Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmelik
T.C. Resmi Gazete
17 Mayıs 2007 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 26525
YÖNETMELİK
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak kurulan Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.
             Dayanak
             MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)  numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a)  Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
             b)  Rektör: Üniversite Rektörünü,
             c) Merkez (PAÜEUAM): Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezini,
             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri
             Merkezin amacı
             MADDE 4 –(1) Merkezin amacı; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
             Çalışma alanları ve görevleri
             MADDE 5 –(1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:
             a) Enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki enerji konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,
             b) Ülkemizde enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin sağlanması konusunda projeler yürütmek,
             ç) Enerji ve çevre ilişkileri konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmak,
             d) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler geliştirilmesine katkıda bulunmak,
             e) Petrol, kömür, doğal gaz, odun, ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,
             f) Enerji konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak,
             g) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek,
             ğ) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,
             h) Gerek kamu, gerekse özel sektörün enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
             ı) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
             i) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak,
             j) Enerji konusunda gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmek,
             k) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak,
             l) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde enerji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak,
             m) Denizli ve çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
             n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
             Yönetim organları
             MADDE 6 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
             a)  Müdür,
             b) Yönetim Kurulu,
             c) Danışma Kurulu.
             Müdür
             MADDE 7 –(1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
             (2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir.
             Müdürün görevleri
             MADDE 8 –(1) Müdürün görevleri şunlardır;
             a) Merkezi temsil etmek,
             b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
             ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,
             e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak,
             f) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
             Yönetim kurulu
             MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden iki, Jeoloji Mühendisliği bölümünden bir, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ve diğer bölümlerdeki öğretim elemanları arasından görevlendirilecek bir olmak üzere toplam beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını müdür yapar.
             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
             (3) Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
             Yönetim kurulunun görevleri
             MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
             a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
             b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
             c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
             ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak,
             d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
             e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
             Danışma kurulu ve görevleri
             MADDE 11 –(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu müdürün çağrısı üzerine toplanır.
             (2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Personel ihtiyacı
             MADDE 12 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
             Demirbaş ve ekipman
             MADDE 13 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
             Harcama yetkilisi
             MADDE 14 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
             Yürürlük
             MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

8 Nisan 2014 SALI tarih ve 28966 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Değişiklik:

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

     MADDE 1 – 17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Enerji
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
          “c) Merkez (PEM): Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezini,”

     MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
          “f) Nükleer enerji konusunda tanıtıcı ve eğitici faaliyetler düzenlemek.”

     MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığını Müdür yapar.”

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Duyurular Tümünü Gör