Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

DOKTORA EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

8 Yarıyıl (4 Yarıyıl Tez)

Azami 12 Yarıyıl (8 Yarıyıl Tez)


Toplam Süreye Dahil Edilmeyen Durumlar

Kayıt Dondurma/İzin azami 2 yarıyıl

Sağlık ile ilgili azami 4 yarıyıl

Askerlik süresi bitimine kadar izin

Danışman Atanması

En geç 2. yarıyılın sonuna kadar atanır.

Danışman;

 • En az başarılı bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

 • Yardımcı doçentler için Üniversitemizin Doçentlik Başvurularında ve atamalarında aranacak değerlendirme kriterlerinden, kendi alanı için öngörülen yayın ve yabancı dil koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.

Devamsızlık

Yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

 • Teorik dersleri en az %70’ine

 • Laboratuvar ve uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Ders Yükü

En az 7 Ders+2 Seminer = En az 90 AKTS

Yeterlik Sınavına Hazırlık = 20 AKTS

Tez Önerisi Hazırlama = 10 AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (10 AKTS)+Tez Çalışması (20 AKTS) = 120 AKTS

Toplam = En az 240 AKTS


Dersler + Seminerlerin azami tamamlama süresi

4. yarıyılı sonuna kadar


Diğer Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma

En fazla 2 ders

Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az B2 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,30

Seminerleri tamamlama süresi

1. yarıyılından sonra yeterlik sınavına kadar, öğrenci seminer kaydını yaptırdığı yarıyıl içinde danışmanının önerisi ile EABD kurulunca belirlenen tarihte sunumunu yapar.

Seminerleri değerlendirme

Öğrencinin seminerini danışmanı ile birlikte en az 3 öğretim üyesinin bulunduğu ortamda sunması ve “Başarılı” olarak tamamlaması gerekmektedir.

Yeterlik Sınavına başvuru

Derslerini ve seminerlerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,30 olan öğrenci başvurabilir.

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

Yeterlik Sınavı süresi

En erken 4. yarıyılın

En geç 5. yarıyılın sonuna kadar

Yeterlik Sınav jürisi ve değerlendirme

Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

{[[(Yazılı sınav≥60)x(60/100)]+(Sözlü sınav x(40/100))]/2 ≥ 75} = Başarılı

Tez İzleme Komitesi oluşturma

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için 1 ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi danışmandan başka, üyelerden biri anabilim/anasanat dalı içinden, diğer üye anabilim/anasanat dalı dışından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Oluşturulan Komite EABD kurul kararı ile enstitüye bildirilir.

Tez Önerisi savunma süreleri

Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Yazılı raporu savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

T.İ.K.’nin;

 • Düzeltme kararında 1 ay süre verilebilir.

 • Ret kararında programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez İzleme Komitesi süreleri

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar.

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tez izleme komitesinden 4 kez başarılı olması gerekir.

Tez Savunma jürisi oluşturma

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi farklı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman dahil, beş öğretim üyesinden oluşur. Ayca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçilir.

Tez Savunması için gerekli belgeler

Öğrenci tez savunma sınavı tarihinden önce;

 • Tez yazım esaslarına göre hazırladığı tezini,

 • Danışmanının olumlu görüşü ile tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığına ilişkin imzalı form

 • Danışman tarafından düzenlenen intihal raporu,

 • Alanı ile ilgili en az iki bilimsel kongreye katıldığı veya danışmanı ile birlikte ya da bağımsız olarak alanı ile ilgili ulusal veya uluslararası en az bir bilimsel yayın yaptığı veya yayınlandığına dair kesin kabul yazısı,

enstitüye ve jüri üyelerine gönderir.

 • Lisansüstü Tez Kişisel Değerlendirme Raporu

jüri üyelerine gönderir.

İstisnai Durumlar

Mazereti nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren 1 hafta içinde yazılı olarak enstitüye bildirirler. Bu durumda, yerine aynı niteliklere sahip yedek jüri üyesi asıl üye olarak görevlendirilir.

Danışmanın ve yeterli sayıda asıl ve yedek üyelerin sınava katılamamaları durumunda, sınav ertelenir ve 1 ay içinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Tez Savunma süreleri

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde yeniden savunur.

Mezuniyet öncesi yapılması gerekenler

1- Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Anabilim Dalı sekreterliğine teslim edilir.

2- Enstitü Yazı işlerine;

 • 1 adet spiralli tezi

 • 1 adet turnitin intihal raporu

 • 1 adet danışman imzalı tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu formu

  teslim edildikten sonra Enstitü Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve uygun görülen tezin ciltlenmesine onay verilir.

  3- Tekrar Enstitü Yazı işlerine;

 • 9 adet ciltli tez(1 öğrenci+1 A.B.D.+2 Enstitü Müdürlüğü+5 danışman ve üyeler için)

teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

1- Enstitü Öğrenci İşlerine;

 • 2 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (YÖK Ulusal Tez Merkezinden)

 • 2 adet Cd (Tezdeki bütün imzalar tamamlandıktan sonra her iki cd’ye tezin tamamı hem .pdf hem .word formatında yüklenecektir.)

teslim edilir.

2- Öğrenci Enstitü Öğrenci İşlerinden Mezuniyet İlişik Kesme Belgesi’ni alarak ilgili birimlere onaylatır ve tekrar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.

Diploma

Tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezini enstitüye teslim eden öğrenciye Doktora diploması verilir.