Menu

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü web sayfasına hoşgeldiniz..

Vizyonumuz

♣ Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak;

♣ Bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan;

♣ Bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir bölüm olmaktır.  

 

Misyonumuz

♣ İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki yerini ve rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,

– Eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar (eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi; rehberlik ve psikolojik danışmanlık; eğitim programları ve öğretimi; ölçme ve değerlendirme vb), 

– Öğretmenler

– Akademisyenler

yetiştirmek, 

♣ Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,

♣ Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,

♣ Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmaktır.