Menü

Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS İÇERİKLERİ

EYD 501 Eğitim Yönetimde Kuram ve Uygulama

Yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetim kuramlarının gelişimi, Klasik örgüt kuramları, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Çağdaş yaklaşımlar, örgütsel yapı, bürokratik model, katılımcı işletme modeli, alternatif örgütsel yapı modelleri, toplumsal bir sistem olarak okul, örgüt kültürü.

EYD 503 Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 

Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma süreç ve teknikleri; Araştırma Model ve Desenleri, Eğitimde araştırma projeleri. Araştırma Süreçleri: Giriş, Yöntem, (Evren ve Örneklem, nitel/nicel veriler ve verilerin toplanması, Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması), Bulgular ve yorum, Özet, yargı ve öneriler

EYD 505 Okulda Yönetim Süreçleri   

Planlama, örgütleme, eşgüdümleme, karar-verme, motivasyon, iletişim, liderlik ve denetleme süreçlerinin anlam ve kapsamları ve bu süreçlerin okullarda uygulanması.

EYD 507 Örgütlerde Etkili İnsan İlişkileri 

İnsan ilişkilerinin önemi ve tanımı. Bireysel ve örgütsel iletişimi geliştirmek. Benlik kavramı. Bireysel ve örgütsel değerler ve tutumlar. Motivasyon. Kendini açma. Duygusal kontrol. Pozitif enerji. İlk izlenim. Takım oluşturma. Çatışma çözümü

EYD 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan kaynakları yönetimi süreci. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve eğitimi. İnsan kaynaklarının geliştirilmesinde kariyer yönetimi. İnsan yönetimi ve liderlik. 

EYD 511 Eğitim Planlaması 

Eğitim planlaması ile ilgili temel kavramlar, planlama yöntemleri, uygulamaları, eğitim planlamasında kullanılan göstergeler, eğitim planlamasının özellikleri, planlamanın yasal dayanakları, planlama örgüt ve birimleri,  eğitim planlamasında karşılaşılan sorunlar.

EYD 502 Örgütsel Davranış

Örgüt kavramı, örgütlerde bireysel davranış, motivasyon kuramları, örgütlerde gruplar, güç ve politikalar, liderler, örgütsel yapı, etkili iletişim sürecini gerçekleştirme, etkili karar verme süreci, örgütsel değişme ve gelişme.

EYD 504 Grup Dinamiği ve Liderlik

Grup ve grup süreçlerinin tanımı ve kapsamı, grup süreçlerinde temel konular, grup süreçleri ve örgütsel davranış, liderliğin anlamı ve kapsamı, başlıca liderlik kuramları ve yaklaşımları.

EYD 506 Etkili Okul ve Toplam Kalite Yönetimi 

Örgütler, Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalitenin Öncüleri,  Müşteri Beklentilerini Anlamak, Kurum Kültürü ve Kalite Takım Çalışması ve Kalite, Kalite ve Liderlik,  Kalite ve Planlama,  Kalite ve Maliyet İlişkisi, Kalite İyileştirme Araçları, Kalite Standartları, Değişim Yönetimi

EYD 508 Çağdaş Eğitim Denetimi

Örgütlerde denetim, denetimde insan ilişkileri, denetimin çalışma grubu üzerindeki etkileri, denetimde kullanılan çağdaş teknikler ve denetsel roller, etkili ders denetimi.

EYD 510 Eğitim Ekonomisi 

Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler.

EYD 512 İstatistik ve Veri Analizi 

Betimsel istatistik (mod, medyan, ortalama, ranj, standart sapma, çeyrek sapma, korelasyon vb). Vardamsal istatistik (hipotez testleri, regresyon, varyans analizi, kay-kare testi, faktör analizi vb), SPSS.

EYD 530 Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Dönem Projesi 

Proje konusu belirleme, verileri ve kaynakları toplama ve inceleme, projeyi yazma ve savunma.

I.Yarıyıl Güz Dönemi

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

DERSİN TÜRÜ

EYD 501

Eğitim Yönetimde Kuram ve Uygulama

3

0

3

ZORUNLU

EYD 503

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 

3

0

3

ZORUNLU

EYD 505

Okulda Yönetim Süreçleri   

3

0

3

ZORUNLU

EYD 507

Örgütlerde Etkili İnsan İlişkileri

3

0

3

ZORUNLU

EYD 509

İnsan Kaynakları Yönetimi 

3

0

3

ZORUNLU

EYD 511

Eğitim Planlaması 

0

0

0

ZORUNLU

Toplam Kredi

15

 

 

 

 

II. Yarıyıl Bahar Dönemi

Kodu

Dersin Adı

T

P

K

DERSİN TÜRÜ

EYD 502

Örgütsel Davranış

3

0

3

ZORUNLU

EYD 504

Grup Dinamiği ve Liderlik

3

0

3

ZORUNLU

EYD 506

Etkili Okul ve Toplam Kalite Yönetimi 

3

0

3

ZORUNLU

EYD 508

Çağdaş Eğitim Denetimi

3

0

3

ZORUNLU

EYD 510

Eğitim Ekonomisi

3

0

3

ZORUNLU

EYD 512

İstatistik ve Veri Analizi 

3

0

3

ZORUNLU

EYD 530

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Dönem Projesi 

0

0

0

ZORUNLU

Toplam Kredi

18