uygulamaları STATA üzerinde farklı örneklerle gösterilecektir. İlk haftada sonrasında Ekonometrik Modelde Kullanılacak Doğru Ekonometrik Fonksiyonun Belirlenmesi, Otokorelasyon ve Heteroskedasticity, multicollinearity gibi doğrusal regresyon varsayımlarının ihlal edilmesinden kaynaklanan problemler, bu problemlerin saptanması ve bu problemlerin çözüm yöntemleri teorik ve uygulama ağırlıklı olarak işlenecektir. Birinci haftada çoğunlukla yatay kesit verileri kullanılarak STATA’ya giriş yapılmakta ve temel ekonoetrik modelleme teknik ve sorunları tartışılmaktadır.  İkinci haftada ise temel zaman serisi ve panel veri tahmin yöntemleri ele alınmaktadır.  Zaman serisi modellerine ilişkin, durağan ve durağan olmayan zaman serileri, durağanlık (birim kök) testleri,  eşbütünleşme ve ARDL model tahmini, araç değişken yöntemi  ve GMM gibi temel zaman serisi konuları ele alınacaktır. İkinci haftada sonrasında temel panel veri teknikleri olan Pooled OLS, Sabit Etki ve Rassal Etki model ve tahmini, farklı veri ve uygulamalar ile anlatılacaktır.

  İçerik

  1. hafta

   Ekonometrik Modellerle İlgili Temel Kavramlar

              Stata’da Ekonomik ve Finansal Verilerle Çalışma,

              Verilerin STATA ya girilmesi ve aktarılması

              Temel Komutlar,

              Kayıp Verilerin Ele Alınışı,

              Ekonomik Verilerin Organize Edilmesi

              Veri (data) çeşitleri ve özellikleri:

                          Zaman serileri

                          Yatay kesit Verileri

                          Panel verileri  

   Doğrusal Regresyon Modelinin Tanıtımı, Tahmini Ve Yorumu

              -  Doğrusal Regresyon Modeli

              -  Doğrusal Regresyon Modelinin Tahmin edilmesi

              -  Klasik Doğrusal Regresyon Modelinin varsayımları

               - Doğrusal Regresyon Modelinin (KDRM) Varyans ve  Standart hataları

              - Populasyon(anakütle)  regresyon parametrelerinin Örneklem(Sample) regresyon katsayılarıyla tahmin  edilmesi ve test edilmesi

               - Tahmin edilen modelim uygunluğunun ölçülmesi:  R2  ve düzeltilmiş R2

               - Tahmin edilen modelin  ANOVA Tablosunun yorumlanması ve F-Testi

              - Sabit Terimsiz regresyon

              - Regresyonda collinearity saptamak

              - Kalıntıların ve tahmin edilen değerlerin hesaplanması ve elde edilmesi

   Korelasyon, Hipotez Testleri, Doğrusal Kısıtlar, Sınırlanmış Doğrusal Modeller

              -Testler:

                          - Wald test The linear regression model

                          - Parametrelerin doğrusal bileşimini içeren Wald test

                          - Birleşik Hipotez testleri

                           - Doğrusal olmayan kısıtların test edilmesi

                          - Birbiri içerisine yuvalanmış modellerin test edilmesi 

   Ekonometrik Fonksiyonun Belirlenmesi ve Doğrusal olmayan Regresyon Fonksiyonları

              -  Log-doğrusal, double-log, yada sabit esneklik modelleri

              -  Doğrusal kısıtların test edilmesi

              -  Log- doğrusal yada büyüme modelleri

              - Doğrusal-log modelleri

              -  Fonksiyon formunun seçimi

              -  Doğrusal ve log-Doğrusal modeller

               - Regresyon Standartlaştırılmış değişkenler üzerinde regresyon 

   Ekonometrik Modelin Saptanması ve Bununla  ilgili Testler;

              İlişkili bir değişkenin modelde yer almaması

              İlişkisiz bir değişkenin modelde yer alması

              Modelin Fonksiyon formunun yanlış tanımlanması

              Ramsey RESET

              Etkileşim terimleri ve Saptanılması 

   Hataların Bağımsız Ve Özdeş Dağılmadığı  Regresyon

              Hataların Bağımsız ve Özdeş Dağılmama durumu

              VCE(Variance-Covariance tahminin) güçlü tahmini

              Otokorelasyon

                          - Otokorelasyonun nedenleri,

                          - Otokorelasyonun yol açtığı sorunlar

                          - Otokorelasyonun saptanılması:

                          -Grafiksel Method

                          -Kalıntıların zamana göre dağılımı

                          -Q testi

                          - Durbin-Watson test

                          - Breusch-Godfrey (BG) LM  test

              Otokorelasyonun çözüm yöntemleri

                          -Newey-West Robust Standard Errors

                          -Re-specification. İncluding other variables and lags of variables

                          -Newey-West Robust Standard Errors.

                           -Otokorelasyon olduğu durumda FGLS   

              Heteroskedasticity                       

                          -Heteroskedasticity nin yarattığı problemler,

                          -Heteroskedasticity i  saptamanın testleri:

                          -  Kalıntıların karelerinin Tahmin edilen Bağımlı değişkene karşı grafiği,

                          - Breusch-Pagan (BP) Heteroskedasticity Testi

                          -White’ ın Heteroskedasticity Testi

                          - Goldfeld-Quandt Heteroscedasticity Testi 

   2. hafta

  Durağan ve Durağan Olmayan zaman Serileri

              Durağanlık Testleri:

                          Grafik Analizi

                          Otokorelasyon fonksiyonu (ACF) and Correlogram

              Birim Kök Analizi

                          i)Dickey –Fuller ve Augmented Dickey-Fuller Testi

                          Rassal Yürüyüş, Sabit terimli rassal yürüyüş, Rassal yürüyüş determineistik trend etrafında sabit terimli rassal yürüyüş modelleri.

                          ii)Diğer birim kök testleri

              -Trend  ve fark Durağan Zaman serileri

              - Diğer birim kök testleri

              - Chow testi 

   Eşbütünleşme ve  Hata Düzeltme

   Araç Değişkenlerle Tahmin (Instrumental Variables Regression)

              - İçsellik problemi

               - İki aşamalı en küçük kareler

               - GMM

  Modelleri 

               -Sahte regresyon

              - Eşbütünleşme testleri:

              i) Engle-Granger(EG)

              ii)Augmented EG

              - Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Mekanizması      

   

   Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri

              Pooled OLS

              Sabit Etki modeli ( tek yön ve çift yönlü sabit etki modeli)

              Grup içi Sabit Etki  Modeli ve Tahmini

              Rassal Etki Modeli

              Hausman testi

              HAC(Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) Standard Errors

   

  Yazılım:   Stata 13

  Kaynak

   Stock, J.H. and  Watson, M.W(2015) Introduction to Econometrics, updated 3rd edition,  Pearson

   Baum, C. F (2006) An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press

   Gujarati, D(2011)   Econometrics by Example, Palgrave Macmillan 

   Lee C. Adkins and R.Carter Hill (2008) Using Stata for Principles of Econometrics, Third edition

   Maddala,G.S and Lahiri, K(2009) Introduction to Econometrics, 4th  edition, Wiley

   

   

  Duyurular Tümünü Gör