Menü

  Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  DERS İÇERİKLERİ

  EYD 501 Eğitim Yönetimde Kuram ve Uygulama

  Yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetim kuramlarının gelişimi, Klasik örgüt kuramları, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Çağdaş yaklaşımlar, örgütsel yapı, bürokratik model, katılımcı işletme modeli, alternatif örgütsel yapı modelleri, toplumsal bir sistem olarak okul, örgüt kültürü.

  EYD 503 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 

  Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma süreç ve teknikleri; Araştırma Model ve Desenleri, Eğitimde araştırma projeleri. Araştırma Süreçleri: Giriş, Yöntem, (Evren ve Örneklem, nitel/nicel veriler ve verilerin toplanması, Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması), Bulgular ve yorum, Özet, yargı ve öneriler

  EYD 505 Okulda Yönetim Süreçleri   

  Planlama, örgütleme, eşgüdümleme, karar-verme, motivasyon, iletişim, liderlik ve denetleme süreçlerinin anlam ve kapsamları ve bu süreçlerin okullarda uygulanması.

  EYD 507 Örgütlerde Etkili İnsan İlişkileri 

  İnsan ilişkilerinin önemi ve tanımı. Bireysel ve örgütsel iletişimi geliştirmek. Benlik kavramı. Bireysel ve örgütsel değerler ve tutumlar. Motivasyon. Kendini açma. Duygusal kontrol. Pozitif enerji. İlk izlenim. Takım oluşturma. Çatışma çözümü

  EYD 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 

  İnsan kaynakları yönetimi süreci. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitimi. İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde kariyer yönetimi. İnsan yönetimi ve liderlik. 

  EYD 511 Eğitim Planlaması 

  Eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar, planlama yöntemleri, uygulamaları, eğitim planlamasında kullanılan göstergeler, eğitim planlamasının özellikleri, planlamanın yasal dayanakları, planlama örgüt ve birimleri,  eğitim planlamasında karşılaşılan sorunlar.

  EYD 502 Örgütsel Davranış

  Örgüt kavramı, örgütlerde bireysel davranış, motivasyon kuramları, örgütlerde gruplar, güç ve politikalar, liderler, örgütsel yapı, etkili iletişim sürecini gerçekleştirme, etkili karar verme süreci, örgütsel değişme ve gelişme.

  EYD 504 Grup Dinamiği ve Liderlik

  Grup ve grup süreçlerinin tanımı ve kapsamı, grup süreçlerinde temel konular, grup süreçleri ve örgütsel davranış, liderliğin anlamı ve kapsamı, başlıca liderlik kuramları ve yaklaşımları.

  EYD 506 Etkili Okul ve Toplam Kalite Yönetimi 

  Örgütler, Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalitenin Öncüleri,  Müşteri Beklentilerini Anlamak, Kurum Kültürü ve Kalite Takım Çalışması ve Kalite, Kalite ve Liderlik,  Kalite ve Planlama,  Kalite ve Maliyet İlişkisi, Kalite İyileştirme Araçları, Kalite Standartları, Değişim Yönetimi

  EYD 508 Çağdaş Eğitim Denetimi

  Örgütlerde denetim, denetimde insan ilişkileri, denetimin çalışma grubu üzerindeki etkileri, denetimde kullanılan çağdaş teknikler ve denetsel roller, etkili ders denetimi.

  EYD 510 Eğitim Ekonomisi 

  Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler.

  EYD 512 İstatistik ve Veri Analizi 

  Betimsel istatistik (mod, medyan, ortalama, ranj, standart sapma, çeyrek sapma, korelasyon vb). Vardamsal istatistik (hipotez testleri, regresyon, varyans analizi, kay-kare testi, faktör analizi vb), SPSS.

  EYD 530 Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Dönem Projesi 

  Proje konusu belirleme, verileri ve kaynakları toplama ve inceleme, projeyi yazma ve savunma.

  I.Yarıyıl Güz Dönemi

  Kodu

  Dersin Adı

  T

  P

  K

  DERSİN TÜRÜ

  EYD 501

  Eğitim Yönetimde Kuram ve Uygulama

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 503

  Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 505

  Okulda Yönetim Süreçleri   

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 507

  Örgütlerde Etkili İnsan İlişkileri

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 509

  İnsan Kaynakları Yönetimi 

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 511

  Eğitim Planlaması 

  0

  0

  0

  ZORUNLU

  Toplam Kredi

  15

   

   

   

   

  II. Yarıyıl Bahar Dönemi

  Kodu

  Dersin Adı

  T

  P

  K

  DERSİN TÜRÜ

  EYD 502

  Örgütsel Davranış

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 504

  Grup Dinamiği ve Liderlik

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 506

  Etkili Okul ve Toplam Kalite Yönetimi 

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 508

  Çağdaş Eğitim Denetimi

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 510

  Eğitim Ekonomisi

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 512

  İstatistik ve Veri Analizi 

  3

  0

  3

  ZORUNLU

  EYD 530

  Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Dönem Projesi 

  0

  0

  0

  ZORUNLU

  Toplam Kredi

  18