Menü

Güncellenme Tarihi: 30 Ocak 2019

Ek Sınav ve Sınırsız Sınav Duyurusu

Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini 31.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar danışmanlarına vermeleri gerekmektedir. 

Yönetmenlik gereği, azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç alamadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.)

Ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Ek Sınav Tarihleri: 07-09 Şubat 2019

2. Ek Sınav Tarihleri: 12-14 Şubat 2019 

 

Ek süre kullanmadan veya ek süreler sonunda bir dersi kalan öğrenciler sınırsız sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini 31.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar danışmanlarına vermeleri gerekmektedir. 

Sınırsız sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınırsız Sınav Tarihleri : 07-09 Şubat 2019

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlara ilişkin ilgili mevzuat şu şekildedir:

Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 39 –  (Başlığı ile birlikte değişik :RG-19/5/2015-29360)

 (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç yedi yıldır. Beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç sekiz yıldır. Altı yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Hazırlık eğitiminde geçen süre ile Dil ve Bilimsel Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil değildir.

(2) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Azami öğrenim süreleri sonunda ek sınavlara girme hakkı kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek sınavlarda alınan not başarı notu yerine geçer.

(5) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu, hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ek süreler sonunda mezun olabilmek için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) (Değişik:RG-27/9/2018-30548) Ek süre kullanmadan ya da ek süreler sonunda bir dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler bu haklarını akademik takvimde belirtilen birinci ek sınav tarihlerinde kullanır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) (Ek:RG-27/9/2018-30548) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(9) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler takip eden eğitim öğretim yılı başında talepleri doğrultusunda dil yeterlik sınavına girebilirler.  Başarılı olanlar ilgili bölüme ders kaydı yaptırabilirler. Başarılı olamayanların ise ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler; Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, takip eden eğitim öğretim yılının başında ilgili birime dilekçe ile başvurarak kayıt yaptırabilirler.

(10) (Ek:RG-27/9/2018-30548) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamaları hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Ekli Belgeler