Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

4 Yarıyıl (2 Yarıyıl Tez)

Azami 6 Yarıyıl

Toplam Süreye Dahil Edilmeyen Durumlar

Kayıt Dondurma/İzin azami 2 yarıyıl

Sağlık ile ilgili azami 4 yarıyıl

Askerlik süresi bitimine kadar izin

Danışman ve Tez Konusu

Danışman en geç 1. yarıyılın sonuna kadar

Tez konusu en geç 2. yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir.

Devamsızlık

Yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

 • Teorik derslerin en az %70’ine

 • Laboratuvar ve uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Ders Yükü

En az 7 Ders + 1 Seminer = En az 60 AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (10 AKTS) + Tez Çalışması (20 AKTS)= 60 AKTS

Toplam =120 AKTS

Dersler + Seminer azami tamamlama süresi

4. Yarıyılı sonuna kadar

Ders Alma

Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden en fazla 2 ders, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders seçilebilir.

Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az C1 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,00

Semineri tamamlama süresi

Öğrenciliğin 2. yarıyılında bir seminer sunumunu yapar.

Seminerin değerlendirmesi

Öğrenci seminerini danışmanı ile birlikte en az 3 öğretim elemanının bulunduğu ortamda sunması ve “Başarılı” olarak tamamlaması gerekmektedir.

Tez Önerisi

Öğrencinin tez önerisi danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

Tez Savunma jürisi oluşturma

Jüri, biri öğrencinin danışma ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye atanır.

Tez Savunması için gerekli belgeler

Öğrenci tez savunma sınavı tarihinden önce;

 • Tez yazım esaslarına göre hazırladığı tezini,

 • Danışmanının olumlu görüşü ile tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığına ilişkin imzalı form

 • Danışman tarafından düzenlenen intihal raporu,

enstitüye ve jüri üyelerine gönderir.

 • Lisansüstü Tez Kişisel Değerlendirme Raporu

jüri üyelerine gönderir.

Tez Savunma süreleri

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde yeniden savunur.

Mezuniyet öncesi yapılması gerekenler

1- Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Anabilim Dalı sekreterliğine teslim edilir.

2- Enstitü Yazı işlerine;

 • 1 adet spiralli tezi

 • 1 adet turnitin intihal raporu

 • 1 adet danışman imzalı tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu formu

  teslim edildikten sonra Enstitü Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve uygun görülen tezin ciltlenmesine onay verilir.

  3- Tekrar Enstitü Yazı işlerine;

 • 7 adet ciltli tez(1 öğrenci+1 A.B.D.+2 Enstitü Müdürlüğü+3 danışman ve üyeler için)

teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

1- Enstitü Öğrenci İşlerine;

 • 2 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezinden)

 • 2 adet Cd (Tezdeki bütün imzalar tamamlandıktan sonra her iki cd’ye tezin tamamı hem .pdf hem .word formatında yüklenecektir.)

teslim edilir.

2- Öğrenci Enstitü Öğrenci İşlerinden Mezuniyet İlişik Kesme Belgesi’ni alarak ilgili birimlere onaylatır ve tekrar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.

Diploma

Tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezini enstitüye teslim eden öğrenciye Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.